array(66) {
 [0]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(33711825)
  ["title"]=>
  string(14) "Texture de mur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/500_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/33/71/18/220_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/33/71/18/240_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/500_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/1000_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(33711825)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/160_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/110_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(102) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-33711825-texture-de-mur.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/110_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/160_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/33/71/18/240_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/500_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/500_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/1000_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/33/71/18/240_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/160_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/500_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/33/71/18/1000_F_33711825_ADaqpUlYNkVrQhPMGriU5yo76wdkSVXT.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [1]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(404541345)
  ["title"]=>
  string(30) "Full Frame Shot de mur patiné"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/500_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/04/04/54/13/220_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/04/54/13/240_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/500_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/1000_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(413)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(404541345)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/160_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/110_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(117) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-404541345-full-frame-shot-de-mur-patin.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/110_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/160_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/04/54/13/240_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/500_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/500_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/1000_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/04/54/13/240_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/160_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/500_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/54/13/1000_F_404541345_NECNepiiND6WfRd126n5sqYDaC3W6IVJ.jpg"
  ["width"]=>
  int(413)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.826)
 }
 [2]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(346409782)
  ["title"]=>
  string(61) "fissure dans le plâtre fissure dans le plâtre vieux plâtre"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/500_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/46/40/97/220_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/46/40/97/240_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/500_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/1000_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(346409782)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/160_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/110_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(147) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-346409782-fissure-dans-le-pl-tre-fissure-dans-le-pl-tre-vieux-pl-tre.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/110_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/160_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/46/40/97/240_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/500_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/500_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/1000_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/46/40/97/240_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/160_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/500_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/97/1000_F_346409782_LP6zUkHT98LkyNr91u95VHDhcM5ZEcKQ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [3]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(391751658)
  ["title"]=>
  string(95) "Texture de fond abstrait grunge jaune. Vieux mur de ciment avec de la peinture craquelée jaune"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/500_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/91/75/16/220_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/91/75/16/240_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/500_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/1000_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(391751658)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/160_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/110_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(182) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-391751658-texture-de-fond-abstrait-grunge-jaune-vieux-mur-de-ciment-avec-de-la-peinture-craquel-e-jaune.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/110_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/160_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/91/75/16/240_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/500_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/500_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/1000_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/91/75/16/240_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/160_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/500_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/75/16/1000_F_391751658_9EGLXJX71IBotExQA3ATDgWAEbJ0GL7F.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [4]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(439267630)
  ["title"]=>
  string(48) "Texture de vieux mur de béton sale pour le fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/500_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/04/39/26/76/220_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/39/26/76/240_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/500_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/1000_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(439267630)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/160_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/110_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(136) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-439267630-texture-de-vieux-mur-de-b-ton-sale-pour-le-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/110_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/160_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/39/26/76/240_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/500_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/500_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/1000_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/39/26/76/240_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/160_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/500_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/39/26/76/1000_F_439267630_wtp1HsRtsak0G75LmoDd5Kmtnj8EQOvC.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [5]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(53016903)
  ["title"]=>
  string(43) "fond de vieux mur en lambeaux noir et blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/500_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/53/01/69/220_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/53/01/69/240_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/500_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/1000_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(53016903)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/160_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/110_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(131) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-53016903-fond-de-vieux-mur-en-lambeaux-noir-et-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/110_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/160_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/53/01/69/240_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/500_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/500_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/1000_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/53/01/69/240_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/160_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/500_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/53/01/69/1000_F_53016903_stIYkIWE1Fi2RUKLEQTMPhUDBjQFh99Q.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [6]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(329170593)
  ["title"]=>
  string(86) "Vieux fond de mur éraflé. Fond grunge clair dans les couleurs bleus et verts blancs."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/500_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/29/17/05/220_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/29/17/05/240_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/500_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/1000_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(329170593)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/160_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/110_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(169) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-329170593-vieux-fond-de-mur-rafl-fond-grunge-clair-dans-les-couleurs-bleus-et-verts-blancs.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/110_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/160_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/29/17/05/240_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/500_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/500_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/1000_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/29/17/05/240_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/160_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/500_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/29/17/05/1000_F_329170593_MVqGSBIzzJjv7Qe4tKgYyBtyapm7bTUn.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [7]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(144055081)
  ["title"]=>
  string(55) "Peinture fissurée brune sur une surface en béton gris"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/500_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/05/50/220_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/05/50/240_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/500_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/1000_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(144055081)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/160_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/110_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(142) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-144055081-peinture-fissur-e-brune-sur-une-surface-en-b-ton-gris.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/110_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/160_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/05/50/240_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/500_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/500_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/1000_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/05/50/240_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/160_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/500_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/44/05/50/1000_F_144055081_Nv2MRJnJ2blH0ZPTktw69wM7mQ4nQmfe.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [8]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(326995867)
  ["title"]=>
  string(119) "L& 39 ancien fond jaune de ciment naturel ou de surfaces fissurées d& 39 une longue durée de vie. Mur de style rétro"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/500_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/26/99/58/220_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/26/99/58/240_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/500_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/1000_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(326995867)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/160_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/110_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(196) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-326995867-l-ancien-fond-jaune-de-ciment-naturel-ou-de-surfaces-fissur-es-d-une-longue-dur-e-de-vie-mur-de-style-r-tro.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/110_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/160_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/26/99/58/240_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/500_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/500_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/1000_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/26/99/58/240_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/160_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/500_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/99/58/1000_F_326995867_wZBCVV5tXuVLstcYuJJqWpqxVPeJ1BLo.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [9]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(284096294)
  ["title"]=>
  string(118) "Abstrait moderne grunge vecteur. Texture de décoration murale en béton rustique. Modèles d& 39 arrière-plan peints"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/500_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/84/09/62/220_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/84/09/62/240_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/500_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/1000_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(434)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(284096294)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/160_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/110_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(197) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-284096294-abstrait-moderne-grunge-vecteur-texture-de-d-coration-murale-en-b-ton-rustique-mod-les-d-arri-re-plan-peints.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/110_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/160_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/84/09/62/240_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/500_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/500_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/1000_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/84/09/62/240_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/160_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/500_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/84/09/62/1000_F_284096294_2pZ6moOtoS5OpNp1lsmsGrQrR7wF2r8v.jpg"
  ["width"]=>
  int(434)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.868)
 }
 [10]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(86618266)
  ["title"]=>
  string(81) "texture ou mur d& 39 arrière-plan de fissures de peinture et de plâtre minables"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/500_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/86/61/82/220_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/86/61/82/240_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/500_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/1000_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(333)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(86618266)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/160_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/110_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(163) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-86618266-texture-ou-mur-d-arri-re-plan-de-fissures-de-peinture-et-de-pl-tre-minables.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/110_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/160_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/86/61/82/240_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/500_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/500_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/1000_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/86/61/82/240_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/160_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/500_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/86/61/82/1000_F_86618266_njVwx8xaOdURWsCtRS6hergCq7BLUyG8.jpg"
  ["width"]=>
  int(333)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.666)
 }
 [11]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(302276049)
  ["title"]=>
  string(112) "Texture d& 39 un mur de béton avec des fissures et des rayures qui peuvent être utilisées comme arrière-plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/500_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/02/27/60/220_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/02/27/60/240_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/500_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/1000_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(302276049)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/160_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/110_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(192) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-302276049-texture-d-un-mur-de-b-ton-avec-des-fissures-et-des-rayures-qui-peuvent-tre-utilis-es-comme-arri-re-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/110_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/160_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/02/27/60/240_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/500_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/500_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/1000_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/02/27/60/240_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/160_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/500_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/02/27/60/1000_F_302276049_llrZhJLNUpNWnzZNokDLFpAcL1m5v95X.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [12]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(282449318)
  ["title"]=>
  string(44) "Détail de l& 39 ancien mur d& 39 écaillage"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/500_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/82/44/93/220_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/82/44/93/240_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/500_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/1000_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(282449318)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/160_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/110_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(122) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-282449318-d-tail-de-l-ancien-mur-d-caillage.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/110_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/160_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/82/44/93/240_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/500_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/500_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/1000_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/82/44/93/240_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/160_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/500_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/82/44/93/1000_F_282449318_W6YQeAO1FD2gSq6QZPVFmxstG1FofTl1.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [13]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(61271100)
  ["title"]=>
  string(20) "Textures artistiques"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/500_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/27/11/220_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/61/27/11/240_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/500_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/1000_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(61271100)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/160_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/110_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(108) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-61271100-textures-artistiques.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/110_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/160_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/61/27/11/240_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/500_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/500_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/1000_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/61/27/11/240_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/160_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/500_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/61/27/11/1000_F_61271100_aGOMYeH1kSYsA1UBYUiBUgiAVm4KgvI7.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [14]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(114807308)
  ["title"]=>
  string(17) "Mur grungy marron"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/500_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/80/73/220_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/14/80/73/240_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/500_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/1000_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(355)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(114807308)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/160_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/110_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(106) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-114807308-mur-grungy-marron.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/110_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/160_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/14/80/73/240_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/500_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/500_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/1000_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/14/80/73/240_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/160_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/500_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/14/80/73/1000_F_114807308_5x82LbPl8lkRe9BaKKeF1ojouPXP3eOz.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(355)
  ["ratio"]=>
  float(1.4084507042254)
 }
 [15]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(291119872)
  ["title"]=>
  string(112) "Texture d& 39 un mur de béton avec des fissures et des rayures qui peuvent être utilisées comme arrière-plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/500_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/91/11/98/220_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/91/11/98/240_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/500_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/1000_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(291119872)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/160_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/110_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(192) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-291119872-texture-d-un-mur-de-b-ton-avec-des-fissures-et-des-rayures-qui-peuvent-tre-utilis-es-comme-arri-re-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/110_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/160_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/91/11/98/240_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/500_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/500_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/1000_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/91/11/98/240_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/160_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/500_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/11/98/1000_F_291119872_lHATQfTSxhfWxUSkMBYnbXufJQ64LxBx.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [16]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(251564267)
  ["title"]=>
  string(62) "Vieux fond de texture de mur peint en jaune qui s& 39 écaille"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/500_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/51/56/42/220_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/51/56/42/240_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/500_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/1000_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(251564267)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/160_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/110_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(145) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-251564267-vieux-fond-de-texture-de-mur-peint-en-jaune-qui-s-caille.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/110_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/160_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/51/56/42/240_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/500_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/500_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/1000_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/51/56/42/240_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/160_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/500_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/56/42/1000_F_251564267_HdX5BBa4TikMYkIkuUZpeTJn9mHLT5kb.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [17]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(387587196)
  ["title"]=>
  string(43) "Motif de fond de texture abstraite colorée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/500_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/87/58/71/220_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/87/58/71/240_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/500_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/1000_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(387587196)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/160_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/110_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(131) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-387587196-motif-de-fond-de-texture-abstraite-color-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/110_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/160_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/87/58/71/240_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/500_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/500_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/1000_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/87/58/71/240_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/160_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/500_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/87/58/71/1000_F_387587196_IsibPJq4CjRaoVo1B2SSTg9PcLoR7NtF.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [18]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(397807575)
  ["title"]=>
  string(150) "Fond grunge texturé. Vieux mur plâtré avec un revêtement fissuré multicouche. Texture grunge avec un motif profond sur un mur blanchi à la chaux"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/500_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/97/80/75/220_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/97/80/75/240_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/500_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/1000_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(397807575)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/160_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/110_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(226) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-397807575-fond-grunge-textur-vieux-mur-pl-tr-avec-un-rev-tement-fissur-multicouche-texture-grunge-avec-un-motif-profond-sur-un-mur-blanchi-la-chaux.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/110_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/160_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/97/80/75/240_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/500_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/500_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/1000_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/97/80/75/240_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/160_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/500_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/97/80/75/1000_F_397807575_HJGvdsDSTXOJw5h5hOZx9VWzTCleq5Ey.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [19]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(127164201)
  ["title"]=>
  string(21) "carte grunge du monde"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/500_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/27/16/42/220_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/27/16/42/240_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/500_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/1000_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(127164201)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/160_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/110_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-127164201-carte-grunge-du-monde.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/110_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/160_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/27/16/42/240_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/500_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/500_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/1000_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/27/16/42/240_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/160_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/500_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/27/16/42/1000_F_127164201_Dd4qxpP34ReJVffeFfCKVzFXP0OubsDf.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [20]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(321410585)
  ["title"]=>
  string(35) "Mur, vieux mur, comme toile de fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/500_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/21/41/05/220_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/21/41/05/240_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/500_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/1000_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(321410585)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/160_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/110_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(122) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-321410585-mur-vieux-mur-comme-toile-de-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/110_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/160_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/21/41/05/240_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/500_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/500_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/1000_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/21/41/05/240_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/160_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/500_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/21/41/05/1000_F_321410585_F11K4xWvkyuQRatnHIzlvhd0qSns5H2B.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [21]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(404838914)
  ["title"]=>
  string(31) "Full Frame Shot de mur texturé"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/500_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/04/04/83/89/220_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/04/83/89/240_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/500_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/1000_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(499)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(404838914)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/160_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/110_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(118) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-404838914-full-frame-shot-de-mur-textur.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/110_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/160_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/04/83/89/240_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/500_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/500_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/1000_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/04/83/89/240_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/160_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/500_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/83/89/1000_F_404838914_ieFu0ufLlQV7Ps4ahVSbYWMtkpHoEOnm.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(499)
  ["ratio"]=>
  float(1.002004008016)
 }
 [22]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(75812390)
  ["title"]=>
  string(9) "Vieux mur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/500_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/75/81/23/220_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/75/81/23/240_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/500_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/1000_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(349)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(75812390)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/160_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/110_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(97) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-75812390-vieux-mur.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/110_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/160_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/75/81/23/240_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/500_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/500_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/1000_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/75/81/23/240_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/160_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/500_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/81/23/1000_F_75812390_AH8jDz3x9yvpMoDRC1xMnvOxUmXsXPsY.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(349)
  ["ratio"]=>
  float(1.432664756447)
 }
 [23]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(293870485)
  ["title"]=>
  string(131) "Texture de mur dans une rue de la ville, arrière-plan vierge pour la conception avec espace de copie pour le lettrage ou le texte."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/500_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/93/87/04/220_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/93/87/04/240_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/500_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/1000_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(293870485)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/160_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/110_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(217) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-293870485-texture-de-mur-dans-une-rue-de-la-ville-arri-re-plan-vierge-pour-la-conception-avec-espace-de-copie-pour-le-lettrage-ou-le-texte.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/110_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/160_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/93/87/04/240_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/500_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/500_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/1000_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/93/87/04/240_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/160_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/500_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/93/87/04/1000_F_293870485_nK8ydZpnyXm8BO2W5nZTeEK2ahmgUww8.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [24]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(116672782)
  ["title"]=>
  string(39) "fond de texture de mur de plâtre jaune"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/500_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/16/67/27/220_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/16/67/27/240_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/500_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/1000_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(116672782)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/160_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/110_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-116672782-fond-de-texture-de-mur-de-pl-tre-jaune.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/110_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/160_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/16/67/27/240_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/500_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/500_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/1000_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/16/67/27/240_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/160_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/500_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/16/67/27/1000_F_116672782_0dlSoYnF4z6MYGUALO5iH2ud2bH0wWkn.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [25]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(209136056)
  ["title"]=>
  string(48) "Fragment de mur avec des rayures et des fissures"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/500_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/13/60/220_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/09/13/60/240_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/500_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/1000_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(209136056)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/160_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/110_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(137) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-209136056-fragment-de-mur-avec-des-rayures-et-des-fissures.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/110_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/160_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/09/13/60/240_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/500_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/500_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/1000_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/09/13/60/240_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/160_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/500_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/1000_F_209136056_qkAlghZQUgihQjQDD05Ye78HAzeyE8hv.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [26]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(209136038)
  ["title"]=>
  string(48) "Fragment de mur avec des rayures et des fissures"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/500_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/13/60/220_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/09/13/60/240_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/500_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/1000_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(209136038)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/160_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/110_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(137) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-209136038-fragment-de-mur-avec-des-rayures-et-des-fissures.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/110_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/160_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/09/13/60/240_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/500_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/500_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/1000_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/09/13/60/240_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/160_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/500_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/09/13/60/1000_F_209136038_5Oq4UcXVTlHGTNlRd6zYSRrmoCVddMhZ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [27]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(404705349)
  ["title"]=>
  string(30) "Full Frame Shot de mur patiné"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/500_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/04/04/70/53/220_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/04/70/53/240_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/500_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/1000_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(326)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(404705349)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/160_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/110_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(117) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-404705349-full-frame-shot-de-mur-patin.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/110_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/160_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/04/70/53/240_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/500_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/500_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/1000_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/04/70/53/240_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/160_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/500_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/04/70/53/1000_F_404705349_sPtgqL4L8dVsx88KdT4MJB8rAFxNW0TE.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(326)
  ["ratio"]=>
  float(1.5337423312883)
 }
 [28]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(211000315)
  ["title"]=>
  string(75) "Photo en gros plan de l& 39 ancienne texture de mur en stuc coloré rugueux"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/500_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/11/00/03/220_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/11/00/03/240_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/500_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/1000_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(335)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(211000315)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/160_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/110_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(158) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-211000315-photo-en-gros-plan-de-l-ancienne-texture-de-mur-en-stuc-color-rugueux.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/110_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/160_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/11/00/03/240_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/500_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/500_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/1000_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/11/00/03/240_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/160_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/500_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/11/00/03/1000_F_211000315_9uxKYEhf2IRt6fuKDlK4Ji6j0940LKtL.jpg"
  ["width"]=>
  int(335)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.67)
 }
 [29]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(239923130)
  ["title"]=>
  string(64) "Carte du monde vintage pattern/art texture béton sur fond noir."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/500_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/39/92/31/220_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/39/92/31/240_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/500_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/1000_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(239923130)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/160_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/110_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(151) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-239923130-carte-du-monde-vintage-pattern-art-texture-b-ton-sur-fond-noir.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/110_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/160_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/39/92/31/240_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/500_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/500_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/1000_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/39/92/31/240_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/160_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/500_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/92/31/1000_F_239923130_FtIV4hwusaBZOKm2JmdAciJZm6kDbOxg.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [30]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(244908297)
  ["title"]=>
  string(38) "Grungy mur de fond de surface de grès"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/500_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/44/90/82/220_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/44/90/82/240_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/500_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/1000_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(244908297)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/160_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/110_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-244908297-grungy-mur-de-fond-de-surface-de-gr-s.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/110_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/160_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/44/90/82/240_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/500_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/500_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/1000_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/44/90/82/240_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/160_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/500_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/44/90/82/1000_F_244908297_aNoRufHZZRYupkrXs8u5ldWoJYSZOc4o.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [31]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(330199904)
  ["title"]=>
  string(42) "vieux mur minable dans des tons jaune-bleu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/500_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/30/19/99/220_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/30/19/99/240_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/500_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/1000_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(330199904)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/160_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/110_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(131) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-330199904-vieux-mur-minable-dans-des-tons-jaune-bleu.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/110_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/160_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/30/19/99/240_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/500_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/500_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/1000_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/30/19/99/240_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/160_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/500_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/30/19/99/1000_F_330199904_0NRq8CWXPCH1L2MRJF4vKkc7iuW89Us0.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [32]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(399736243)
  ["title"]=>
  string(124) "Un vieux mur de béton avec une peinture décolorée. Surface peinte, rugueuse, patinée, à motifs, fissures et écaillage."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/500_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/99/73/62/220_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/99/73/62/240_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/500_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/1000_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(399736243)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/160_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/110_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(198) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-399736243-un-vieux-mur-de-b-ton-avec-une-peinture-d-color-e-surface-peinte-rugueuse-patin-e-motifs-fissures-et-caillage.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/110_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/160_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/99/73/62/240_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/500_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/500_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/1000_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/99/73/62/240_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/160_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/500_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/99/73/62/1000_F_399736243_zxhnoyJrGHMU36s6KvEeAxxP3lv73gcs.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [33]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(182656079)
  ["title"]=>
  string(32) "Fond de stuc rugueux jaune clair"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/500_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/82/65/60/220_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/82/65/60/240_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/500_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/1000_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(182656079)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/160_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/110_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-182656079-fond-de-stuc-rugueux-jaune-clair.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/110_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/160_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/82/65/60/240_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/500_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/500_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/1000_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/82/65/60/240_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/160_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/500_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/65/60/1000_F_182656079_cU8STb58vCZW5fDMrw38AcMf7JsHjXlC.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [34]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(391571806)
  ["title"]=>
  string(55) "texture ciment léger. papier peint abstrait en béton."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/500_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/91/57/18/220_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/91/57/18/240_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/500_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/1000_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(391571806)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/160_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/110_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(140) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-391571806-texture-ciment-l-ger-papier-peint-abstrait-en-b-ton.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/110_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/160_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/91/57/18/240_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/500_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/500_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/1000_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/91/57/18/240_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/160_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/500_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/91/57/18/1000_F_391571806_URmGFThmuyRCu118YNQZFNzrm3acpG69.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [35]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(269066946)
  ["title"]=>
  string(204) "Mur de briques. Vieille peinture blanche floconneuse qui s& 39 écaille d& 39 un mur fissuré grungy. Fissures, éraflures, écaillage de la vieille peinture et du plâtre sur fond de vieux mur de ciment."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/500_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/69/06/69/220_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/69/06/69/240_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/500_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/1000_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(269066946)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/160_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/110_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(271) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-269066946-mur-de-briques-vieille-peinture-blanche-floconneuse-qui-s-caille-d-un-mur-fissur-grungy-fissures-raflures-caillage-de-la-vieille-peinture-et-du-pl-tre-sur-fond-de-vieux-mur-de-ciment.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/110_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/160_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/69/06/69/240_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/500_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/500_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/1000_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/69/06/69/240_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/160_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/500_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/69/06/69/1000_F_269066946_emhjLenfvHJmxlecH3J5SaG0sl0qgY6B.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [36]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(221809912)
  ["title"]=>
  string(77) "Fond horizontal de mur de stuc de plâtre antique s& 39 effritant jaune fané"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/500_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/21/80/99/220_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/21/80/99/240_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/500_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/1000_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(221809912)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/160_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/110_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(159) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-221809912-fond-horizontal-de-mur-de-stuc-de-pl-tre-antique-s-effritant-jaune-fan.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/110_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/160_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/21/80/99/240_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/500_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/500_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/1000_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/21/80/99/240_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/160_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/500_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/21/80/99/1000_F_221809912_wQg81A1zuD4W1PU78ngwQ3y4yAeobnKN.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [37]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(65480902)
  ["title"]=>
  string(11) "fond de mur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/500_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/48/09/220_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/65/48/09/240_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/500_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/1000_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(65480902)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/160_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/110_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(99) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-65480902-fond-de-mur.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/110_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/160_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/65/48/09/240_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/500_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/500_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/1000_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/65/48/09/240_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/160_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/500_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/48/09/1000_F_65480902_2TDwzpAUqsYx4riY0OvaKe5PaP69k61d.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [38]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(276044721)
  ["title"]=>
  string(44) "mur avec une texture fissurée sale colorée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/500_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/76/04/47/220_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/76/04/47/240_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/500_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/1000_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(331)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(276044721)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/160_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/110_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(131) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-276044721-mur-avec-une-texture-fissur-e-sale-color-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/110_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/160_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/76/04/47/240_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/500_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/500_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/1000_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/76/04/47/240_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/160_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/500_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/76/04/47/1000_F_276044721_i7wrOrfUsoaeM8AMVQSNySPYPQtR6Ttf.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(331)
  ["ratio"]=>
  float(1.5105740181269)
 }
 [39]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(226465422)
  ["title"]=>
  string(92) "Fragment de mur avec des rayures et des fissures. Il peut être utilisé comme arrière-plan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/500_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/26/46/54/220_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/46/54/240_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/500_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/1000_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(226465422)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/160_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/110_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(175) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-226465422-fragment-de-mur-avec-des-rayures-et-des-fissures-il-peut-tre-utilis-comme-arri-re-plan.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/110_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/160_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/46/54/240_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/500_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/500_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/1000_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/46/54/240_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/160_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/500_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/54/1000_F_226465422_ielKwF7MDLWWodYJHqWwMhpAAe0qmmnL.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [40]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(121874509)
  ["title"]=>
  string(53) "Carte du Tadjikistan sur fond de papier crack vintage"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/500_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/21/87/45/220_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/21/87/45/240_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/500_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/1000_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(121874509)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/160_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/110_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(142) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-121874509-carte-du-tadjikistan-sur-fond-de-papier-crack-vintage.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/110_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/160_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/21/87/45/240_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/500_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/500_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/1000_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/21/87/45/240_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/160_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/500_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/45/1000_F_121874509_fz81pysZMzBYsN4Bn8pTQLVEjjYI7Egd.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [41]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(332982919)
  ["title"]=>
  string(128) "Détail d& 39 un plâtre de façade écaillé sur une ancienne ferme. Côté gauche. Peut être combiné dans un grand panorama."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/500_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/32/98/29/220_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/32/98/29/240_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/500_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/1000_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(155)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(332982919)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/160_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/110_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(196) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-332982919-d-tail-d-un-pl-tre-de-fa-ade-caill-sur-une-ancienne-ferme-c-t-gauche-peut-tre-combin-dans-un-grand-panorama.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/110_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/160_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/32/98/29/240_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/500_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/500_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/1000_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/32/98/29/240_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/160_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/500_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/32/98/29/1000_F_332982919_uVBedyT3T1Cvgv0Nv5xuOY2Jh3QVkV0U.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(155)
  ["ratio"]=>
  float(3.2258064516129)
 }
 [42]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(346409800)
  ["title"]=>
  string(61) "fissure dans le plâtre fissure dans le plâtre vieux plâtre"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/500_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/46/40/98/220_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/46/40/98/240_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/500_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/1000_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(346409800)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/160_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/110_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(147) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-346409800-fissure-dans-le-pl-tre-fissure-dans-le-pl-tre-vieux-pl-tre.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/110_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/160_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/46/40/98/240_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/500_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/500_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/1000_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/46/40/98/240_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/160_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/500_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/46/40/98/1000_F_346409800_n5je3B1GAFMkzwxS66IcCXQ2vj9aqWwU.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [43]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(313314420)
  ["title"]=>
  string(22) "Mur de pierre texturé"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/500_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/13/31/44/220_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/13/31/44/240_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/500_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/1000_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(353)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(313314420)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/160_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/110_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-313314420-mur-de-pierre-textur.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/110_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/160_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/13/31/44/240_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/500_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/500_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/1000_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/13/31/44/240_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/160_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/500_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/13/31/44/1000_F_313314420_2aC2w3gYlgxHzIBvYMfPu5LhReakI0WB.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(353)
  ["ratio"]=>
  float(1.4164305949008)
 }
 [44]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(417354512)
  ["title"]=>
  string(99) "peinture blanche écaillée. Texture large de mur de béton patiné fissuré. Fond de papier peint."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/500_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/04/17/35/45/220_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/17/35/45/240_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/500_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/1000_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(417354512)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/160_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/110_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(177) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-417354512-peinture-blanche-caill-e-texture-large-de-mur-de-b-ton-patin-fissur-fond-de-papier-peint.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/110_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/160_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/17/35/45/240_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/500_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/500_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/1000_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/17/35/45/240_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/160_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/500_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/17/35/45/1000_F_417354512_a2mwlWDePGdflgNtslDHB0JBjTUdg4L7.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [45]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(207923770)
  ["title"]=>
  string(35) "texture en couches de béton grunge"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/500_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/07/92/37/220_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/07/92/37/240_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/500_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/1000_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(207923770)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/160_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/110_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(123) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-207923770-texture-en-couches-de-b-ton-grunge.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/110_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/160_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/07/92/37/240_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/500_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/500_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/1000_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/07/92/37/240_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/160_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/500_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/92/37/1000_F_207923770_MiNjr4Cq8iYGTFirqHjB43krHLgi42tH.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [46]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(166206460)
  ["title"]=>
  string(84) "Vieux arrière-plans de textures grunge. Arrière-plan parfait avec de l& 39 espace."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/500_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/66/20/64/220_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/66/20/64/240_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/500_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/1000_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(166206460)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/160_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/110_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(165) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-166206460-vieux-arri-re-plans-de-textures-grunge-arri-re-plan-parfait-avec-de-l-espace.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/110_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/160_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/66/20/64/240_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/500_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/500_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/1000_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/66/20/64/240_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/160_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/500_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/66/20/64/1000_F_166206460_SnJgWZyaZVEsKRHFvW9hotWPHZ7fR50k.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [47]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(264347170)
  ["title"]=>
  string(28) "Beaux arrière-plans de loft"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/500_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/64/34/71/220_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/64/34/71/240_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/500_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/1000_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(264347170)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/160_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/110_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(116) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-264347170-beaux-arri-re-plans-de-loft.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/110_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/160_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/64/34/71/240_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/500_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/500_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/1000_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/64/34/71/240_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/160_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/500_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/64/34/71/1000_F_264347170_iJy9ZvkoKJha0O5gxklayUGT1T2i2r9b.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [48]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(168486917)
  ["title"]=>
  string(17) "Vieux mur patiné"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/500_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/68/48/69/220_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/68/48/69/240_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/500_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/1000_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(168486917)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/160_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/110_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(104) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-168486917-vieux-mur-patin.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/110_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/160_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/68/48/69/240_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/500_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/500_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/1000_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/68/48/69/240_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/160_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/500_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/68/48/69/1000_F_168486917_Rg266G2nO0SUHdM8qN0zw8WZFuXnFoPW.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [49]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(412471599)
  ["title"]=>
  string(30) "Full Frame Shot de mur patiné"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/500_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/04/12/47/15/220_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/12/47/15/240_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/500_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/1000_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(385)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(412471599)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/160_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/110_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(117) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-412471599-full-frame-shot-de-mur-patin.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/110_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/160_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/12/47/15/240_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/500_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/500_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/1000_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/12/47/15/240_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/160_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/500_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/12/47/15/1000_F_412471599_uMeTCECEKQa3YBd8z5cFsuCgXSI9HCg1.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(385)
  ["ratio"]=>
  float(1.2987012987013)
 }
 [50]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(316736102)
  ["title"]=>
  string(63) "Vieux gris vintage loft mur structure pierre texture background"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/500_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/16/73/61/220_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/16/73/61/240_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/500_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/1000_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(316736102)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/160_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/110_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(152) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-316736102-vieux-gris-vintage-loft-mur-structure-pierre-texture-background.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/110_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/160_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/16/73/61/240_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/500_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/500_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/1000_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/16/73/61/240_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/160_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/500_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/16/73/61/1000_F_316736102_5XJtC7bTIO52UAqeWA58w83n0CKatl1p.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [51]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(256950257)
  ["title"]=>
  string(202) "La texture de l& 39 ancien mur de ciment avec des rayures, des fissures, de la poussière, des crevasses, de la rugosité, du stuc. Peut être utilisé comme affiche ou arrière-plan pour la conception."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/500_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/56/95/02/220_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/56/95/02/240_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/500_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/1000_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(256950257)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/160_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/110_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(272) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-256950257-la-texture-de-l-ancien-mur-de-ciment-avec-des-rayures-des-fissures-de-la-poussi-re-des-crevasses-de-la-rugosit-du-stuc-peut-tre-utilis-comme-affiche-ou-arri-re-plan-pour-la-conception.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/110_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/160_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/56/95/02/240_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/500_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/500_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/1000_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/56/95/02/240_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/160_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/500_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/56/95/02/1000_F_256950257_01BkfQIRV8RN6GGgC7burlpQDrWuwZYn.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [52]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(291720134)
  ["title"]=>
  string(52) "Affiches anciennes textures et arrière-plans grunge"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/500_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/91/72/01/220_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/91/72/01/240_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/500_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/1000_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(291720134)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/160_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/110_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(140) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-291720134-affiches-anciennes-textures-et-arri-re-plans-grunge.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/110_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/160_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/91/72/01/240_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/500_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/500_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/1000_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/91/72/01/240_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/160_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/500_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/91/72/01/1000_F_291720134_pU7irm9JQx7PPpsoPrbmSQqPbT8vbHoG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [53]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(95823811)
  ["title"]=>
  string(13) "Mur de pierre"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/500_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/95/82/38/220_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/95/82/38/240_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/500_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/1000_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(95823811)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/160_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/110_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(101) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-95823811-mur-de-pierre.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/110_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/160_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/95/82/38/240_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/500_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/500_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/1000_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/95/82/38/240_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/160_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/500_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/95/82/38/1000_F_95823811_j8e1hxakGAmLBLdIypw2YJE5pssVcLnC.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [54]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(409913911)
  ["title"]=>
  string(44) "Texture grunge de toile de fond en détresse"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/500_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/04/09/91/39/220_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/09/91/39/240_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/500_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/1000_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(331)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(409913911)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/160_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/110_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(132) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-409913911-texture-grunge-de-toile-de-fond-en-d-tresse.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/110_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/160_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/09/91/39/240_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/500_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/500_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/1000_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/04/09/91/39/240_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/160_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/500_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/04/09/91/39/1000_F_409913911_hIliduV4uCCK7z6olVtSzr76kDkdyZ7W.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(331)
  ["ratio"]=>
  float(1.5105740181269)
 }
 [55]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(222283575)
  ["title"]=>
  string(76) "vieux béton pour le fond, prêt pour le montage d& 39 affichage de produit."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/500_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/22/28/35/220_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/22/28/35/240_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/500_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/1000_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(325)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(222283575)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/160_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/110_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(157) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-222283575-vieux-b-ton-pour-le-fond-pr-t-pour-le-montage-d-affichage-de-produit.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/110_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/160_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/22/28/35/240_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/500_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/500_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/1000_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/22/28/35/240_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/160_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/500_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/22/28/35/1000_F_222283575_m3xRAnKDyvar2sGPFZXjIrIHRsPnPwN2.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(325)
  ["ratio"]=>
  float(1.5384615384615)
 }
 [56]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(210431010)
  ["title"]=>
  string(76) "vieux béton pour le fond, prêt pour le montage d& 39 affichage de produit."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/500_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/10/43/10/220_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/10/43/10/240_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/500_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/1000_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(325)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(210431010)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/160_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/110_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(157) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-210431010-vieux-b-ton-pour-le-fond-pr-t-pour-le-montage-d-affichage-de-produit.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/110_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/160_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/10/43/10/240_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/500_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/500_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/1000_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/10/43/10/240_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/160_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/500_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/10/43/10/1000_F_210431010_cmDacSFXg8QvJIOniAcvDMPwRPpF7amZ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(325)
  ["ratio"]=>
  float(1.5384615384615)
 }
 [57]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(407068634)
  ["title"]=>
  string(96) "Texture De Stuc Teinté Vieux Blanc Patiné. Fond De Matériau Brut De Mur De Briques Anciennes."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/500_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/04/07/06/86/220_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/07/06/86/240_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/500_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/1000_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(407068634)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/160_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/110_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(178) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-407068634-texture-de-stuc-teint-vieux-blanc-patin-fond-de-mat-riau-brut-de-mur-de-briques-anciennes.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/110_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/160_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/07/06/86/240_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/500_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/500_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/1000_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/04/07/06/86/240_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/160_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/500_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/04/07/06/86/1000_F_407068634_ey2SSE2rqdHEn4R4RVz9UZGwuNjL9red.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [58]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(121871866)
  ["title"]=>
  string(54) "carte du moyen-orient sur fond de papier crack vintage"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/500_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/21/87/18/220_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/21/87/18/240_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/500_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/1000_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(121871866)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/160_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/110_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(143) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-121871866-carte-du-moyen-orient-sur-fond-de-papier-crack-vintage.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/110_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/160_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/21/87/18/240_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/500_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/500_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/1000_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/21/87/18/240_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/160_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/500_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/21/87/18/1000_F_121871866_E1vYm9IZrFgB1d8HXXuaWHWNg1YfdM5h.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [59]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(82479161)
  ["title"]=>
  string(46) "Abstract grunge vieille feuille de papier fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/500_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/82/47/91/220_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/82/47/91/240_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/500_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/1000_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(391)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(82479161)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/160_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/110_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(134) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-82479161-abstract-grunge-vieille-feuille-de-papier-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/110_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/160_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/82/47/91/240_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/500_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/500_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/1000_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/82/47/91/240_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/160_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/500_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/82/47/91/1000_F_82479161_YQwH2I9DJvF2hSmmhw0EQvqSuOBTb5Q0.jpg"
  ["width"]=>
  int(391)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.782)
 }
 [60]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(230565297)
  ["title"]=>
  string(20) "texture de vieux mur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/500_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/30/56/52/220_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/30/56/52/240_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/500_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/1000_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(230565297)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/160_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/110_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-230565297-texture-de-vieux-mur.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/110_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/160_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/30/56/52/240_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/500_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/500_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/1000_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/30/56/52/240_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/160_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/500_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/56/52/1000_F_230565297_TG48Zc4R8kXozgCfLBZjixT2mNMfB3EV.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [61]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(308049806)
  ["title"]=>
  string(88) "Fond de texture de stuc de mur en désordre blanc et doré. Peinture murale décorative."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/500_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/08/04/98/220_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/08/04/98/240_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/500_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/1000_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(308049806)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/160_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/110_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(171) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-308049806-fond-de-texture-de-stuc-de-mur-en-d-sordre-blanc-et-dor-peinture-murale-d-corative.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/110_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/160_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/08/04/98/240_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/500_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/500_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/1000_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/08/04/98/240_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/160_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/500_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/08/04/98/1000_F_308049806_Hp1bhRi03yPof7wqkwAX2SmiPA4SMDsT.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [62]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(343382927)
  ["title"]=>
  string(30) "Full Frame Shot de mur patiné"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/500_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/43/38/29/220_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/43/38/29/240_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/500_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/1000_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(375)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(343382927)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/160_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/110_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(117) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-343382927-full-frame-shot-de-mur-patin.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/110_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/160_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/43/38/29/240_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/500_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/500_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/1000_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/43/38/29/240_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/160_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/500_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/43/38/29/1000_F_343382927_aYXrePxjmyqg9aVXv8sxeSQ41Usw1GsR.jpg"
  ["width"]=>
  int(375)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.75)
 }
 [63]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(388194120)
  ["title"]=>
  string(64) "la surface de l& 39 ancien mur avec la peinture qui s& 39 envole"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/500_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/88/19/41/220_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/88/19/41/240_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/500_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/1000_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(293)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(388194120)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/160_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/110_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(145) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-388194120-la-surface-de-l-ancien-mur-avec-la-peinture-qui-s-envole.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/110_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/160_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/88/19/41/240_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/500_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/500_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/1000_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/88/19/41/240_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/160_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/500_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/88/19/41/1000_F_388194120_WXfZ5ujtfsFlCivdSdLnHBLZp95etvdF.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(293)
  ["ratio"]=>
  float(1.7064846416382)
 }
 [64]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(199165494)
  ["title"]=>
  string(87) "Fond de texture grunge. Peut être utilisé comme texture de fond ou fond d& 39 écran."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/500_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/99/16/54/220_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/99/16/54/240_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/500_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/1000_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(199165494)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/160_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/110_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(164) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-199165494-fond-de-texture-grunge-peut-tre-utilis-comme-texture-de-fond-ou-fond-d-cran.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/110_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/160_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/99/16/54/240_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/500_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/500_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/1000_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/99/16/54/240_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/160_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/500_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/16/54/1000_F_199165494_eteLmbumgHz6vC2z1At1Q4AcJOazvNOQ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [65]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(63901875)
  ["title"]=>
  string(6) "Orange"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/500_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/63/90/18/220_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/63/90/18/240_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/500_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/1000_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(63901875)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/160_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/110_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(94) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1117-vieux-mur-textur-sale-63901875-orange.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/110_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/160_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/63/90/18/240_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/500_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/500_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/1000_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/63/90/18/240_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/160_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/500_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/63/90/18/1000_F_63901875_orHarKYW12afJKUqLoIipUPq3zcW6ADl.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
}
Papiers Peints photo Vieux mur texturé sale - Nikkel-Art.fr
Voorvertoning

Achetez par thème