array(50) {
 [0]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(207377198)
  ["title"]=>
  string(23) "Balles - une à la fois"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/500_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/07/37/71/220_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/07/37/71/240_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/500_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/1000_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(109)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(207377198)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/160_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/110_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(101) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-207377198-balles-une-la-fois.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/110_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/160_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/07/37/71/240_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/500_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/500_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/1000_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/07/37/71/240_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/160_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/500_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/07/37/71/1000_F_207377198_DN7HXDuNhbOQy6kykGsbvPY2lNxNO74S.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(109)
  ["ratio"]=>
  float(4.5871559633028)
 }
 [1]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(81022330)
  ["title"]=>
  string(18) "ballon de football"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/500_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/81/02/23/220_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/81/02/23/240_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/500_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/1000_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(478)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(81022330)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/160_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/110_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(100) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-81022330-ballon-de-football.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/110_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/160_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/81/02/23/240_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/500_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/500_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/1000_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/81/02/23/240_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/160_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/500_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/81/02/23/1000_F_81022330_2zb9WO7GWcJEWqaZUZv0pzCio8XMqH5j.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(478)
  ["ratio"]=>
  float(1.0460251046025)
 }
 [2]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(42025680)
  ["title"]=>
  string(31) "Ballon de basket sur fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/500_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/42/02/56/220_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/42/02/56/240_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/500_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/1000_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(42025680)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/160_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/110_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(113) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-42025680-ballon-de-basket-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/110_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/160_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/42/02/56/240_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/500_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/500_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/1000_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/42/02/56/240_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/160_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/500_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/42/02/56/1000_F_42025680_1ZPOA3N0B2nkGHqzMpIvhSRGxMiuk5uc.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [3]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(219832945)
  ["title"]=>
  string(49) "Ballons de football (football) volants de vecteur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/500_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/19/83/29/220_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/19/83/29/240_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/500_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/1000_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(280)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(219832945)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/160_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/110_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(130) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-219832945-ballons-de-football-football-volants-de-vecteur.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/110_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/160_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/19/83/29/240_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/500_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/500_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/1000_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/19/83/29/240_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/160_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/500_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/83/29/1000_F_219832945_2Jvw4Q0bb5niTqjFBGv89ceyoKc9kVGd.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(280)
  ["ratio"]=>
  float(1.7857142857143)
 }
 [4]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(339582)
  ["title"]=>
  string(18) "ballon de football"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/500_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(85) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/00/33/95/220_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(84) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/00/33/95/240_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/500_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/1000_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(339582)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/160_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/110_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(98) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-339582-ballon-de-football.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/110_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/160_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(84) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/00/33/95/240_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/500_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/500_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/1000_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(84) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/00/33/95/240_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/160_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/500_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/00/33/95/1000_F_339582_8JTTvEA7Pi1o7PDNJkC8R1KlCea2q0.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [5]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(112657175)
  ["title"]=>
  string(32) "Ballon de plage isolé sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/500_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/12/65/71/220_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/12/65/71/240_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/500_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/1000_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(493)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(112657175)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/160_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/110_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(113) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-112657175-ballon-de-plage-isol-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/110_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/160_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/12/65/71/240_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/500_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/500_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/1000_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/12/65/71/240_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/160_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/500_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/12/65/71/1000_F_112657175_sISN4rvL7ccTxVoxQkffUsngt1KSzcai.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(493)
  ["ratio"]=>
  float(1.0141987829615)
 }
 [6]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(100697865)
  ["title"]=>
  string(82) "Ballon de basket-ball, ballon de football, balle de tennis et football américain."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/500_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/00/69/78/220_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/00/69/78/240_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/500_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/1000_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(100697865)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/160_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/110_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(161) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-100697865-ballon-de-basket-ball-ballon-de-football-balle-de-tennis-et-football-am-ricain.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/110_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/160_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/00/69/78/240_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/500_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/500_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/1000_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/00/69/78/240_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/160_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/500_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/69/78/1000_F_100697865_r06bbg6N6HzaYbIB3BSup3CZvQOvhMwP.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [7]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(176733545)
  ["title"]=>
  string(33) "ballon de basket isolé sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/500_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/76/73/35/220_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/76/73/35/240_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/500_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/1000_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(176733545)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/160_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/110_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(114) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-176733545-ballon-de-basket-isol-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/110_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/160_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/76/73/35/240_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/500_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/500_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/1000_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/76/73/35/240_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/160_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/500_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/76/73/35/1000_F_176733545_aXL3OSWBbIDPAEyHaItnXqRYjkQM2C0S.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [8]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(64859435)
  ["title"]=>
  string(32) "Ballon de football sur fond noir"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/500_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/64/85/94/220_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/64/85/94/240_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/500_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/1000_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(385)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(64859435)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/160_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/110_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(114) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-64859435-ballon-de-football-sur-fond-noir.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/110_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/160_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/64/85/94/240_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/500_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/500_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/1000_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/64/85/94/240_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/160_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/500_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/64/85/94/1000_F_64859435_5VUVGQKlSAVIZwgI3IK5w9TOKS4h0viv.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(385)
  ["ratio"]=>
  float(1.2987012987013)
 }
 [9]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(37681125)
  ["title"]=>
  string(22) "balles dans le sport 1"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/500_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/37/68/11/220_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/37/68/11/240_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/500_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/1000_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(37681125)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/160_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/110_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(102) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-37681125-balles-dans-le-sport.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/110_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/160_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/37/68/11/240_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/500_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/500_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/1000_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/37/68/11/240_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/160_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/500_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/37/68/11/1000_F_37681125_HRIAXntJWDykCKhOkEQdefmmiyYFbHli.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [10]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(65109251)
  ["title"]=>
  string(57) "baby-foot noir et blanc - illustration vectorielle simple"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/500_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/65/10/92/220_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/65/10/92/240_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/500_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/1000_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(65109251)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/160_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/110_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(137) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-65109251-baby-foot-noir-et-blanc-illustration-vectorielle-simple.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/110_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/160_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/65/10/92/240_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/500_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/500_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/1000_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/65/10/92/240_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/160_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/500_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/65/10/92/1000_F_65109251_WT2Mt8zUoTUo6lovmLo0sDc7KSWdnTsA.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [11]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(219658205)
  ["title"]=>
  string(136) "Ballon de football dans le but à partir de lignes et de triangles, point de connexion réseau sur fond bleu. Vecteur d& 39 illustration"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/500_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/19/65/82/220_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/19/65/82/240_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/500_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/1000_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(313)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(219658205)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/160_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/110_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(209) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-219658205-ballon-de-football-dans-le-but-partir-de-lignes-et-de-triangles-point-de-connexion-r-seau-sur-fond-bleu-vecteur-d-illustration.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/110_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/160_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/19/65/82/240_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/500_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/500_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/1000_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/19/65/82/240_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/160_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/500_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/19/65/82/1000_F_219658205_zoQOnYVeiC3wGNA7IZniWiajElWzSPxI.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(313)
  ["ratio"]=>
  float(1.5974440894569)
 }
 [12]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(107917005)
  ["title"]=>
  string(34) "Ensemble de boules de sport grunge"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/500_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/07/91/70/220_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/07/91/70/240_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/500_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/1000_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(178)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(107917005)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/160_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/110_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(117) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-107917005-ensemble-de-boules-de-sport-grunge.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/110_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/160_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/07/91/70/240_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/500_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/500_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/1000_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/07/91/70/240_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/160_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/500_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/07/91/70/1000_F_107917005_Z6KLsLCFPXQS28gXiZvCty49Qs9btinJ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(178)
  ["ratio"]=>
  float(2.8089887640449)
 }
 [13]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(60096818)
  ["title"]=>
  string(55) "Gros plan d& 39 une balle de golf isolé sur fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/500_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/09/68/220_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/60/09/68/240_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/500_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/1000_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(475)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(60096818)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/160_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/110_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(131) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-60096818-gros-plan-d-une-balle-de-golf-isol-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/110_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/160_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/60/09/68/240_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/500_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/500_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/1000_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/60/09/68/240_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/160_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/500_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/09/68/1000_F_60096818_ht7H2pzXWFKZLqlFeQVxOdOI4J1wXw64.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(475)
  ["ratio"]=>
  float(1.0526315789474)
 }
 [14]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(48536917)
  ["title"]=>
  string(18) "Basket-ball isolé"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/500_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/53/69/220_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/48/53/69/240_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/500_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/1000_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(489)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(48536917)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/160_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/110_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(98) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-48536917-basket-ball-isol.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/110_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/160_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/48/53/69/240_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/500_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/500_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/1000_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/48/53/69/240_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/160_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/500_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/53/69/1000_F_48536917_lQpcDaEfMOzFApZMhVwCID6B5JGOcK5E.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(489)
  ["ratio"]=>
  float(1.0224948875256)
 }
 [15]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(170529186)
  ["title"]=>
  string(110) "Icône vectorielle plate de ballon de football ou de football pour les applications sportives et les sites Web"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/500_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/70/52/91/220_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/70/52/91/240_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/500_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/1000_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(170529186)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/160_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/110_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(192) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-170529186-ic-ne-vectorielle-plate-de-ballon-de-football-ou-de-football-pour-les-applications-sportives-et-les-sites-web.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/110_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/160_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/70/52/91/240_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/500_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/500_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/1000_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/70/52/91/240_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/160_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/500_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/70/52/91/1000_F_170529186_lgdCZeoV7b2OBIMIQPiBzMBJauRLui3W.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [16]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(165742351)
  ["title"]=>
  string(31) "Jeu de balles de sport. Vecteur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/500_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/74/23/220_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/65/74/23/240_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/500_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/1000_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(416)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(165742351)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/160_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/110_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(113) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-165742351-jeu-de-balles-de-sport-vecteur.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/110_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/160_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/65/74/23/240_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/500_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/500_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/1000_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/65/74/23/240_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/160_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/500_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/65/74/23/1000_F_165742351_uWSopIF8BGgRMylR1VxNW4ZG9QQDjykU.jpg"
  ["width"]=>
  int(416)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.832)
 }
 [17]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(140757019)
  ["title"]=>
  string(33) "Balle en cuir bleu sur fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/500_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/75/70/220_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/40/75/70/240_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/500_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/1000_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(400)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(140757019)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/160_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/110_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(116) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-140757019-balle-en-cuir-bleu-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/110_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/160_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/40/75/70/240_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/500_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/500_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/1000_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/40/75/70/240_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/160_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/500_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/40/75/70/1000_F_140757019_4qgFhfiR8qfkIQmeL0K0wkXz2RnFB1e6.jpg"
  ["width"]=>
  int(400)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.8)
 }
 [18]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(60238561)
  ["title"]=>
  string(15) "Balles de sport"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/500_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/60/23/85/220_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/60/23/85/240_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/500_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/1000_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(60238561)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/160_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/110_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(97) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-60238561-balles-de-sport.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/110_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/160_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/60/23/85/240_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/500_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/500_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/1000_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/60/23/85/240_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/160_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/500_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/23/85/1000_F_60238561_Ucl5zJICdNEnZiClHC9y6smhtaUZv82G.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [19]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(74271244)
  ["title"]=>
  string(38) "Balles de sport isolés sur fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/500_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/27/12/220_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/27/12/240_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/500_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/1000_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(491)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(74271244)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/160_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/110_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(119) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-74271244-balles-de-sport-isol-s-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/110_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/160_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/27/12/240_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/500_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/500_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/1000_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/27/12/240_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/160_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/500_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/27/12/1000_F_74271244_ATFNayQW8T897CjgC0FgyuAMfgiCMyLN.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(491)
  ["ratio"]=>
  float(1.0183299389002)
 }
 [20]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(104166610)
  ["title"]=>
  string(117) "Vieux ballon de soccer isolé sur blanc / Détail d& 39 un vieux ballon de soccer noir et blanc isolé sur fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/500_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/16/66/220_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/04/16/66/240_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/500_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/1000_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(489)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(104166610)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/160_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/110_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(189) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-104166610-vieux-ballon-de-soccer-isol-sur-blanc-d-tail-d-un-vieux-ballon-de-soccer-noir-et-blanc-isol-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/110_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/160_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/04/16/66/240_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/500_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/500_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/1000_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/04/16/66/240_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/160_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/500_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/04/16/66/1000_F_104166610_vhVRc2PquvCIYDuQuoH9Gb16btUsyGYk.jpg"
  ["width"]=>
  int(489)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.978)
 }
 [21]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(134312912)
  ["title"]=>
  string(28) "Ballon de plage sur un blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/500_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/31/29/220_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/34/31/29/240_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/500_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/1000_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(491)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(134312912)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/160_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/110_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-134312912-ballon-de-plage-sur-un-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/110_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/160_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/34/31/29/240_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/500_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/500_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/1000_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/34/31/29/240_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/160_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/500_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/34/31/29/1000_F_134312912_Pf7HQOyYBDBX5gLYBZcYZm67ZqTY1PtH.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(491)
  ["ratio"]=>
  float(1.0183299389002)
 }
 [22]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(47215363)
  ["title"]=>
  string(26) "Figure de boule de vecteur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/500_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/53/220_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/47/21/53/240_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/500_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/1000_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(47215363)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/160_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/110_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(108) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-47215363-figure-de-boule-de-vecteur.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/110_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/160_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/47/21/53/240_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/500_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/500_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/1000_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/47/21/53/240_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/160_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/500_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/47/21/53/1000_F_47215363_F9ENY11unp6ABdFmAygNPoku4SzxFSnL.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [23]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(14009440)
  ["title"]=>
  string(5) "Balle"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/500_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/00/94/220_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/00/94/240_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/500_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/1000_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(131)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(14009440)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/160_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/110_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(87) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-14009440-balle.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/110_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/160_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/00/94/240_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/500_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/500_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/1000_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/00/94/240_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/160_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/500_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/14/00/94/1000_F_14009440_qyVcOBV1WWqKr3MHcbttleCSNo5MGu9w.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(131)
  ["ratio"]=>
  float(3.8167938931298)
 }
 [24]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(50221428)
  ["title"]=>
  string(16) "boule en flammes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/500_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/22/14/220_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/50/22/14/240_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/500_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/1000_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(298)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(50221428)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/160_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/110_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(98) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-50221428-boule-en-flammes.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/110_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/160_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/50/22/14/240_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/500_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/500_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/1000_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/50/22/14/240_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/160_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/500_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/50/22/14/1000_F_50221428_ZoJBcmi9XRG0a6g2gJMkUbtqHvcaCWoc.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(298)
  ["ratio"]=>
  float(1.6778523489933)
 }
 [25]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(149248761)
  ["title"]=>
  string(22) "Ancien ballon de rugby"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/500_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/24/87/220_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/49/24/87/240_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/500_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/1000_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(149248761)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/160_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/110_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(105) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-149248761-ancien-ballon-de-rugby.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/110_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/160_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/49/24/87/240_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/500_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/500_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/1000_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/49/24/87/240_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/160_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/500_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/49/24/87/1000_F_149248761_KU9b1zlm0WL4VEt88K7B0FuxXQkSSvvd.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [26]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(74752272)
  ["title"]=>
  string(57) "Croquis de boule sertie d& 39 ombre isolé sur fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/500_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/75/22/220_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/75/22/240_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/500_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/1000_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(74752272)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/160_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/110_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(133) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-74752272-croquis-de-boule-sertie-d-ombre-isol-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/110_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/160_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/75/22/240_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/500_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/500_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/1000_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/75/22/240_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/160_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/500_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/74/75/22/1000_F_74752272_GOAw3wA2W77dZr4Wg8gQSWaYGIP0tuL0.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [27]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(217556471)
  ["title"]=>
  string(33) "ballon de basket isolé sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/500_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/17/55/64/220_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/17/55/64/240_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/500_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/1000_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(217556471)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/160_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/110_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(114) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-217556471-ballon-de-basket-isol-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/110_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/160_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/17/55/64/240_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/500_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/500_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/1000_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/17/55/64/240_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/160_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/500_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/17/55/64/1000_F_217556471_Y7A0C6aMXfmytagwoauEvd9e77zJeBn3.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [28]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(66048429)
  ["title"]=>
  string(24) "football vintage en cuir"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/500_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/66/04/84/220_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/66/04/84/240_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/500_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/1000_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(488)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(66048429)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/160_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/110_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(106) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-66048429-football-vintage-en-cuir.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/110_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/160_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/66/04/84/240_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/500_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/500_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/1000_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/66/04/84/240_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/160_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/500_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/66/04/84/1000_F_66048429_oSk1KbMmXKQlHzDlaaMN8mf7MbRQe9LI.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(488)
  ["ratio"]=>
  float(1.0245901639344)
 }
 [29]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(38122321)
  ["title"]=>
  string(17) "blanc de handball"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/500_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/38/12/23/220_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/38/12/23/240_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/500_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/1000_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(38122321)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/160_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/110_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(99) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-38122321-blanc-de-handball.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/110_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/160_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/38/12/23/240_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/500_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/500_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/1000_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/38/12/23/240_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/160_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/500_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/12/23/1000_F_38122321_ZYi5C5juPU8hKW96gIWCKHgxLIZreLf4.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [30]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(76166294)
  ["title"]=>
  string(10) "des balles"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/500_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/76/16/62/220_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/76/16/62/240_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/500_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/1000_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(300)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(76166294)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/160_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/110_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(92) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-76166294-des-balles.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/110_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/160_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/76/16/62/240_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/500_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/500_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/1000_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/76/16/62/240_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/160_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/500_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/76/16/62/1000_F_76166294_2Vj0voIhRAqTnK3ovM7xw1hjjb184gJx.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(300)
  ["ratio"]=>
  float(1.6666666666667)
 }
 [31]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(4437963)
  ["title"]=>
  string(19) "Équipement sportif"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/500_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/04/43/79/220_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/04/43/79/240_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/500_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/1000_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(4437963)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/160_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/110_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(98) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-4437963-quipement-sportif.html"
  ["url_110"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/110_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/160_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/04/43/79/240_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/500_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/500_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/1000_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/04/43/79/240_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/160_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/500_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/04/43/79/1000_F_4437963_Ys7eTLPVxSkChhP3TXz4YYjHwWSg14yQ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [32]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(88466785)
  ["title"]=>
  string(15) "Balles de sport"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/500_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/46/67/220_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/46/67/240_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/500_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/1000_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(178)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(88466785)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/160_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/110_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(97) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-88466785-balles-de-sport.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/110_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/160_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/46/67/240_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/500_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/500_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/1000_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/46/67/240_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/160_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/500_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/88/46/67/1000_F_88466785_W7onKM46zoRqWdgfpQNXznXe9gXyAEwX.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(178)
  ["ratio"]=>
  float(2.8089887640449)
 }
 [33]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(60055761)
  ["title"]=>
  string(46) "Ballon de fitness orange isolé sur fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/500_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/60/05/57/220_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/60/05/57/240_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/500_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/1000_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(489)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(60055761)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/160_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/110_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-60055761-ballon-de-fitness-orange-isol-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/110_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/160_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/60/05/57/240_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/500_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/500_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/1000_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/60/05/57/240_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/160_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/500_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/05/57/1000_F_60055761_J0b0WSgoVwhwmLYYM0Rs87dLyeEa4MvD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(489)
  ["ratio"]=>
  float(1.0224948875256)
 }
 [34]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(48742247)
  ["title"]=>
  string(19) "Équipement sportif"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/500_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/74/22/220_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/48/74/22/240_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/500_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/1000_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(304)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(48742247)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/160_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/110_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(99) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-48742247-quipement-sportif.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/110_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/160_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/48/74/22/240_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/500_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/500_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/1000_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/48/74/22/240_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/160_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/500_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/48/74/22/1000_F_48742247_ahpuJEWvd70ahR1B2Df9XRxBYzUWIn6j.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(304)
  ["ratio"]=>
  float(1.6447368421053)
 }
 [35]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(196833922)
  ["title"]=>
  string(133) "Ballon de football abstrait à partir de lignes et de triangles, point de connexion réseau sur fond bleu. Vecteur d& 39 illustration"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/500_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/96/83/39/220_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/96/83/39/240_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/500_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/1000_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(313)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(196833922)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/160_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/110_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(206) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-196833922-ballon-de-football-abstrait-partir-de-lignes-et-de-triangles-point-de-connexion-r-seau-sur-fond-bleu-vecteur-d-illustration.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/110_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/160_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/96/83/39/240_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/500_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/500_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/1000_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/96/83/39/240_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/160_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/500_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/96/83/39/1000_F_196833922_kI1VrmqhQEoLwiAfQoVkxWpgYlb9X8Y7.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(313)
  ["ratio"]=>
  float(1.5974440894569)
 }
 [36]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(60527874)
  ["title"]=>
  string(25) "boule de massage fraîche"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/500_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/52/78/220_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/60/52/78/240_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/500_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/1000_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(490)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(60527874)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/160_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/110_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(106) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-60527874-boule-de-massage-fra-che.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/110_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/160_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/60/52/78/240_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/500_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/500_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/1000_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/60/52/78/240_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/160_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/500_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/60/52/78/1000_F_60527874_8aPA9nH6y2uVM36DNKb6vqLdQ7Q7ZfnX.jpg"
  ["width"]=>
  int(490)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.98)
 }
 [37]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(3863643)
  ["title"]=>
  string(52) "Vieux ballon de football américain isolé sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/500_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/03/86/36/220_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/03/86/36/240_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/500_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/1000_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(3863643)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/160_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/110_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(130) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-3863643-vieux-ballon-de-football-am-ricain-isol-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/110_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/160_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/03/86/36/240_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/500_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/500_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/1000_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/03/86/36/240_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/160_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/500_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/03/86/36/1000_F_3863643_xuer2HgztnQQsA0M4BfIXl7WrSI0anJO.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [38]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(97464558)
  ["title"]=>
  string(47) "Ballon de basket-ball dans les mains des hommes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/500_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/97/46/45/220_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/97/46/45/240_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/500_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/1000_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(97464558)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/160_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/110_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(129) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-97464558-ballon-de-basket-ball-dans-les-mains-des-hommes.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/110_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/160_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/97/46/45/240_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/500_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/500_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/1000_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/97/46/45/240_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/160_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/500_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/97/46/45/1000_F_97464558_55WVDAiRuaggc01NlPp0W1GZvRs7drYY.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [39]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(75146203)
  ["title"]=>
  string(24) "Balle de golf sur un tee"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/500_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/14/62/220_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/75/14/62/240_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/500_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/1000_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(365)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(75146203)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/160_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/110_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(106) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-75146203-balle-de-golf-sur-un-tee.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/110_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/160_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/75/14/62/240_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/500_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/500_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/1000_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/75/14/62/240_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/160_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/500_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/75/14/62/1000_F_75146203_tCF3TvaBKJ43tICjSHQtXRXBsHQ2F5Vy.jpg"
  ["width"]=>
  int(365)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.73)
 }
 [40]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(21509622)
  ["title"]=>
  string(44) "Ballon de la coupe du monde de football 2010"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/500_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/21/50/96/220_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/21/50/96/240_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/500_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/1000_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(434)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(21509622)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/160_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/110_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-21509622-ballon-de-la-coupe-du-monde-de-football.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/110_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/160_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/21/50/96/240_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/500_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/500_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/1000_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/21/50/96/240_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/160_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/500_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/21/50/96/1000_F_21509622_2ek1oq2xDM2ffPZGNOuQwQ8G1E8ROFpG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(434)
  ["ratio"]=>
  float(1.1520737327189)
 }
 [41]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(78533580)
  ["title"]=>
  string(15) "balle de tennis"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/500_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/53/35/220_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/78/53/35/240_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/500_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/1000_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(468)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(78533580)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/160_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/110_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(97) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-78533580-balle-de-tennis.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/110_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/160_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/78/53/35/240_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/500_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/500_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/1000_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/78/53/35/240_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/160_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/500_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/78/53/35/1000_F_78533580_nU292zf5MazzOSh2mCSVBwHdD6NYPy52.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(468)
  ["ratio"]=>
  float(1.0683760683761)
 }
 [42]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(6176609)
  ["title"]=>
  string(28) "grosse boule disco argentée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/500_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/17/66/220_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/17/66/240_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/500_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/1000_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(339)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(6176609)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/160_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/110_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(108) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-6176609-grosse-boule-disco-argent-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/110_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/160_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/17/66/240_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/500_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/500_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/1000_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/17/66/240_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/160_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/500_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/06/17/66/1000_F_6176609_qrf87oToBD2EjiLC0KeqpKMrOAMtZbBG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(339)
  ["ratio"]=>
  float(1.4749262536873)
 }
 [43]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(41084649)
  ["title"]=>
  string(28) "Ballon de football classique"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/500_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/41/08/46/220_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/41/08/46/240_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/500_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/1000_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(496)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(41084649)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/160_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/110_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-41084649-ballon-de-football-classique.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/110_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/160_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/41/08/46/240_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/500_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/500_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/1000_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/41/08/46/240_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/160_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/500_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/41/08/46/1000_F_41084649_JVQcdfUGp9PyAFudfm7t36db926zgaap.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(496)
  ["ratio"]=>
  float(1.008064516129)
 }
 [44]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(32655269)
  ["title"]=>
  string(15) "Balle de tennis"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/500_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/65/52/220_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/32/65/52/240_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/500_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/1000_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(350)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(32655269)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/160_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/110_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(97) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-32655269-balle-de-tennis.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/110_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/160_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/32/65/52/240_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/500_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/500_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/1000_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/32/65/52/240_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/160_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/500_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/32/65/52/1000_F_32655269_Qq6LuhGR26IUSS9HQKG0dJeOVNehMTNc.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(350)
  ["ratio"]=>
  float(1.4285714285714)
 }
 [45]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(44556376)
  ["title"]=>
  string(40) "Une silhouette d& 39 un ballon de basket"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/500_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/55/63/220_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/44/55/63/240_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/500_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/1000_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(44556376)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/160_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/110_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(118) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-44556376-une-silhouette-d-un-ballon-de-basket.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/110_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/160_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/44/55/63/240_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/500_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/500_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/1000_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/44/55/63/240_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/160_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/500_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/44/55/63/1000_F_44556376_tq5V1ljqcnoD6Aqpr1JDRtktMMhYOqR7.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [46]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(106513240)
  ["title"]=>
  string(21) "Balle molle sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/500_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/06/51/32/220_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/06/51/32/240_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/500_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/1000_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(480)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(106513240)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/160_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/110_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(104) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-106513240-balle-molle-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/110_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/160_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/06/51/32/240_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/500_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/500_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/1000_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/06/51/32/240_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/160_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/500_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/06/51/32/1000_F_106513240_9XQGTQtGYTbSxIbweQhhxvINrJDuFQHF.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(480)
  ["ratio"]=>
  float(1.0416666666667)
 }
 [47]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(100096414)
  ["title"]=>
  string(5) "Idée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/500_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/00/09/64/220_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/00/09/64/240_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/500_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/1000_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(100096414)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/160_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/110_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(87) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-100096414-id-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/110_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/160_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/00/09/64/240_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/500_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/500_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/1000_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/00/09/64/240_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/160_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/500_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/00/09/64/1000_F_100096414_ZdADOmtmvkcRfnLJfVJvO6UQyEEShKN6.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [48]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(38986940)
  ["title"]=>
  string(55) "Balle de tennis se déplaçant rapidement sur fond noir"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/500_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/38/98/69/220_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/38/98/69/240_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/500_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/1000_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(266)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(38986940)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/160_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/110_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(135) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-38986940-balle-de-tennis-se-d-pla-ant-rapidement-sur-fond-noir.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/110_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/160_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/38/98/69/240_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/500_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/500_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/1000_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/38/98/69/240_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/160_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/500_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/38/98/69/1000_F_38986940_wJZouB4h9qpKZ7c0raw7L14OvcNYwy4j.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(266)
  ["ratio"]=>
  float(1.8796992481203)
 }
 [49]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(94766174)
  ["title"]=>
  string(21) "ballon de foot volant"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/500_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/76/61/220_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/94/76/61/240_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/500_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/1000_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(490)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(94766174)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/160_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/110_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(103) "https://www.nikkel-art.fr/papiers-peints-photo-1101-sports-de-balle-94766174-ballon-de-foot-volant.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/110_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/160_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/94/76/61/240_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/500_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/500_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/1000_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/94/76/61/240_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/160_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/500_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/94/76/61/1000_F_94766174_hEcs2Tqt4GjJqrylFzl7NjZUlqNFEExl.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(490)
  ["ratio"]=>
  float(1.0204081632653)
 }
}
Papiers Peints photo Sports de balle - Nikkel-Art.fr
Voorvertoning

Achetez par thème