array(100) {
 [0]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(147351143)
  ["title"]=>
  string(27) "formes de vagues abstraites"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/500_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/220_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/240_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/500_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/1000_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(173)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(147351143)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/160_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/110_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(114) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-147351143-formes-de-vagues-abstraites.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/110_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/160_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/240_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/500_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/500_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/1000_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/240_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/160_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/500_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/47/35/11/1000_F_147351143_UUXdivMJGaBuCFn45prwR1UQ1nESuORE.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(173)
  ["ratio"]=>
  float(2.8901734104046)
 }
 [1]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(114997540)
  ["title"]=>
  string(40) "Fond de conception abstraite vague brune"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/500_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/220_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/240_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/500_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/1000_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(114997540)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/160_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/110_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-114997540-fond-de-conception-abstraite-vague-brune.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/110_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/160_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/240_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/500_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/500_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/1000_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/240_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/160_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/500_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/14/99/75/1000_F_114997540_9XYe4LgzVqyfPlvwEFcSXA7UpOStlQVk.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [2]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(120055623)
  ["title"]=>
  string(55) "Bannière de mouvement abstrait moderne sur fond sombre"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/500_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/220_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/240_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/500_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/1000_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(250)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(120055623)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/160_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/110_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(141) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-120055623-banni-re-de-mouvement-abstrait-moderne-sur-fond-sombre.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/110_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/160_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/240_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/500_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/500_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/1000_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/240_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/160_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/500_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/20/05/56/1000_F_120055623_4Sm0boeDgPQkeHJlleQ4zXh72zPoMNYG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(250)
  ["ratio"]=>
  int(2)
 }
 [3]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(122121440)
  ["title"]=>
  string(44) "Ondes sonores - élément de design abstrait"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/500_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/220_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/240_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/500_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/1000_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(122121440)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/160_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/110_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-122121440-ondes-sonores-l-ment-de-design-abstrait.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/110_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/160_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/240_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/500_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/500_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/1000_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/240_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/160_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/500_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/12/14/1000_F_122121440_YFdCx8ZizpSThrnJcvetZ3EmLxMq0P4O.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [4]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(65558788)
  ["title"]=>
  string(80) "Conception abstraite de fond de vague élégante avec un espace pour votre texte"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/500_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/220_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/240_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/500_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/1000_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(200)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(65558788)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/160_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/110_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(163) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-65558788-conception-abstraite-de-fond-de-vague-l-gante-avec-un-espace-pour-votre-texte.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/110_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/160_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/240_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/500_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/500_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/1000_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/240_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/160_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/500_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/65/55/87/1000_F_65558788_cyUhC7fN4VooXHAw1aBg1v92mbPBF4eh.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(200)
  ["ratio"]=>
  float(2.5)
 }
 [5]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(114317834)
  ["title"]=>
  string(47) "Abstrait bleu onde gravitationnelle rougeoyante"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/500_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/220_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/240_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/500_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/1000_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(114317834)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/160_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/110_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(134) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-114317834-abstrait-bleu-onde-gravitationnelle-rougeoyante.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/110_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/160_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/240_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/500_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/500_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/1000_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/240_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/160_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/500_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/14/31/78/1000_F_114317834_T19E4skDQP3Qw86F2NhZBNykgW2aPati.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [6]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(91780808)
  ["title"]=>
  string(37) "Résumé Contexte Science Technologie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/500_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/220_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/240_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/500_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/1000_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(331)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(91780808)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/160_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/110_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(120) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-91780808-r-sum-contexte-science-technologie.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/110_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/160_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/240_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/500_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/500_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/1000_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/240_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/160_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/500_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/78/08/1000_F_91780808_SQEvoEERoJeSvj68mGYoETvhjptFJXlb.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(331)
  ["ratio"]=>
  float(1.5105740181269)
 }
 [7]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(220376580)
  ["title"]=>
  string(100) "Élément de design abstrait lumineux ondulé 3D dans des couleurs à la mode au néon holographique"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/500_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/220_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/240_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/500_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/1000_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(220376580)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/160_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/110_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(177) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-220376580-l-ment-de-design-abstrait-lumineux-ondul-d-dans-des-couleurs-la-mode-au-n-on-holographique.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/110_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/160_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/240_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/500_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/500_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/1000_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/240_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/160_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/500_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/65/1000_F_220376580_5uPUxsanKBhpBRCqwzocTrYXAxMrI8oD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [8]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(222913259)
  ["title"]=>
  string(47) "Fond moderne de vagues lisses abstraites vertes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/500_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/220_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/240_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/500_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/1000_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(222913259)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/160_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/110_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(134) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-222913259-fond-moderne-de-vagues-lisses-abstraites-vertes.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/110_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/160_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/240_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/500_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/500_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/1000_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/240_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/160_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/500_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/91/32/1000_F_222913259_EVgGV6c4RDjiLiyMXfRlOOmSpL9WYVHd.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [9]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(183813980)
  ["title"]=>
  string(38) "Belle vague abstraite avec flou, banne"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/500_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/220_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/240_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/500_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/1000_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(125)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(183813980)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/160_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/110_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(124) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-183813980-belle-vague-abstraite-avec-flou-banne.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/110_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/160_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/240_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/500_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/500_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/1000_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/240_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/160_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/500_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/81/39/1000_F_183813980_HkfhF0uf9XOTKph3gMxJSvJlbETbHpPO.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(125)
  ["ratio"]=>
  int(4)
 }
 [10]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(23683222)
  ["title"]=>
  string(20) "Lumières abstraites"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/500_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/220_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/240_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/500_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/1000_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(216)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(23683222)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/160_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/110_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(105) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-23683222-lumi-res-abstraites.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/110_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/160_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/240_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/500_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/500_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/1000_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/240_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/160_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/500_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/68/32/1000_F_23683222_dJiqQLonbOxnHYxP3ZmAnAvl53B2dIJ7.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(216)
  ["ratio"]=>
  float(2.3148148148148)
 }
 [11]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(190355284)
  ["title"]=>
  string(207) "Abstrait de rendu 3D. Formes torsadées colorées en mouvement. Art numérique généré par ordinateur pour affiche, flyer, fond de bannière ou élément de conception. Ruban holographique sur fond sombre."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/500_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/220_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/240_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/500_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/1000_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(190355284)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/160_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/110_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(276) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-190355284-abstrait-de-rendu-d-formes-torsad-es-color-es-en-mouvement-art-num-rique-g-n-r-par-ordinateur-pour-affiche-flyer-fond-de-banni-re-ou-l-ment-de-conception-ruban-holographique-sur-fond-sombre.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/110_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/160_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/240_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/500_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/500_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/1000_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/240_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/160_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/500_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/90/35/52/1000_F_190355284_9K0xW6bpWrMgfJt7rPs1gnsHcgidziWz.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [12]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(104299843)
  ["title"]=>
  string(88) "Abstrait gris argenté et noir avec des lignes lisses, des vagues et des points lumineux"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/500_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/220_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/240_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/500_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/1000_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(325)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(104299843)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/160_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/110_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(172) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-104299843-abstrait-gris-argent-et-noir-avec-des-lignes-lisses-des-vagues-et-des-points-lumineux.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/110_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/160_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/240_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/500_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/500_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/1000_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/240_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/160_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/500_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/29/98/1000_F_104299843_wGivOQEUpGNO7TrISPP5S1QR7JqOo4Aa.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(325)
  ["ratio"]=>
  float(1.5384615384615)
 }
 [13]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(158768557)
  ["title"]=>
  string(54) "Rendu 3d de surface de fond abstrait de bande de vague"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/500_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/220_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/240_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/500_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/1000_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(209)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(158768557)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/160_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/110_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(140) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-158768557-rendu-d-de-surface-de-fond-abstrait-de-bande-de-vague.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/110_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/160_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/240_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/500_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/500_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/1000_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/240_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/160_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/500_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/58/76/85/1000_F_158768557_FnUpLBvj6riWCcezGcpXqkWImIw0fqCk.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(209)
  ["ratio"]=>
  float(2.3923444976077)
 }
 [14]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(188087191)
  ["title"]=>
  string(13) "Abstrait bleu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/500_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/220_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/240_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/500_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/1000_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(350)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(188087191)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/160_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/110_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(100) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-188087191-abstrait-bleu.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/110_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/160_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/240_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/500_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/500_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/1000_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/240_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/160_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/500_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/88/08/71/1000_F_188087191_6ZOtdWSB7ivrpRXmSSHLP622THhBjp6f.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(350)
  ["ratio"]=>
  float(1.4285714285714)
 }
 [15]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(231350471)
  ["title"]=>
  string(38) "Panoramique Lumière Réflexion Sombre"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/500_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/220_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/240_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/500_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/1000_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(116)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(231350471)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/160_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/110_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(123) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-231350471-panoramique-lumi-re-r-flexion-sombre.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/110_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/160_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/240_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/500_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/500_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/1000_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/240_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/160_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/500_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/31/35/04/1000_F_231350471_H8O1urJft7JX0DhqG7muutR5N8NuuJn2.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(116)
  ["ratio"]=>
  float(4.3103448275862)
 }
 [16]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(189218938)
  ["title"]=>
  string(79) "Illustration 3D de la surface blanche faite de lignes ondulantes, fond abstrait"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/500_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/220_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/240_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/500_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/1000_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(304)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(189218938)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/160_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/110_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(164) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-189218938-illustration-d-de-la-surface-blanche-faite-de-lignes-ondulantes-fond-abstrait.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/110_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/160_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/240_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/500_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/500_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/1000_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/240_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/160_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/500_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/89/21/89/1000_F_189218938_bgSD7ifaMdYmWrCuCDXpoZ65AbI7FEjg.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(304)
  ["ratio"]=>
  float(1.6447368421053)
 }
 [17]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(119110342)
  ["title"]=>
  string(50) "Fond orange et jaune de courbes chaudes abstraites"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/500_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/220_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/240_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/500_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/1000_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(119110342)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/160_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/110_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(137) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-119110342-fond-orange-et-jaune-de-courbes-chaudes-abstraites.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/110_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/160_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/240_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/500_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/500_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/1000_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/240_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/160_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/500_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/11/03/1000_F_119110342_rWpGpmVtvD9IUAobJ8D0UPcEsev3nlGV.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [18]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(226962596)
  ["title"]=>
  string(24) "Fond de courbe abstraite"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/500_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/220_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/240_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/500_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/1000_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(378)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(226962596)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/160_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/110_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-226962596-fond-de-courbe-abstraite.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/110_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/160_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/240_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/500_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/500_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/1000_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/240_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/160_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/500_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/26/96/25/1000_F_226962596_TIwTdE0b6IE7KvYA7vSUt7EE62o9OR7h.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(378)
  ["ratio"]=>
  float(1.3227513227513)
 }
 [19]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(48325091)
  ["title"]=>
  string(20) "Fond abstrait orange"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/500_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/220_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/240_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/500_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/1000_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(48325091)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/160_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/110_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(106) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-48325091-fond-abstrait-orange.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/110_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/160_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/240_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/500_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/500_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/1000_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/240_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/160_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/500_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/48/32/50/1000_F_48325091_njXhhSBXOItmvfuhPENeOatJG8VFwf2Z.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [20]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(56512033)
  ["title"]=>
  string(25) "vagues tordues abstraites"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/500_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/220_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/240_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/500_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/1000_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(56512033)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/160_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/110_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-56512033-vagues-tordues-abstraites.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/110_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/160_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/240_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/500_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/500_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/1000_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/240_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/160_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/500_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/56/51/20/1000_F_56512033_YyqXQb7XxBOISxncioaNSTxxov0ENk3m.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [21]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(89102505)
  ["title"]=>
  string(25) "fond abstrait vague verte"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/500_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/220_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/240_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/500_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/1000_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(300)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(89102505)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/160_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/110_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-89102505-fond-abstrait-vague-verte.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/110_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/160_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/240_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/500_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/500_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/1000_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/240_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/160_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/500_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/10/25/1000_F_89102505_OOQSO8XhRL1ig1z2TI5UVYsWWjKNo4R3.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(300)
  ["ratio"]=>
  float(1.6666666666667)
 }
 [22]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(123972150)
  ["title"]=>
  string(55) "Bannière de mouvement abstrait moderne sur fond sombre"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/500_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/220_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/240_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/500_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/1000_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(270)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(123972150)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/160_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/110_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(141) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-123972150-banni-re-de-mouvement-abstrait-moderne-sur-fond-sombre.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/110_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/160_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/240_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/500_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/500_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/1000_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/240_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/160_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/500_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/23/97/21/1000_F_123972150_tGQQ0WBf0qXOmbiGSJvNztSZDs60e8nN.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(270)
  ["ratio"]=>
  float(1.8518518518519)
 }
 [23]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(178314393)
  ["title"]=>
  string(29) "Formes futuristes abstraites."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/500_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/220_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/240_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/500_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/1000_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(166)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(178314393)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/160_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/110_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(115) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-178314393-formes-futuristes-abstraites.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/110_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/160_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/240_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/500_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/500_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/1000_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/240_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/160_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/500_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/78/31/43/1000_F_178314393_IuGqM2jWKNZ126agOt5GJEG1UprbUFBc.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(166)
  ["ratio"]=>
  float(3.0120481927711)
 }
 [24]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(213292365)
  ["title"]=>
  string(84) "Conception abstraite de panorama de vague élégante avec un espace pour votre texte"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/500_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/220_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/240_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/500_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/1000_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(200)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(213292365)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/160_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/110_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(168) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-213292365-conception-abstraite-de-panorama-de-vague-l-gante-avec-un-espace-pour-votre-texte.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/110_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/160_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/240_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/500_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/500_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/1000_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/240_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/160_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/500_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/13/29/23/1000_F_213292365_0fw01SnscAAmUiRBG2pqlz9BCxsOQBuG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(200)
  ["ratio"]=>
  float(2.5)
 }
 [25]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(86261151)
  ["title"]=>
  string(65) "fond dégradé bleu, illustration abstraite de l& 39 eau profonde"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/500_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/220_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/240_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/500_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/1000_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(335)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(86261151)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/160_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/110_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(143) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-86261151-fond-d-grad-bleu-illustration-abstraite-de-l-eau-profonde.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/110_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/160_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/240_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/500_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/500_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/1000_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/240_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/160_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/500_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/26/11/1000_F_86261151_WWZ3eYr58IMwF271QZFmVz6mYXn8xn6J.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(335)
  ["ratio"]=>
  float(1.4925373134328)
 }
 [26]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(111060569)
  ["title"]=>
  string(39) "vagues vertes abstraites sur fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/500_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/220_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/240_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/500_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/1000_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(111060569)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/160_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/110_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-111060569-vagues-vertes-abstraites-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/110_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/160_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/240_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/500_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/500_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/1000_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/240_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/160_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/500_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/06/05/1000_F_111060569_0M2ysgSVJzU1CWxnX3xDJ8eScky4ZOqQ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [27]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(137108469)
  ["title"]=>
  string(39) "abstrait fractal, texture, illustration"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/500_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/220_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/240_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/500_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/1000_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(331)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(137108469)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/160_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/110_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(124) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-137108469-abstrait-fractal-texture-illustration.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/110_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/160_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/240_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/500_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/500_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/1000_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/240_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/160_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/500_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/10/84/1000_F_137108469_JmBbVC8e3Ab11wbZOVpKa5ngk0ny48VE.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(331)
  ["ratio"]=>
  float(1.5105740181269)
 }
 [28]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(102872176)
  ["title"]=>
  string(43) "abstrait gris. lignes diagonales et bandes."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/500_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/220_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/240_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/500_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/1000_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(102872176)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/160_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/110_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-102872176-abstrait-gris-lignes-diagonales-et-bandes.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/110_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/160_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/240_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/500_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/500_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/1000_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/240_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/160_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/500_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/02/87/21/1000_F_102872176_3Hm2XIcEliTPr57O8ieHVSdIk93JUJsN.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [29]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(220376775)
  ["title"]=>
  string(94) "Ruban en spirale liquide avec des couleurs à la mode au néon holographique brillant brillant"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/500_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/220_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/240_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/500_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/1000_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(220376775)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/160_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/110_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(177) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-220376775-ruban-en-spirale-liquide-avec-des-couleurs-la-mode-au-n-on-holographique-brillant-brillant.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/110_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/160_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/240_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/500_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/500_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/1000_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/240_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/160_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/500_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/37/67/1000_F_220376775_hE0JVs8sRkcRrUy7nVCKWRHoCFZCtlvR.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [30]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(17740500)
  ["title"]=>
  string(42) "abstrait bleu avec des lignes horizontales"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/500_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/220_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/240_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/500_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/1000_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(17740500)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/160_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/110_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-17740500-abstrait-bleu-avec-des-lignes-horizontales.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/110_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/160_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/240_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/500_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/500_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/1000_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/240_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/160_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/500_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/17/74/05/1000_F_17740500_W73vDyR9TIuj6NBCxIixgrixbuxXq4VD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [31]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(191372406)
  ["title"]=>
  string(217) "Abstrait de rendu 3D. Formes torsadées colorées en mouvement. Art numérique généré par ordinateur pour affiche, flyer, fond de bannière ou élément de conception. Ruban de feuille holographique sur fond blanc."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/500_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/220_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/240_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/500_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/1000_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(354)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(191372406)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/160_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/110_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(286) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-191372406-abstrait-de-rendu-d-formes-torsad-es-color-es-en-mouvement-art-num-rique-g-n-r-par-ordinateur-pour-affiche-flyer-fond-de-banni-re-ou-l-ment-de-conception-ruban-de-feuille-holographique-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/110_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/160_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/240_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/500_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/500_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/1000_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/240_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/160_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/500_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/91/37/24/1000_F_191372406_EoJliLXn7BFeUtGJK0m0sz5A9OAPLErP.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(354)
  ["ratio"]=>
  float(1.4124293785311)
 }
 [32]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(183636201)
  ["title"]=>
  string(23) "vague abstraite et flou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/500_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/220_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/240_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/500_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/1000_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(125)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(183636201)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/160_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/110_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-183636201-vague-abstraite-et-flou.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/110_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/160_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/240_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/500_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/500_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/1000_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/240_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/160_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/500_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/83/63/62/1000_F_183636201_o3u3e32tShyHfbAoaoHHo4rQ8m72YiDD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(125)
  ["ratio"]=>
  int(4)
 }
 [33]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(169546627)
  ["title"]=>
  string(54) "Rendu 3d de surface de fond abstrait de bande de vague"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/500_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/220_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/240_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/500_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/1000_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(169546627)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/160_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/110_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(140) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-169546627-rendu-d-de-surface-de-fond-abstrait-de-bande-de-vague.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/110_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/160_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/240_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/500_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/500_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/1000_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/240_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/160_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/500_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/69/54/66/1000_F_169546627_aQjllJSVwQwg3y3hR8mkYejNCi8O8ckY.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [34]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(62024113)
  ["title"]=>
  string(29) "mouvement abstrait des vagues"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/500_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/220_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/240_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/500_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/1000_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(293)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(62024113)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/160_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/110_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(115) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-62024113-mouvement-abstrait-des-vagues.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/110_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/160_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/240_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/500_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/500_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/1000_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/240_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/160_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/500_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/41/1000_F_62024113_pk9CeWZUtmGzHTVbHi7jRyRZFky154Ak.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(293)
  ["ratio"]=>
  float(1.7064846416382)
 }
 [35]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(167744816)
  ["title"]=>
  string(21) "Abstrait vague dorée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/500_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/220_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/240_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/500_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/1000_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(167744816)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/160_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/110_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(107) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-167744816-abstrait-vague-dor-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/110_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/160_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/240_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/500_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/500_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/1000_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/240_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/160_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/500_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/67/74/48/1000_F_167744816_MOAv5iPJXHQpSOqowAuFJb95Tws1xQz9.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [36]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(95809599)
  ["title"]=>
  string(29) "Conception de vague abstraite"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/500_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/220_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/240_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/500_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/1000_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(329)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(95809599)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/160_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/110_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(115) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-95809599-conception-de-vague-abstraite.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/110_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/160_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/240_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/500_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/500_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/1000_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/240_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/160_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/500_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/80/95/1000_F_95809599_mDs3BnnhbyuprpaqGtCdaa07AARbn5yP.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(329)
  ["ratio"]=>
  float(1.5197568389058)
 }
 [37]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(86194757)
  ["title"]=>
  string(24) "mouvement de fond orange"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/500_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/220_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/240_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/500_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/1000_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(86194757)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/160_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/110_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-86194757-mouvement-de-fond-orange.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/110_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/160_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/240_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/500_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/500_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/1000_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/240_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/160_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/500_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/86/19/47/1000_F_86194757_qe2tZWNWYE8mHIGYomTOj7AN0phlIAUy.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [38]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(169691702)
  ["title"]=>
  string(46) "Splash de peinture rouge isolé sur fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/500_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/220_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/240_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/500_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/1000_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(214)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(169691702)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/160_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/110_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(131) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-169691702-splash-de-peinture-rouge-isol-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/110_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/160_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/240_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/500_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/500_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/1000_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/240_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/160_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/500_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/69/69/17/1000_F_169691702_4XhMjvTrYWDOCc6dA5lGuOG0fAXoAXn5.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(214)
  ["ratio"]=>
  float(2.3364485981308)
 }
 [39]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(214379654)
  ["title"]=>
  string(134) "Abstrait de la musique. Égaliseur pour la musique, montrant des ondes sonores avec des ondes musicales, égaliseur de fond. rendu 3D."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/500_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/220_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/240_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/500_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/1000_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(195)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(214379654)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/160_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/110_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(211) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-214379654-abstrait-de-la-musique-galiseur-pour-la-musique-montrant-des-ondes-sonores-avec-des-ondes-musicales-galiseur-de-fond-rendu-d.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/110_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/160_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/240_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/500_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/500_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/1000_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/240_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/160_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/500_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/1000_F_214379654_ZJfPEbzi6DRQs4U8q3CRjNUXFxLDzdyP.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(195)
  ["ratio"]=>
  float(2.5641025641026)
 }
 [40]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(223599456)
  ["title"]=>
  string(67) "Arrière-plan abstrait de courbes de couleurs arc-en-ciel. rendu 3D"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/500_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/220_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/240_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/500_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/1000_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(223599456)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/160_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/110_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(151) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-223599456-arri-re-plan-abstrait-de-courbes-de-couleurs-arc-en-ciel-rendu-d.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/110_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/160_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/240_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/500_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/500_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/1000_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/240_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/160_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/500_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/59/94/1000_F_223599456_a2y8vdBSgm1ANcT3yNhKxJIqW4aEDaee.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [41]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(134029782)
  ["title"]=>
  string(21) "Fond de vagues brunes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/500_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/220_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/240_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/500_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/1000_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(134029782)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/160_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/110_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(108) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-134029782-fond-de-vagues-brunes.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/110_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/160_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/240_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/500_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/500_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/1000_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/240_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/160_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/500_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/34/02/97/1000_F_134029782_Dqy5qzKayzuf5FrdoelO2tcyYQ5RzPr2.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [42]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(124403217)
  ["title"]=>
  string(55) "Bannière de mouvement abstrait moderne sur fond sombre"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/500_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/220_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/240_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/500_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/1000_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(321)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(124403217)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/160_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/110_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(141) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-124403217-banni-re-de-mouvement-abstrait-moderne-sur-fond-sombre.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/110_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/160_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/240_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/500_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/500_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/1000_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/240_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/160_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/500_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/24/40/32/1000_F_124403217_epv40qrFL3r8qpE9I6pxLK29ZP2SQeUv.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(321)
  ["ratio"]=>
  float(1.5576323987539)
 }
 [43]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(216085696)
  ["title"]=>
  string(27) "formes de vagues abstraites"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/500_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/220_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/240_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/500_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/1000_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(216085696)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/160_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/110_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(114) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-216085696-formes-de-vagues-abstraites.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/110_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/160_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/240_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/500_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/500_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/1000_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/240_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/160_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/500_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/16/08/56/1000_F_216085696_ylvjLQsh5XGskClO71Wc5udLL3y8O8oD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [44]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(185174007)
  ["title"]=>
  string(82) "Conception abstraite de fond de panorama élégant avec un espace pour votre texte"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/500_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/220_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/240_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/500_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/1000_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(134)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(185174007)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/160_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/110_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(166) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-185174007-conception-abstraite-de-fond-de-panorama-l-gant-avec-un-espace-pour-votre-texte.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/110_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/160_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/240_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/500_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/500_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/1000_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/240_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/160_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/500_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/17/40/1000_F_185174007_bQZkRqMQkMU2SbLz230d1WsuidJJjxgA.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(134)
  ["ratio"]=>
  float(3.7313432835821)
 }
 [45]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(220385835)
  ["title"]=>
  string(66) "Fond liquide abstrait, surface holographique, réflexion, spectre."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/500_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/220_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/240_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/500_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/1000_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(220385835)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/160_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/110_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(148) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-220385835-fond-liquide-abstrait-surface-holographique-r-flexion-spectre.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/110_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/160_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/240_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/500_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/500_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/1000_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/240_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/160_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/500_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/20/38/58/1000_F_220385835_gv8l7Er0LEHRNGkh6Oyr2Vmvecjx67Md.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [46]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(159654898)
  ["title"]=>
  string(210) "Abstrait avec des lignes lumineuses, des rayures néon et des points. Illustration de conception moderne de technologie. Arrière-plan numérique parfait. Lignes de flux d& 39 énergie de puissance de mouvement"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/500_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/220_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/240_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/500_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/1000_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(159654898)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/160_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/110_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(284) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-159654898-abstrait-avec-des-lignes-lumineuses-des-rayures-n-on-et-des-points-illustration-de-conception-moderne-de-technologie-arri-re-plan-num-rique-parfait-lignes-de-flux-d-nergie-de-puissance-de-mouvement.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/110_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/160_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/240_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/500_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/500_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/1000_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/240_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/160_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/500_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/59/65/48/1000_F_159654898_xLCfoqtwaR9miASHljFuiu09KvL9IL46.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [47]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(185621206)
  ["title"]=>
  string(13) "Abstrait bleu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/500_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/220_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/240_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/500_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/1000_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(166)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(185621206)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/160_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/110_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(100) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-185621206-abstrait-bleu.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/110_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/160_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/240_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/500_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/500_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/1000_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/240_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/160_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/500_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/85/62/12/1000_F_185621206_37bfUGbf7dmHAWAUfF3itCxLPVYdEiW7.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(166)
  ["ratio"]=>
  float(3.0120481927711)
 }
 [48]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(218828531)
  ["title"]=>
  string(95) "Dessin d& 39 une vague de couleur blanche et grise. Fond avec des taches et des lignes courbes."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/500_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/220_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/240_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/500_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/1000_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(218828531)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/160_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/110_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(176) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-218828531-dessin-d-une-vague-de-couleur-blanche-et-grise-fond-avec-des-taches-et-des-lignes-courbes.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/110_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/160_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/240_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/500_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/500_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/1000_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/240_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/160_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/500_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/18/82/85/1000_F_218828531_mEl98q7leQongyle8hm8hdzLJnnUbuoD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [49]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(220926558)
  ["title"]=>
  string(90) "Rendu 3D abstrait holographique forme fluide ultra violet pour un design de Noël tendance"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/500_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/220_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/240_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/500_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/1000_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(220926558)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/160_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/110_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(175) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-220926558-rendu-d-abstrait-holographique-forme-fluide-ultra-violet-pour-un-design-de-no-l-tendance.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/110_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/160_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/240_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/500_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/500_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/1000_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/240_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/160_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/500_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/20/92/65/1000_F_220926558_VFJh9JCOJQawuwR18ZDjhwUATgcdNblj.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [50]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(2448566)
  ["title"]=>
  string(24) "fond d& 39 affaires bleu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/500_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/220_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(85) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/240_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/500_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(87) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/1000_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(354)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(2448566)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/160_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/110_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(105) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-2448566-fond-d-affaires-bleu.html"
  ["url_110"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/110_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/160_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(85) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/240_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/500_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/500_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(87) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/1000_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(85) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/240_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/160_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/500_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(87) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/44/85/1000_F_2448566_nU5uDg0BUxGNpe6mx5URG9KNpjukYA.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(354)
  ["ratio"]=>
  float(1.4124293785311)
 }
 [51]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(209558227)
  ["title"]=>
  string(216) "Composition de primitives réalistes de rendu 3D. Formes volantes en mouvement isolées sur fond rose. Thème abstrait pour les designs à la mode. Sphères, tore, tubes, cônes aux couleurs bleu métallique et rose."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/500_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/220_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/240_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/500_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/1000_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(354)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(209558227)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/160_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/110_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(286) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-209558227-composition-de-primitives-r-alistes-de-rendu-d-formes-volantes-en-mouvement-isol-es-sur-fond-rose-th-me-abstrait-pour-les-designs-la-mode-sph-res-tore-tubes-c-nes-aux-couleurs-bleu-m-tallique-et-rose.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/110_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/160_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/240_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/500_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/500_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/1000_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/240_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/160_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/500_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/09/55/82/1000_F_209558227_uiovdBhVH69ysVJfXofEkKwdNcu4dCZO.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(354)
  ["ratio"]=>
  float(1.4124293785311)
 }
 [52]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(127683926)
  ["title"]=>
  string(25) "belles vagues abstraites."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/500_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/220_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/240_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/500_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/1000_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(85)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(127683926)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/160_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/110_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-127683926-belles-vagues-abstraites.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/110_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/160_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/240_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/500_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/500_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/1000_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/240_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/160_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/500_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/27/68/39/1000_F_127683926_RMBRO68x0CmpWvXuPvL1DDaE2iXDVeWm.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(85)
  ["ratio"]=>
  float(5.8823529411765)
 }
 [53]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(111014146)
  ["title"]=>
  string(54) "Surface de fond de bande ondulée de rendu 3d abstrait"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/500_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/220_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/240_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/500_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/1000_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(375)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(111014146)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/160_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/110_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(139) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-111014146-surface-de-fond-de-bande-ondul-e-de-rendu-d-abstrait.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/110_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/160_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/240_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/500_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/500_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/1000_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/240_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/160_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/500_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/01/41/1000_F_111014146_DsocPIyZhA4W15SqYrBGr5a5l71cmmdp.jpg"
  ["width"]=>
  int(375)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.75)
 }
 [54]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(62024584)
  ["title"]=>
  string(29) "mouvement abstrait des vagues"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/500_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/220_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/240_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/500_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/1000_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(269)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(62024584)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/160_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/110_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(115) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-62024584-mouvement-abstrait-des-vagues.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/110_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/160_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/240_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/500_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/500_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/1000_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/240_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/160_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/500_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/62/02/45/1000_F_62024584_R8vNaB2be0mwVC3Wml44IPFuvdhnNwpf.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(269)
  ["ratio"]=>
  float(1.8587360594796)
 }
 [55]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(7538558)
  ["title"]=>
  string(26) "fond de courbes abstraites"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/500_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/220_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/240_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/500_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/1000_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(494)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(7538558)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/160_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/110_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-7538558-fond-de-courbes-abstraites.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/110_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/160_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/240_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/500_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/500_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/1000_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/240_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/160_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/500_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/53/85/1000_F_7538558_VGbTzuo4fagEZpffcDBkNH3JhI3QjRv5.jpg"
  ["width"]=>
  int(494)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.988)
 }
 [56]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(136607352)
  ["title"]=>
  string(39) "abstrait fractal, texture, illustration"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/500_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/220_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/240_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/500_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/1000_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(331)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(136607352)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/160_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/110_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(124) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-136607352-abstrait-fractal-texture-illustration.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/110_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/160_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/240_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/500_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/500_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/1000_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/240_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/160_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/500_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/36/60/73/1000_F_136607352_g4a8zqVzJVtgkXON8t4oro95qqftPoMw.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(331)
  ["ratio"]=>
  float(1.5105740181269)
 }
 [57]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(222546236)
  ["title"]=>
  string(68) "Fond de vague bleue sur dégradé sombre, fond d& 39 écran abstrait"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/500_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/220_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/240_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/500_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/1000_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(250)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(222546236)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/160_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/110_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(145) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-222546236-fond-de-vague-bleue-sur-d-grad-sombre-fond-d-cran-abstrait.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/110_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/160_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/240_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/500_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/500_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/1000_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/240_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/160_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/500_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/22/54/62/1000_F_222546236_iE9ufyRLnYqPOiqYczXnpKYrnOVkzxnX.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(250)
  ["ratio"]=>
  int(2)
 }
 [58]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(135386280)
  ["title"]=>
  string(55) "l& 39 harmonie et l& 39 équilibre entre l& 39 énergie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/500_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/220_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/240_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/500_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/1000_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(135386280)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/160_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/110_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-135386280-l-harmonie-et-l-quilibre-entre-l-nergie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/110_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/160_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/240_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/500_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/500_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/1000_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/240_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/160_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/500_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/38/62/1000_F_135386280_WjL24wswVdJKxFLZPnSjDW0YYRMxWAFs.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [59]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(91536216)
  ["title"]=>
  string(15) "vague abstraite"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/500_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/220_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/240_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/500_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/1000_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(91536216)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/160_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/110_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(101) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-91536216-vague-abstraite.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/110_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/160_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/240_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/500_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/500_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/1000_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/240_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/160_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/500_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/53/62/1000_F_91536216_BesKGDCA5oBHDw4ioZFAQ9R6c9R1vaVx.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [60]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(156765921)
  ["title"]=>
  string(48) "Courbe multicolore, lignes ondulées arc-en-ciel"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/500_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/220_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/240_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/500_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/1000_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(175)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(156765921)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/160_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/110_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(133) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-156765921-courbe-multicolore-lignes-ondul-es-arc-en-ciel.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/110_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/160_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/240_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/500_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/500_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/1000_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/240_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/160_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/500_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/56/76/59/1000_F_156765921_hAWSMBhklizU6aDVuwu9aRmBoas8Ub91.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(175)
  ["ratio"]=>
  float(2.8571428571429)
 }
 [61]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(88434679)
  ["title"]=>
  string(29) "fond de vague noire abstraite"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/500_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/220_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/240_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/500_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/1000_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(313)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(88434679)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/160_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/110_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(115) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-88434679-fond-de-vague-noire-abstraite.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/110_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/160_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/240_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/500_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/500_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/1000_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/240_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/160_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/500_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/88/43/46/1000_F_88434679_vSHODjPsykervn1jFaFtEWjdJhYDm8lY.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(313)
  ["ratio"]=>
  float(1.5974440894569)
 }
 [62]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(50358070)
  ["title"]=>
  string(8) "Contexte"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/500_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/220_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/240_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/500_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/1000_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(358)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(50358070)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/160_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/110_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(94) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-50358070-contexte.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/110_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/160_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/240_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/500_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/500_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/1000_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/240_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/160_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/500_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/50/35/80/1000_F_50358070_TABHMzszBo07vn2GqYqrqVxP3uTkaLGu.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(358)
  ["ratio"]=>
  float(1.3966480446927)
 }
 [63]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(2264317)
  ["title"]=>
  string(30) "impulsion d& 39 énergie bleue"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/500_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/220_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(85) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/240_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/500_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(87) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/1000_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(313)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(2264317)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/160_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/110_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-2264317-impulsion-d-nergie-bleue.html"
  ["url_110"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/110_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/160_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(85) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/240_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/500_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/500_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(87) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/1000_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(85) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/240_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/160_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/500_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(87) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/26/43/1000_F_2264317_wyQ1LRBQfG1y4kDSh97a2zbCwXHAue.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(313)
  ["ratio"]=>
  float(1.5974440894569)
 }
 [64]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(214025194)
  ["title"]=>
  string(84) "Conception abstraite de panorama de vague élégante avec un espace pour votre texte"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/500_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/220_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/240_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/500_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/1000_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(200)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(214025194)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/160_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/110_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(168) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-214025194-conception-abstraite-de-panorama-de-vague-l-gante-avec-un-espace-pour-votre-texte.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/110_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/160_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/240_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/500_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/500_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/1000_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/240_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/160_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/500_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/14/02/51/1000_F_214025194_CGzwUWZVqgpXgY2eKIFpHHmm860nTpaV.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(200)
  ["ratio"]=>
  float(2.5)
 }
 [65]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(197686707)
  ["title"]=>
  string(54) "Fond Abstrait De Vagues Dorées. Conception de modèle"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/500_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/220_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/240_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/500_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/1000_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(197686707)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/160_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/110_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(138) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-197686707-fond-abstrait-de-vagues-dor-es-conception-de-mod-le.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/110_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/160_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/240_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/500_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/500_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/1000_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/240_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/160_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/500_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/97/68/67/1000_F_197686707_sG5orfshO4NJPWqqZP5QiqgtAXxut9yc.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [66]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(91565337)
  ["title"]=>
  string(17) "Vagues abstraites"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/500_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/220_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/240_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/500_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/1000_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(91565337)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/160_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/110_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(103) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-91565337-vagues-abstraites.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/110_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/160_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/240_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/500_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/500_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/1000_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/240_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/160_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/500_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/53/1000_F_91565337_Bm0fJHpJ3WHbrxz4WqhgzPLfPflSK85M.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [67]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(5744597)
  ["title"]=>
  string(13) "soie en vague"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/500_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/220_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/240_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/500_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/1000_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(354)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(5744597)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/160_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/110_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(98) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-5744597-soie-en-vague.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/110_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/160_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/240_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/500_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/500_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/1000_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/240_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/160_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/500_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/74/45/1000_F_5744597_uO8Gb519wnog1qaQbqVlyvdfoxNn7ORs.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(354)
  ["ratio"]=>
  float(1.4124293785311)
 }
 [68]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(111162172)
  ["title"]=>
  string(159) "arrière-plan abstrait de particules avec des éléments brillants et orange, des sphères déformées avec un rayon différent et une opacité faite de points"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/500_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/220_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/240_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/500_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/1000_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(111162172)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/160_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/110_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(235) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-111162172-arri-re-plan-abstrait-de-particules-avec-des-l-ments-brillants-et-orange-des-sph-res-d-form-es-avec-un-rayon-diff-rent-et-une-opacit-faite-de-points.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/110_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/160_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/240_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/500_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/500_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/1000_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/240_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/160_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/500_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/11/16/21/1000_F_111162172_qNLRJYJuLcN8oYKiUGsvloMwbCU4jTkQ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [69]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(224443826)
  ["title"]=>
  string(86) "Rayures noires et blanches abstraites en forme géométrique de ruban plié en douceur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/500_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/220_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/240_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/500_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/1000_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(323)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(224443826)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/160_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/110_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(169) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-224443826-rayures-noires-et-blanches-abstraites-en-forme-g-om-trique-de-ruban-pli-en-douceur.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/110_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/160_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/240_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/500_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/500_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/1000_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/240_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/160_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/500_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/44/38/1000_F_224443826_KuorfaJoa5nx6pbVrq5tZyyhD3IF7FZH.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(323)
  ["ratio"]=>
  float(1.5479876160991)
 }
 [70]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(191858531)
  ["title"]=>
  string(8) "Abstrait"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/500_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/220_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/240_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/500_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/1000_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(378)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(191858531)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/160_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/110_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(95) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-191858531-abstrait.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/110_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/160_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/240_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/500_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/500_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/1000_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/240_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/160_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/500_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/85/85/1000_F_191858531_z7WxiKNr4QzjrTgFIJjxjYzCYjKSTDOI.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(378)
  ["ratio"]=>
  float(1.3227513227513)
 }
 [71]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(223908237)
  ["title"]=>
  string(131) "rendu 3D. Arrière-plan fantastique de particules brillantes et lumineuses dans l& 39 espace lointain. Flashs électriques lumineux"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/500_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/220_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/240_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/500_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/1000_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(264)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(223908237)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/160_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/110_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(208) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-223908237-rendu-d-arri-re-plan-fantastique-de-particules-brillantes-et-lumineuses-dans-l-espace-lointain-flashs-lectriques-lumineux.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/110_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/160_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/240_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/500_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/500_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/1000_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/240_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/160_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/500_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/23/90/82/1000_F_223908237_T9TzDJX1yUuAD2AYypXLabfwtuFuTP2m.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(264)
  ["ratio"]=>
  float(1.8939393939394)
 }
 [72]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(193870392)
  ["title"]=>
  string(38) "belle vague abstraite avec des boucles"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/500_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/220_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/240_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/500_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/1000_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(100)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(193870392)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/160_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/110_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(125) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-193870392-belle-vague-abstraite-avec-des-boucles.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/110_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/160_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/240_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/500_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/500_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/1000_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/240_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/160_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/500_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/87/03/1000_F_193870392_libLX8uo4LiNq1QH3pZ3QdNEbZIP9tYk.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(100)
  ["ratio"]=>
  int(5)
 }
 [73]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(233696896)
  ["title"]=>
  string(28) "Fond rose vague scintillante"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/500_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/220_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/240_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/500_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/1000_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(219)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(233696896)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/160_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/110_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(115) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-233696896-fond-rose-vague-scintillante.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/110_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/160_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/240_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/500_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/500_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/1000_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/240_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/160_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/500_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/69/68/1000_F_233696896_gmF1OiPo4MMrg9eyCmKCedKEjtzlFC2m.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(219)
  ["ratio"]=>
  float(2.2831050228311)
 }
 [74]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(122409839)
  ["title"]=>
  string(38) "Lignes lisses abstraites sur fond gris"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/500_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/220_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/240_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/500_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/1000_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(122409839)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/160_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/110_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(125) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-122409839-lignes-lisses-abstraites-sur-fond-gris.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/110_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/160_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/240_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/500_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/500_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/1000_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/240_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/160_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/500_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/22/40/98/1000_F_122409839_JBvZooYhSMveOLrfZKQtI1KW7SrFA8TJ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [75]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(12168966)
  ["title"]=>
  string(33) "abstrait bleu dynamique sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/500_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/220_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/240_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/500_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/1000_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(12168966)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/160_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/110_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(119) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-12168966-abstrait-bleu-dynamique-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/110_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/160_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/240_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/500_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/500_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/1000_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/240_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/160_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/500_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/12/16/89/1000_F_12168966_xRlRgbchPchIU0cYZ2thQkOTNumuCp1z.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [76]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(67154784)
  ["title"]=>
  string(34) "Systèmes d& 39 étoiles bleu rose"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/500_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/220_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/240_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/500_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/1000_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(67154784)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/160_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/110_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(113) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-67154784-syst-mes-d-toiles-bleu-rose.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/110_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/160_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/240_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/500_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/500_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/1000_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/240_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/160_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/500_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/67/15/47/1000_F_67154784_fCHgF5xc3ftJrIwjJmQrjGgqQ3cdcTr8.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [77]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(194690125)
  ["title"]=>
  string(13) "Abstrait bleu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/500_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/220_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/240_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/500_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/1000_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(350)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(194690125)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/160_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/110_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(100) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-194690125-abstrait-bleu.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/110_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/160_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/240_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/500_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/500_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/1000_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/240_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/160_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/500_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/94/69/01/1000_F_194690125_pVsuobtudDDWo15EEDC5J9X0X5rnqTTW.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(350)
  ["ratio"]=>
  float(1.4285714285714)
 }
 [78]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(2141872)
  ["title"]=>
  string(23) "flamme fractale neurone"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(86) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/500_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(86) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/220_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(85) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/240_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(86) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/500_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(87) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/1000_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(2141872)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(86) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/160_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(86) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/110_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(108) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-2141872-flamme-fractale-neurone.html"
  ["url_110"]=>
  string(86) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/110_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(86) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/160_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(85) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/240_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(86) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/500_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(86) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/500_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(87) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/1000_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(85) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/240_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(86) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/160_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(86) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/500_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(87) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/02/14/18/1000_F_2141872_wMOBUaKibcGZNfTHZ1XydREBy8IjOL.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [79]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(177755562)
  ["title"]=>
  string(55) "Visualisation des mégadonnées. Infographie futuriste."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/500_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/220_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/240_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/500_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/1000_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(209)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(177755562)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/160_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/110_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(138) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-177755562-visualisation-des-m-gadonn-es-infographie-futuriste.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/110_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/160_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/240_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/500_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/500_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/1000_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/240_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/160_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/500_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/77/75/55/1000_F_177755562_gDubC2Ye45zAYea4AFYdCkz62G5HziVW.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(209)
  ["ratio"]=>
  float(2.3923444976077)
 }
 [80]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(89329109)
  ["title"]=>
  string(70) "La forme magique de la fumée violette. violet abstrait sur fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/500_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/220_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/240_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/500_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/1000_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(300)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(89329109)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/160_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/110_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(154) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-89329109-la-forme-magique-de-la-fum-e-violette-violet-abstrait-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/110_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/160_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/240_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/500_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/500_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/1000_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/240_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/160_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/500_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/32/91/1000_F_89329109_jvuio2qSLEveY521CfxyT0pKcWAdpCOP.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(300)
  ["ratio"]=>
  float(1.6666666666667)
 }
 [81]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(88473900)
  ["title"]=>
  string(13) "abstrait vert"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/500_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/220_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/240_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/500_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/1000_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(88473900)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/160_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/110_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(99) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-88473900-abstrait-vert.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/110_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/160_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/240_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/500_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/500_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/1000_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/240_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/160_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/500_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/88/47/39/1000_F_88473900_I3HJv2WIK5bYfIdsMwiJhAwtNaG8cs8k.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [82]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(204867970)
  ["title"]=>
  string(153) "Musique de fond abstrait bleu. Égaliseur pour la musique, montrant des ondes sonores avec des ondes musicales, concept d& 39 égaliseur de fond musical."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/500_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/220_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/240_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/500_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/1000_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(204867970)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/160_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/110_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(228) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-204867970-musique-de-fond-abstrait-bleu-galiseur-pour-la-musique-montrant-des-ondes-sonores-avec-des-ondes-musicales-concept-d-galiseur-de-fond-musical.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/110_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/160_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/240_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/500_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/500_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/1000_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/240_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/160_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/500_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/04/86/79/1000_F_204867970_pO6hbDyicwg4ooinxqBAO7pKUiilU709.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [83]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(229433635)
  ["title"]=>
  string(99) "Un motif de vague de blanc et de bleu. Le fond est turquoise avec des stries et des lignes courbes."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/500_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/220_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/240_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/500_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/1000_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(140)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(229433635)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/160_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/110_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(184) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-229433635-un-motif-de-vague-de-blanc-et-de-bleu-le-fond-est-turquoise-avec-des-stries-et-des-lignes-courbes.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/110_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/160_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/240_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/500_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/500_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/1000_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/240_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/160_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/500_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/29/43/36/1000_F_229433635_zHJYVWDs1HbT4I2aQU4tni1togwmudGk.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(140)
  ["ratio"]=>
  float(3.5714285714286)
 }
 [84]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(174379758)
  ["title"]=>
  string(82) "Conception abstraite de fond de panorama élégant avec un espace pour votre texte"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/500_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/220_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/240_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/500_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/1000_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(134)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(174379758)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/160_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/110_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(166) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-174379758-conception-abstraite-de-fond-de-panorama-l-gant-avec-un-espace-pour-votre-texte.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/110_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/160_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/240_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/500_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/500_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/1000_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/240_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/160_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/500_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/74/37/97/1000_F_174379758_UBJNfExx8Htf99S9kIvw5xkS7gmpt52D.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(134)
  ["ratio"]=>
  float(3.7313432835821)
 }
 [85]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(198391293)
  ["title"]=>
  string(56) "Arrière-plan abstrait des vagues. Conception de modèle"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/500_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/220_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/240_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/500_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/1000_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(198391293)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/160_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/110_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(140) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-198391293-arri-re-plan-abstrait-des-vagues-conception-de-mod-le.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/110_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/160_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/240_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/500_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/500_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/1000_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/240_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/160_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/500_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/98/39/12/1000_F_198391293_Fx8eapBcumMDxnqPz5zulKjIApRSfqrk.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [86]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(37453676)
  ["title"]=>
  string(25) "abstrait vagues fraîches"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/500_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/220_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/240_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/500_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/1000_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(355)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(37453676)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/160_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/110_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-37453676-abstrait-vagues-fra-ches.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/110_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/160_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/240_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/500_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/500_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/1000_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/240_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/160_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/500_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/37/45/36/1000_F_37453676_XGJIwxUUvZsm4tFK0YD5fAiNIf8LW3Wt.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(355)
  ["ratio"]=>
  float(1.4084507042254)
 }
 [87]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(138488147)
  ["title"]=>
  string(8) "Abstrait"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/500_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/220_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/240_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/500_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/1000_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(291)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(138488147)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/160_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/110_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(95) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-138488147-abstrait.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/110_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/160_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/240_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/500_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/500_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/1000_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/240_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/160_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/500_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/38/48/81/1000_F_138488147_gyDFVp1kfi8h0dtftVt7rAqBlMSrhJYE.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(291)
  ["ratio"]=>
  float(1.7182130584192)
 }
 [88]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(119049192)
  ["title"]=>
  string(29) "Conception de vague abstraite"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/500_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/220_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/240_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/500_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/1000_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(314)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(119049192)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/160_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/110_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(116) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-119049192-conception-de-vague-abstraite.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/110_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/160_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/240_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/500_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/500_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/1000_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/240_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/160_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/500_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/04/91/1000_F_119049192_Ac30hPJGFSJTbqU6UOKkNRE2lXHRFwZF.jpg"
  ["width"]=>
  int(314)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.628)
 }
 [89]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(47211781)
  ["title"]=>
  string(51) "Vague de feu, arrière-plan de conception abstraite"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/500_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/220_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/240_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/500_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/1000_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(47211781)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/160_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/110_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(135) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-47211781-vague-de-feu-arri-re-plan-de-conception-abstraite.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/110_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/160_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/240_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/500_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/500_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/1000_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/240_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/160_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/500_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/47/21/17/1000_F_47211781_iiF4XEZ8U7hrGKwQxpyNgHmLPoiuziLX.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [90]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(2694328)
  ["title"]=>
  string(16) "vagues et lignes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/500_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/220_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(85) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/240_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/500_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(87) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/1000_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(354)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(2694328)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/160_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/110_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(101) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-2694328-vagues-et-lignes.html"
  ["url_110"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/110_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/160_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(85) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/240_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/500_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/500_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(87) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/1000_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(85) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/240_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/160_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(86) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/500_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(87) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/02/69/43/1000_F_2694328_oiJP9pZo3ETZ2Dx3sp4Fz6lEKQgmjh.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(354)
  ["ratio"]=>
  float(1.4124293785311)
 }
 [91]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(14049991)
  ["title"]=>
  string(8) "abstrait"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/500_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/220_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/240_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/500_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/1000_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(358)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(14049991)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/160_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/110_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(94) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-14049991-abstrait.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/110_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/160_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/240_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/500_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/500_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/1000_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/240_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/160_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/500_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/14/04/99/1000_F_14049991_58BKFedMpy8lG4KncZPEThpI7O0GkfJg.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(358)
  ["ratio"]=>
  float(1.3966480446927)
 }
 [92]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(214379692)
  ["title"]=>
  string(134) "Abstrait de la musique. Égaliseur pour la musique, montrant des ondes sonores avec des ondes musicales, égaliseur de fond. rendu 3D."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/500_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/220_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/240_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/500_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/1000_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(195)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(214379692)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/160_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/110_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(211) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-214379692-abstrait-de-la-musique-galiseur-pour-la-musique-montrant-des-ondes-sonores-avec-des-ondes-musicales-galiseur-de-fond-rendu-d.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/110_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/160_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/240_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/500_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/500_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/1000_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/240_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/160_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/500_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/14/37/96/1000_F_214379692_RMQF7To3OCq39Yjzb54n7nfK5wSWQpYi.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(195)
  ["ratio"]=>
  float(2.5641025641026)
 }
 [93]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(32598418)
  ["title"]=>
  string(53) "Éclaboussures de peinture colorée isolated on white"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/500_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/220_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/240_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/500_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/1000_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(454)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(32598418)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/160_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/110_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(136) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-32598418-claboussures-de-peinture-color-e-isolated-on-white.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/110_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/160_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/240_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/500_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/500_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/1000_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/240_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/160_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/500_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/32/59/84/1000_F_32598418_GHtLd2a8MZG9onrG2q1KpsKtLuvL3SC9.jpg"
  ["width"]=>
  int(454)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.908)
 }
 [94]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(91567192)
  ["title"]=>
  string(17) "Vagues abstraites"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/500_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/220_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/240_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/500_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/1000_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(91567192)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/160_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/110_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(103) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-91567192-vagues-abstraites.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/110_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/160_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/240_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/500_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/500_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/1000_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/240_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/160_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/500_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/91/56/71/1000_F_91567192_Qo20NczjEQxQASwtYufm8zP8JHDHWrTm.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [95]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(12898883)
  ["title"]=>
  string(52) "bain à remous, mouvement de rotation bleu dynamique"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/500_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/220_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/240_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/500_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/1000_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(12898883)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/160_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/110_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(134) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-12898883-bain-remous-mouvement-de-rotation-bleu-dynamique.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/110_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/160_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/240_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/500_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/500_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/1000_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/240_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/160_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/500_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/89/88/1000_F_12898883_qTCwDlAQYN7BlV9xjYLESiyJEM7Jff7L.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [96]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(91375018)
  ["title"]=>
  string(30) "Effet de musique électronique"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/500_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/220_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/240_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/500_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/1000_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(401)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(91375018)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/160_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/110_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(114) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-91375018-effet-de-musique-lectronique.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/110_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/160_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/240_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/500_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/500_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/1000_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/240_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/160_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/500_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/37/50/1000_F_91375018_kDGQTRCPdZX8jXQ4jCq0KfM7AmBuWai7.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(401)
  ["ratio"]=>
  float(1.2468827930175)
 }
 [97]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(186906021)
  ["title"]=>
  string(13) "Abstrait bleu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/500_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/220_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/240_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/500_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/1000_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(400)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(186906021)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/160_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/110_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(100) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-186906021-abstrait-bleu.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/110_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/160_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/240_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/500_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/500_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/1000_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/240_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/160_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/500_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/86/90/60/1000_F_186906021_5nqHq65sCxkS8QgwAjsu26JE03UQJDWF.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(400)
  ["ratio"]=>
  float(1.25)
 }
 [98]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(23319572)
  ["title"]=>
  string(20) "Vague rose abstraite"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/500_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/220_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/240_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/500_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/1000_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(354)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(23319572)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/160_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/110_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(106) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-23319572-vague-rose-abstraite.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/110_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/160_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/240_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/500_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/500_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/1000_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/240_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/160_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/500_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/23/31/95/1000_F_23319572_dERV0i759785fT4jCUeAShdVEIizKt7o.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(354)
  ["ratio"]=>
  float(1.4124293785311)
 }
 [99]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(183655367)
  ["title"]=>
  string(23) "vague abstraite et flou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/500_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/220_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/240_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/500_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/1000_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(125)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(183655367)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/160_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/110_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-87-vague-abstraite-183655367-vague-abstraite-et-flou.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/110_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/160_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/240_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/500_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/500_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/1000_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/240_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/160_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/500_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/83/65/53/1000_F_183655367_Pmamf0smFipmsY28ps76SuEZsTinFPwV.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(125)
  ["ratio"]=>
  int(4)
 }
}
Papier Peint photo lavable Vague abstraite - Nikkel-Art.fr
Voorvertoning

Achetez par thème