array(100) {
 [0]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(120991719)
  ["title"]=>
  string(25) "Kangourou rouge sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/220_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(120991719)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/110_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(107) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-120991719-kangourou-rouge-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/110_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991719_TvzWIhXvZVfNqbqjuyrFnPdTOCCjdrKw.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [1]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(102064601)
  ["title"]=>
  string(25) "Kangourou au champ ouvert"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/500_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/220_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/240_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/500_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/1000_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(102064601)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/160_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/110_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(107) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-102064601-kangourou-au-champ-ouvert.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/110_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/160_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/240_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/500_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/500_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/1000_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/240_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/160_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/500_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/02/06/46/1000_F_102064601_k1Xh3lbgInapaVoHfsRezoYpFJT56WAh.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [2]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(5017951)
  ["title"]=>
  string(36) "Kangourou sauvage dans l& 39 outback"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/500_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/220_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/240_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/500_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/1000_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(335)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(5017951)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/160_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/110_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(112) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-5017951-kangourou-sauvage-dans-l-outback.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/110_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/160_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/240_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/500_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/500_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/1000_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/240_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/160_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/500_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/1000_F_5017951_xQDcgcoeuDRuL68eSiiKMgFuWBOcpDNd.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(335)
  ["ratio"]=>
  float(1.4925373134328)
 }
 [3]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(7633774)
  ["title"]=>
  string(46) "Jeune kangourou roux (9 mois) - Macropus rufus"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/500_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/220_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/240_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/500_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/1000_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(409)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(7633774)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/160_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/110_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(120) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-7633774-jeune-kangourou-roux-mois-macropus-rufus.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/110_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/160_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/240_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/500_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/500_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/1000_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/240_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/160_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/500_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/1000_F_7633774_chBt7CW5JwxwYCdrIUomBkOwZeiCEmlh.jpg"
  ["width"]=>
  int(409)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.818)
 }
 [4]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(230077355)
  ["title"]=>
  string(82) "Le jeune kangourou embrasse la mère. Deux kangourous en Australie. Amour parental"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/500_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/220_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/240_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/500_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/1000_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(230077355)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/160_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/110_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(161) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-230077355-le-jeune-kangourou-embrasse-la-m-re-deux-kangourous-en-australie-amour-parental.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/110_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/160_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/240_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/500_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/500_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/1000_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/240_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/160_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/500_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/30/07/73/1000_F_230077355_l9Wh3H7ljqUtY9M49iKObwFulXyODUXo.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [5]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(23976825)
  ["title"]=>
  string(39) "Kangourou femelle avec ourson sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/500_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/220_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/240_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/500_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/1000_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(335)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(23976825)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/160_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/110_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(120) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-23976825-kangourou-femelle-avec-ourson-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/110_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/160_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/240_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/500_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/500_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/1000_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/240_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/160_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/500_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/97/68/1000_F_23976825_iT567NmdHwrekKMIdNJy3nUR0fMaHSep.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(335)
  ["ratio"]=>
  float(1.4925373134328)
 }
 [6]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(51835359)
  ["title"]=>
  string(37) "Kangourou gris de l& 39 Est avec Joey"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/500_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/220_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/240_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/500_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/1000_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(51835359)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/160_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/110_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(114) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-51835359-kangourou-gris-de-l-est-avec-joey.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/110_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/160_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/240_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/500_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/500_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/1000_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/240_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/160_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/500_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/51/83/53/1000_F_51835359_GTg40ePfHJevENWffsXx7ibq8SPgJVAQ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [7]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(103223451)
  ["title"]=>
  string(76) "Kangourous dans le parc national de Sturt, Nouvelle-Galles du Sud, Australie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/500_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/220_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/240_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/500_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/1000_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(298)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(103223451)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/160_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/110_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(156) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-103223451-kangourous-dans-le-parc-national-de-sturt-nouvelle-galles-du-sud-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/110_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/160_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/240_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/500_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/500_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/1000_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/240_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/160_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/500_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/03/22/34/1000_F_103223451_OjXLvGvP76b7VmNW6K4eb07h7eb49bKO.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(298)
  ["ratio"]=>
  float(1.6778523489933)
 }
 [8]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(58207098)
  ["title"]=>
  string(16) "kangourou isolé"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/500_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/220_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/240_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/500_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/1000_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(389)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(58207098)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/160_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/110_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(95) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-58207098-kangourou-isol.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/110_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/160_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/240_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/500_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/500_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/1000_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/240_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/160_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/500_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/58/20/70/1000_F_58207098_95sPk4StVOZh8cyJJyTD2V7n2czdyBix.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(389)
  ["ratio"]=>
  float(1.2853470437018)
 }
 [9]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(39041066)
  ["title"]=>
  string(51) "Kangourou Joey gris de l& 39 Est sur un fond blanc."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/500_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/220_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/240_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/500_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/1000_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(335)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(39041066)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/160_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/110_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-39041066-kangourou-joey-gris-de-l-est-sur-un-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/110_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/160_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/240_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/500_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/500_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/1000_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/240_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/160_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/500_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/39/04/10/1000_F_39041066_6FeYUuf94fAidbMptIMR3MqpBhEfqh5m.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(335)
  ["ratio"]=>
  float(1.4925373134328)
 }
 [10]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(19469296)
  ["title"]=>
  string(37) "Kangourou sauvage devant l& 39 océan"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/500_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/220_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/240_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/500_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/1000_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(19469296)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/160_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/110_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(113) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-19469296-kangourou-sauvage-devant-l-oc-an.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/110_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/160_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/240_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/500_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/500_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/1000_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/240_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/160_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/500_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/19/46/92/1000_F_19469296_uGQ9HQ6QYIzphFGRXLTK9DmfDPaJoIJZ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [11]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(98332213)
  ["title"]=>
  string(38) "Kangourou Cape Legrand national park 6"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/500_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/220_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/240_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/500_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/1000_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(98332213)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/160_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/110_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(117) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-98332213-kangourou-cape-legrand-national-park.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/110_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/160_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/240_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/500_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/500_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/1000_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/240_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/160_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/500_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/98/33/22/1000_F_98332213_Q77F9EZjzUzrGFNjVvqliF4vx2tgyrfE.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [12]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(12014457)
  ["title"]=>
  string(9) "Kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/500_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/220_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/240_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/500_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/1000_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(368)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(12014457)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/160_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/110_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(90) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-12014457-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/110_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/160_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/240_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/500_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/500_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/1000_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/240_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/160_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/500_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/12/01/44/1000_F_12014457_qmfLffr35uIT9Mh4cqh1oDuYMwnBSls9.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(368)
  ["ratio"]=>
  float(1.3586956521739)
 }
 [13]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(165175699)
  ["title"]=>
  string(28) "PLAGE DE KANGOUROU AUSTRALIE"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/500_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/220_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/240_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/500_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/1000_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(165175699)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/160_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/110_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-165175699-plage-de-kangourou-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/110_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/160_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/240_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/500_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/500_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/1000_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/240_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/160_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/500_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/56/1000_F_165175699_4ffRuMljOFLlenL0AcITVIsN4eHQIKfC.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [14]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(96023577)
  ["title"]=>
  string(44) "Silhouette d& 39 un kangourou avec un bébé"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/220_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/240_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/1000_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(331)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(96023577)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/160_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/110_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(118) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-96023577-silhouette-d-un-kangourou-avec-un-b-b.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/110_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/160_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/240_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/1000_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/240_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/160_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/1000_F_96023577_dGBpXMTlnpQxrI69uHl5Jw4V4LQGqwGJ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(331)
  ["ratio"]=>
  float(1.5105740181269)
 }
 [15]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(232595466)
  ["title"]=>
  string(48) "Bouchent portrait de kangourou gris de l& 39 Est"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/500_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/220_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/240_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/500_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/1000_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(232595466)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/160_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/110_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-232595466-bouchent-portrait-de-kangourou-gris-de-l-est.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/110_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/160_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/240_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/500_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/500_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/1000_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/240_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/160_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/500_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/32/59/54/1000_F_232595466_3KGHuumuifK4BwN4DTp0ylhyQP8A84u1.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [16]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(6277711)
  ["title"]=>
  string(20) "Kangourou australien"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/500_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/220_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/240_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/500_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/1000_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(6277711)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/160_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/110_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(100) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-6277711-kangourou-australien.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/110_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/160_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/240_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/500_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/500_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/1000_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/240_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/160_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/500_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/06/27/77/1000_F_6277711_NOZPVZ7CXTCBQq2p8nKkhg4aTcjZNO6b.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [17]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(224008274)
  ["title"]=>
  string(47) "famille kangourou sur les prairies dans un parc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/500_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/220_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/240_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/500_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/1000_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(224008274)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/160_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/110_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(129) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-224008274-famille-kangourou-sur-les-prairies-dans-un-parc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/110_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/160_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/240_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/500_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/500_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/1000_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/240_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/160_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/500_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/82/1000_F_224008274_tjQqTX6xxlGfo3UnNkeq6Jyb0EW6Icl2.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [18]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(189795023)
  ["title"]=>
  string(32) "Kangourou rouge assis au soleil."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/500_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/220_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/240_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/500_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/1000_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(189795023)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/160_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/110_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(113) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-189795023-kangourou-rouge-assis-au-soleil.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/110_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/160_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/240_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/500_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/500_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/1000_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/240_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/160_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/500_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/79/50/1000_F_189795023_46Nnkoc3BHYv1e0y6VRcpQqkbU9j2dDw.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [19]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(74047669)
  ["title"]=>
  string(16) "Kangourou rouge."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/500_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/220_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/240_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/500_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/1000_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(175)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(74047669)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/160_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/110_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(96) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-74047669-kangourou-rouge.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/110_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/160_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/240_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/500_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/500_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/1000_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/240_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/160_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/500_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/74/04/76/1000_F_74047669_SQRsgVG5gCYwtDOldMcSmO5G2i0p9CSR.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(175)
  ["ratio"]=>
  float(2.8571428571429)
 }
 [20]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(120991736)
  ["title"]=>
  string(25) "Kangourou rouge sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/220_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(120991736)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/110_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(107) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-120991736-kangourou-rouge-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/110_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991736_OdnxWBYLBNL1u5NBr1zUEHkJlIBeR8zg.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [21]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(133592796)
  ["title"]=>
  string(39) "Jeune kangourou curieux avec fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/500_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/220_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/240_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/500_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/1000_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(336)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(133592796)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/160_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/110_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-133592796-jeune-kangourou-curieux-avec-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/110_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/160_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/240_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/500_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/500_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/1000_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/240_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/160_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/500_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/33/59/27/1000_F_133592796_VAfOIAUwmxsyzUtTmzAd0v4I2v9Jvf5H.jpg"
  ["width"]=>
  int(336)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.672)
 }
 [22]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(5017968)
  ["title"]=>
  string(36) "Kangourou sauvage dans l& 39 outback"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/500_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/220_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/240_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/500_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/1000_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(335)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(5017968)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/160_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/110_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(112) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-5017968-kangourou-sauvage-dans-l-outback.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/110_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/160_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/240_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/500_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/500_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/1000_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/240_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/160_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/500_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/01/79/1000_F_5017968_FloykiInZmz7tCReRnyY94Ox7SfxgIwm.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(335)
  ["ratio"]=>
  float(1.4925373134328)
 }
 [23]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(7633731)
  ["title"]=>
  string(46) "Jeune kangourou roux (9 mois) - Macropus rufus"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/500_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/220_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/240_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/500_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/1000_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(464)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(7633731)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/160_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/110_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(120) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-7633731-jeune-kangourou-roux-mois-macropus-rufus.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/110_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/160_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/240_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/500_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/500_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/1000_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/240_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/160_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/500_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/37/1000_F_7633731_uvng3EY3gQajmZ3KucMWdoyeDx3hLn66.jpg"
  ["width"]=>
  int(464)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.928)
 }
 [24]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(78589722)
  ["title"]=>
  string(22) "Kangourou sellé homme"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/500_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/220_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/240_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/500_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/1000_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(291)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(78589722)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/160_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/110_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(101) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-78589722-kangourou-sell-homme.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/110_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/160_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/240_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/500_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/500_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/1000_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/240_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/160_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/500_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/78/58/97/1000_F_78589722_YdQuDOtHa9b6LC9sV2kjp40dn4ii5HJT.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(291)
  ["ratio"]=>
  float(1.7182130584192)
 }
 [25]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(48567399)
  ["title"]=>
  string(31) "Kangourou dans une pose humaine"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/500_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/220_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/240_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/500_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/1000_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(335)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(48567399)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/160_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/110_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(112) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-48567399-kangourou-dans-une-pose-humaine.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/110_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/160_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/240_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/500_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/500_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/1000_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/240_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/160_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/500_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/48/56/73/1000_F_48567399_peTX8mb61d0sVXAlmfa9jFzDVV4pxx5d.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(335)
  ["ratio"]=>
  float(1.4925373134328)
 }
 [26]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(43518659)
  ["title"]=>
  string(9) "kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/500_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/220_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/240_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/500_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/1000_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(433)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(43518659)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/160_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/110_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(90) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-43518659-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/110_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/160_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/240_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/500_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/500_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/1000_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/240_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/160_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/500_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/43/51/86/1000_F_43518659_ndRjAvEucP7VDVxNZxK91855nZ4rWmS9.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(433)
  ["ratio"]=>
  float(1.1547344110855)
 }
 [27]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(117624035)
  ["title"]=>
  string(60) "Kangourous sautant dans l& 39 outback, Queensland, Australie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/500_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/220_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/240_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/500_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/1000_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(158)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(117624035)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/160_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/110_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(136) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-117624035-kangourous-sautant-dans-l-outback-queensland-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/110_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/160_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/240_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/500_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/500_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/1000_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/240_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/160_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/500_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/17/62/40/1000_F_117624035_VlQgtYQ3EhzlPtoeP3yAHAcvF7X83cSP.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(158)
  ["ratio"]=>
  float(3.1645569620253)
 }
 [28]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(23668805)
  ["title"]=>
  string(9) "kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/500_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/220_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/240_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/500_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/1000_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(23668805)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/160_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/110_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(90) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-23668805-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/110_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/160_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/240_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/500_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/500_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/1000_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/240_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/160_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/500_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/23/66/88/1000_F_23668805_2FUEIrlB6MOPA1LAPWANvM2rBrVzgFVZ.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [29]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(92438598)
  ["title"]=>
  string(62) "Portrait de mère et de fils de père de famille de kangourous"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/500_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/220_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/240_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/500_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/1000_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(92438598)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/160_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/110_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(141) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-92438598-portrait-de-m-re-et-de-fils-de-p-re-de-famille-de-kangourous.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/110_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/160_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/240_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/500_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/500_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/1000_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/240_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/160_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/500_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/92/43/85/1000_F_92438598_YAyQfgK3FNFB3iNEhiQLlgbxo5nJmulB.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [30]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(21668549)
  ["title"]=>
  string(9) "kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/500_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/220_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/240_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/500_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/1000_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(335)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(21668549)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/160_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/110_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(90) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-21668549-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/110_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/160_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/240_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/500_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/500_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/1000_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/240_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/160_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/500_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/21/66/85/1000_F_21668549_VnmzJmbCUD8dzbEp5HVGJ0WBEQOGo4tA.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(335)
  ["ratio"]=>
  float(1.4925373134328)
 }
 [31]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(149778637)
  ["title"]=>
  string(91) "Kangourou gris de l& 39 ouest australien avec bébé dans une pochette, Tasmanie, Australie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/500_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/220_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/240_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/500_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/1000_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(149778637)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/160_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/110_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(164) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-149778637-kangourou-gris-de-l-ouest-australien-avec-b-b-dans-une-pochette-tasmanie-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/110_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/160_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/240_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/500_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/500_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/1000_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/240_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/160_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/500_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/49/77/86/1000_F_149778637_I8aT0pG9HNqLpmRkgRu4JlOmwK28pXAy.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [32]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(218483471)
  ["title"]=>
  string(58) "kangourou à l& 39 intérieur de la cabine de l& 39 avion."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/500_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/220_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/240_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/500_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/1000_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(324)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(218483471)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/160_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/110_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-218483471-kangourou-l-int-rieur-de-la-cabine-de-l-avion.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/110_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/160_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/240_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/500_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/500_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/1000_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/240_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/160_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/500_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/18/48/34/1000_F_218483471_ITww0HYAQsOVKkM99H1FTcOf67lPGy7P.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(324)
  ["ratio"]=>
  float(1.5432098765432)
 }
 [33]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(181561243)
  ["title"]=>
  string(28) "PLAGE DE KANGOUROU AUSTRALIE"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/500_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/220_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/240_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/500_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/1000_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(281)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(181561243)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/160_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/110_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-181561243-plage-de-kangourou-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/110_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/160_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/240_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/500_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/500_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/1000_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/240_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/160_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/500_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/81/56/12/1000_F_181561243_8ibUDSM3CWnhOYcoefHn2qcVai7alDMj.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(281)
  ["ratio"]=>
  float(1.779359430605)
 }
 [34]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(44105785)
  ["title"]=>
  string(30) "Gerboise / Vipère Laonastidae"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/500_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/220_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/240_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/500_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/1000_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(44105785)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/160_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/110_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(108) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-44105785-gerboise-vip-re-laonastidae.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/110_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/160_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/240_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/500_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/500_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/1000_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/240_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/160_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/500_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/44/10/57/1000_F_44105785_RPZ2QEslmUW3NlGXsm9HCxXSuANr5YDN.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [35]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(95217944)
  ["title"]=>
  string(46) "Kangourous australiens sur une plage de galets"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/500_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/220_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/240_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/500_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/1000_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(95217944)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/160_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/110_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-95217944-kangourous-australiens-sur-une-plage-de-galets.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/110_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/160_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/240_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/500_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/500_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/1000_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/240_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/160_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/500_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/95/21/79/1000_F_95217944_3DY8W0brfML2V84GYglFPu4YZs8EoZ7i.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [36]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(5968898)
  ["title"]=>
  string(29) "Kangourou gris de l& 39 Ouest"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/500_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/220_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/240_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/500_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/1000_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(5968898)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/160_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/110_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(105) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-5968898-kangourou-gris-de-l-ouest.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/110_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/160_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/240_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/500_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/500_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/1000_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/240_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/160_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/500_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/88/1000_F_5968898_xGqKShoP5Ucawbegx1G1INXvmZGpaWBN.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [37]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(135796813)
  ["title"]=>
  string(37) "Coucher de soleil Kangourou Australie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/500_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/220_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/240_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/500_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/1000_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(135796813)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/160_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/110_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(119) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-135796813-coucher-de-soleil-kangourou-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/110_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/160_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/240_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/500_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/500_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/1000_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/240_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/160_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/500_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/35/79/68/1000_F_135796813_HFeFoobv07GoH2YxCHOdJGz4beMM0G27.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [38]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(186415352)
  ["title"]=>
  string(122) "Deux kangourous indigènes australiens masculins combats dans le champ d& 39 herbe derrière le kangourou femelle au repos"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/500_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/220_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/240_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/500_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/1000_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(320)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(186415352)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/160_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/110_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(198) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-186415352-deux-kangourous-indig-nes-australiens-masculins-combats-dans-le-champ-d-herbe-derri-re-le-kangourou-femelle-au-repos.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/110_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/160_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/240_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/500_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/500_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/1000_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/240_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/160_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/500_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/86/41/53/1000_F_186415352_jG9RQ6WZZt72pCimvZp41QRMtmwIAxvj.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(320)
  ["ratio"]=>
  float(1.5625)
 }
 [39]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(144865249)
  ["title"]=>
  string(77) "Kangourou arbre assis sur une branche d& 39 arbre, Papouasie-Nouvelle-Guinée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/500_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/220_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/240_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/500_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/1000_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(144865249)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/160_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/110_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(153) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-144865249-kangourou-arbre-assis-sur-une-branche-d-arbre-papouasie-nouvelle-guin-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/110_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/160_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/240_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/500_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/500_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/1000_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/240_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/160_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/500_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/44/86/52/1000_F_144865249_M2WpUoWeN8upB7W1CiAawsNAbTsozcfC.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [40]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(120991710)
  ["title"]=>
  string(25) "Kangourou rouge sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/220_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(120991710)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/110_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(107) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-120991710-kangourou-rouge-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/110_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991710_E0aJDV35Q1GNDXsBm27uyU5c3THHUziY.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [41]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(55247776)
  ["title"]=>
  string(9) "Kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/500_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/220_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/240_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/500_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/1000_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(333)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(55247776)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/160_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/110_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(90) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-55247776-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/110_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/160_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/240_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/500_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/500_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/1000_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/240_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/160_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/500_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/24/77/1000_F_55247776_Z2zQPpF2qbWjwBJ9ijxtBzhTackSxHDM.jpg"
  ["width"]=>
  int(333)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.666)
 }
 [42]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(137768269)
  ["title"]=>
  string(50) "Femme d& 39 âge moyen nourrir un kangourou au zoo"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/500_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/220_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/240_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/500_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/1000_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(137768269)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/160_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/110_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-137768269-femme-d-ge-moyen-nourrir-un-kangourou-au-zoo.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/110_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/160_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/240_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/500_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/500_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/1000_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/240_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/160_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/500_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/37/76/82/1000_F_137768269_snpbTYAyTsiB2v1exZOVUyPcWj5vQIC9.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [43]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(7633510)
  ["title"]=>
  string(46) "Jeune kangourou roux (9 mois) - Macropus rufus"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/500_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/220_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/240_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/500_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/1000_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(351)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(7633510)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/160_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/110_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(120) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-7633510-jeune-kangourou-roux-mois-macropus-rufus.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/110_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/160_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/240_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/500_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/500_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/1000_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/240_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/160_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/500_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/1000_F_7633510_mu1GGciUKkLywZn8YmbpL1IhHRGQszUU.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(351)
  ["ratio"]=>
  float(1.4245014245014)
 }
 [44]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(98331791)
  ["title"]=>
  string(38) "Kangourou Cape Legrand national park 1"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/500_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/220_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/240_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/500_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/1000_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(98331791)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/160_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/110_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(117) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-98331791-kangourou-cape-legrand-national-park.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/110_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/160_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/240_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/500_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/500_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/1000_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/240_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/160_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/500_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/98/33/17/1000_F_98331791_4sTEkTykhA3aNoNF6L0Dmuy4Gdqnxyjr.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [45]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(9895471)
  ["title"]=>
  string(52) "Kangourou paresseux avec une posture presque humaine"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/500_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/220_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/240_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/500_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/1000_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(375)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(9895471)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/160_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/110_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(132) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-9895471-kangourou-paresseux-avec-une-posture-presque-humaine.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/110_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/160_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/240_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/500_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/500_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/1000_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/240_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/160_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/500_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/09/89/54/1000_F_9895471_RVCRFzviyEMIybBaNDilWv9FEOKj5RUN.jpg"
  ["width"]=>
  int(375)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.75)
 }
 [46]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(16068226)
  ["title"]=>
  string(9) "Kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/500_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/220_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/240_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/500_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/1000_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(364)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(16068226)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/160_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/110_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(90) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-16068226-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/110_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/160_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/240_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/500_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/500_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/1000_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/240_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/160_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/500_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/16/06/82/1000_F_16068226_EdDxogYRiDkbWzyRLlsah1sElDvIQzIU.jpg"
  ["width"]=>
  int(364)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.728)
 }
 [47]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(75517006)
  ["title"]=>
  string(50) "Outback de kangourous rouges Queensland, Australie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/500_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/220_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/240_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/500_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/1000_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(495)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(75517006)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/160_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/110_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(130) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-75517006-outback-de-kangourous-rouges-queensland-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/110_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/160_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/240_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/500_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/500_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/1000_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/240_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/160_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/500_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/1000_F_75517006_HIwC9S7aTw3joH5lnAybrHiyZDOQ3meB.jpg"
  ["width"]=>
  int(495)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.99)
 }
 [48]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(119270163)
  ["title"]=>
  string(32) "kangourou sur fond noir et blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/500_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/220_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/240_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/500_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/1000_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(421)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(119270163)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/160_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/110_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(114) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-119270163-kangourou-sur-fond-noir-et-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/110_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/160_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/240_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/500_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/500_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/1000_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/240_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/160_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/500_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/19/27/01/1000_F_119270163_fb8gneYxucQRvZHUZ9dbeYTihGzrW3E2.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(421)
  ["ratio"]=>
  float(1.187648456057)
 }
 [49]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(104144696)
  ["title"]=>
  string(41) "Portrait de mère et de fils de kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/500_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/220_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/240_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/500_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/1000_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(104144696)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/160_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/110_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(122) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-104144696-portrait-de-m-re-et-de-fils-de-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/110_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/160_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/240_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/500_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/500_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/1000_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/240_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/160_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/500_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/04/14/46/1000_F_104144696_QDgmW17Up10tAB2Pm3GEpup6Fgo7YRsp.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [50]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(140461819)
  ["title"]=>
  string(31) "Kangourous au coucher du soleil"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/500_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/220_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/240_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/500_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/1000_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(140461819)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/160_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/110_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(113) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-140461819-kangourous-au-coucher-du-soleil.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/110_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/160_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/240_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/500_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/500_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/1000_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/240_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/160_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/500_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/40/46/18/1000_F_140461819_OmcBhSejPqFiiR8aEtGq1E7XxbatQHQe.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [51]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(149776340)
  ["title"]=>
  string(74) "Gros plan de kangourou gris de l& 39 ouest australien, Tasmanie, Australie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/500_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/220_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/240_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/500_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/1000_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(149776340)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/160_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/110_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(150) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-149776340-gros-plan-de-kangourou-gris-de-l-ouest-australien-tasmanie-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/110_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/160_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/240_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/500_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/500_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/1000_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/240_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/160_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/500_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/49/77/63/1000_F_149776340_df07x2FtJOAh46RtGAKCwmxnpa2MrrXK.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [52]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(224008407)
  ["title"]=>
  string(47) "famille kangourou sur les prairies dans un parc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/500_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/220_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/240_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/500_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/1000_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(224008407)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/160_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/110_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(129) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-224008407-famille-kangourou-sur-les-prairies-dans-un-parc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/110_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/160_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/240_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/500_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/500_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/1000_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/240_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/160_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/500_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/00/84/1000_F_224008407_HIxJz9iWVH9yZsPkLivfqIK8XneY9cyG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [53]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(165175765)
  ["title"]=>
  string(28) "PLAGE DE KANGOUROU AUSTRALIE"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/500_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/220_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/240_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/500_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/1000_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(165175765)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/160_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/110_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-165175765-plage-de-kangourou-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/110_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/160_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/240_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/500_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/500_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/1000_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/240_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/160_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/500_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/57/1000_F_165175765_VikRYuS4XWdLYla5QyI07YXEUDf2nRh9.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [54]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(96023620)
  ["title"]=>
  string(29) "Silhouette d& 39 un kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/500_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/220_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/240_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/500_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/1000_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(374)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(96023620)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/160_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/110_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(106) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-96023620-silhouette-d-un-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/110_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/160_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/240_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/500_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/500_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/1000_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/240_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/160_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/500_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/96/02/36/1000_F_96023620_d5gN5fFyIJpNKwDCvOInctNSjp2TmDZG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(374)
  ["ratio"]=>
  float(1.3368983957219)
 }
 [55]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(85317381)
  ["title"]=>
  string(21) "kangourou avec bébé"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/500_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/220_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/240_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/500_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/1000_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(359)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(85317381)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/160_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/110_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(99) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-85317381-kangourou-avec-b-b.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/110_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/160_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/240_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/500_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/500_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/1000_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/240_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/160_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/500_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/73/1000_F_85317381_ZweXZRyHOkTlXwkCD9kxsnjMmJ6BVdjv.jpg"
  ["width"]=>
  int(359)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.718)
 }
 [56]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(5969533)
  ["title"]=>
  string(29) "Kangourou gris de l& 39 Ouest"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/500_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/220_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/240_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/500_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/1000_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(5969533)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/160_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/110_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(105) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-5969533-kangourou-gris-de-l-ouest.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/110_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/160_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/240_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/500_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/500_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/1000_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/240_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/160_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/500_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/05/96/95/1000_F_5969533_gjT5tp5Gp0SWbbPCaTDCQJWa6CcXlrlI.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [57]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(108365517)
  ["title"]=>
  string(48) "Kangourou gris de l& 39 Est - Macropus giganteus"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/500_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/220_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/240_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/500_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/1000_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(108365517)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/160_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/110_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(124) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-108365517-kangourou-gris-de-l-est-macropus-giganteus.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/110_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/160_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/240_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/500_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/500_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/1000_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/240_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/160_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/500_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/36/55/1000_F_108365517_GD28K7aCQyBuvCYl84IkIReVHx9x0QS6.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [58]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(61769179)
  ["title"]=>
  string(44) "Kangourou en short orange lécher les pattes"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/500_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/220_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/240_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/500_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/1000_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(61769179)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/160_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/110_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(124) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-61769179-kangourou-en-short-orange-l-cher-les-pattes.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/110_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/160_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/240_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/500_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/500_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/1000_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/240_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/160_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/500_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/61/76/91/1000_F_61769179_K5tYVN2aaf6ZeorUCXaDXHbgR0uzWDxg.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [59]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(189210859)
  ["title"]=>
  string(34) "Kangourou en Australie occidentale"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/500_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/220_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/240_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/500_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/1000_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(189210859)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/160_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/110_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(116) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-189210859-kangourou-en-australie-occidentale.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/110_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/160_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/240_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/500_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/500_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/1000_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/240_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/160_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/500_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/89/21/08/1000_F_189210859_jGE1L3k23GoUVAhZIDz0aCVT8uKBdbmD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [60]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(120991723)
  ["title"]=>
  string(25) "Kangourou rouge sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/220_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(120991723)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/110_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(107) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-120991723-kangourou-rouge-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/110_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/240_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/160_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/500_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/99/17/1000_F_120991723_aH0wfF1Shc0O2xfVhTlJolCDFUaUqUiG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [61]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(116709039)
  ["title"]=>
  string(42) "Kangourou australien isolé sur fond blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/500_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/220_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/240_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/500_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/1000_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(116709039)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/160_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/110_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(122) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-116709039-kangourou-australien-isol-sur-fond-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/110_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/160_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/240_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/500_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/500_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/1000_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/240_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/160_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/500_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/16/70/90/1000_F_116709039_GfWLEotn7md8CTJiv6c997XDzRRpuIq1.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [62]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(70710021)
  ["title"]=>
  string(23) "Pâturage de kangourous"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/500_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/220_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/240_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/500_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/1000_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(70710021)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/160_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/110_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(103) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-70710021-p-turage-de-kangourous.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/110_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/160_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/240_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/500_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/500_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/1000_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/240_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/160_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/500_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/70/71/00/1000_F_70710021_fHsmQy7UOkpiYVf7UOXe76p4Rby2tz5P.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [63]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(7633802)
  ["title"]=>
  string(46) "Jeune kangourou roux (9 mois) - Macropus rufus"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/500_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/220_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/240_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/500_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/1000_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(353)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(7633802)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/160_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/110_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(120) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-7633802-jeune-kangourou-roux-mois-macropus-rufus.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/110_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/160_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/240_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/500_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/500_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/1000_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/240_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/160_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/500_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/07/63/38/1000_F_7633802_KRKXqgCz0JCvYNkC3ZiC8pUbdnyEwRh6.jpg"
  ["width"]=>
  int(353)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.706)
 }
 [64]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(31697302)
  ["title"]=>
  string(9) "Kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/500_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/220_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/240_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/500_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/1000_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(368)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(31697302)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/160_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/110_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(90) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-31697302-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/110_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/160_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/240_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/500_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/500_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/1000_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/240_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/160_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/500_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/31/69/73/1000_F_31697302_edgbdd1cUwmcSXyX0wuN4XoJrZQHWtv0.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(368)
  ["ratio"]=>
  float(1.3586956521739)
 }
 [65]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(28926278)
  ["title"]=>
  string(30) "kangourou au coucher du soleil"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/500_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/220_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/240_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/500_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/1000_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(359)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(28926278)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/160_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/110_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-28926278-kangourou-au-coucher-du-soleil.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/110_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/160_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/240_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/500_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/500_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/1000_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/240_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/160_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/500_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/28/92/62/1000_F_28926278_wtjzTs6oUEDVbIGGzvqctpYnzQY4E1D0.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(359)
  ["ratio"]=>
  float(1.3927576601671)
 }
 [66]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(94873335)
  ["title"]=>
  string(48) "Kangourou gris de l& 39 Est (Macropus giganteus)"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/500_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/220_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/240_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/500_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/1000_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(94873335)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/160_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/110_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(123) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-94873335-kangourou-gris-de-l-est-macropus-giganteus.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/110_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/160_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/240_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/500_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/500_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/1000_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/240_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/160_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/500_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/94/87/33/1000_F_94873335_aV8e3dLGO5QjqN5rQRPWPzI4G6VyrTII.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [67]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(194525060)
  ["title"]=>
  string(114) ".Kangaroo au coucher du soleil dans le parc national de Sturt à l& 39 extrême ouest de la Nouvelle-Galles du Sud"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/500_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/220_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/240_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/500_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/1000_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(320)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(194525060)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/160_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/110_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(187) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-194525060-kangaroo-au-coucher-du-soleil-dans-le-parc-national-de-sturt-l-extr-me-ouest-de-la-nouvelle-galles-du-sud.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/110_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/160_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/240_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/500_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/500_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/1000_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/240_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/160_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/500_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/94/52/50/1000_F_194525060_pAOdj3VVKJu5CHSuaIEBy08sS1lkLod0.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(320)
  ["ratio"]=>
  float(1.5625)
 }
 [68]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(66844121)
  ["title"]=>
  string(19) "kangourou avec Joey"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/500_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/220_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/240_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/500_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/1000_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(66844121)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/160_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/110_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(100) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-66844121-kangourou-avec-joey.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/110_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/160_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/240_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/500_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/500_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/1000_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/240_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/160_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/500_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/66/84/41/1000_F_66844121_812jdSjC6MS63FI4C279ClPRVv20KwOI.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [69]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(93166678)
  ["title"]=>
  string(62) "Portrait de mère et de fils de père de famille de kangourous"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/500_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/220_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/240_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/500_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/1000_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(93166678)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/160_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/110_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(141) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-93166678-portrait-de-m-re-et-de-fils-de-p-re-de-famille-de-kangourous.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/110_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/160_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/240_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/500_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/500_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/1000_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/240_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/160_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/500_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/93/16/66/1000_F_93166678_TtN7K0G11XNFJsIW3BSNjf7MZbZYvJLF.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [70]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(69469405)
  ["title"]=>
  string(34) "Kangourou roux allongé sur le sol"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/500_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/220_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/240_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/500_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/1000_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(175)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(69469405)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/160_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/110_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(113) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-69469405-kangourou-roux-allong-sur-le-sol.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/110_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/160_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/240_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/500_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/500_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/1000_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/240_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/160_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/500_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/69/46/94/1000_F_69469405_jZ7uxSWRVkVF8KUPYQvhpAHGDUEUIRus.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(175)
  ["ratio"]=>
  float(2.8571428571429)
 }
 [71]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(198182193)
  ["title"]=>
  string(62) "Image animale de joey mignon. Bébé kangourou tenant sa mère"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/500_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/220_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/240_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/500_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/1000_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(198182193)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/160_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/110_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(139) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-198182193-image-animale-de-joey-mignon-b-b-kangourou-tenant-sa-m-re.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/110_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/160_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/240_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/500_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/500_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/1000_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/240_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/160_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/500_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/98/18/21/1000_F_198182193_zMsXzJhNbzYiLVtiQbpuAYxWDz1TRmDG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [72]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(14895414)
  ["title"]=>
  string(17) "kangourou et joey"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/500_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/220_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/240_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/500_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/1000_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(14895414)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/160_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/110_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(98) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-14895414-kangourou-et-joey.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/110_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/160_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/240_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/500_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/500_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/1000_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/240_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/160_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/500_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/14/89/54/1000_F_14895414_S20DS4xNMF7z1gZjWcTMBRWOfDa2l9G3.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [73]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(165175265)
  ["title"]=>
  string(28) "PLAGE DE KANGOUROU AUSTRALIE"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/500_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/220_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/240_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/500_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/1000_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(165175265)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/160_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/110_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-165175265-plage-de-kangourou-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/110_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/160_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/240_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/500_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/500_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/1000_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/240_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/160_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/500_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/65/17/52/1000_F_165175265_NkeqVPpp7xrSusKKe97wEXEijYLHdnVr.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [74]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(96023587)
  ["title"]=>
  string(35) "Silhouette kangourou contre un ciel"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/220_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/240_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/1000_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(350)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(96023587)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/160_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/110_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(116) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-96023587-silhouette-kangourou-contre-un-ciel.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/110_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/160_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/240_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/1000_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/240_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/160_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/1000_F_96023587_sxvlpGXstRbIRVaYD814YRi7erwZUnKD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(350)
  ["ratio"]=>
  float(1.4285714285714)
 }
 [75]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(215271863)
  ["title"]=>
  string(245) "kangourou debout dans la baie paradisiaque de Lucky dans le parc national de Cape Le Grand, près d& 39 Esperance dans l& 39 état de Washington. Lucky Bay est la célèbre demi-lune de sable fin et blanc connue pour ses sympathiques kangourous."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/500_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/220_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/240_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/500_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/1000_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(215271863)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/160_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/110_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(311) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-215271863-kangourou-debout-dans-la-baie-paradisiaque-de-lucky-dans-le-parc-national-de-cape-le-grand-pr-s-d-esperance-dans-l-tat-de-washington-lucky-bay-est-la-c-l-bre-demi-lune-de-sable-fin-et-blanc-connue-pour-ses-sympathiques-kangourous.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/110_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/160_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/240_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/500_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/500_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/1000_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/240_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/160_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/500_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/27/18/1000_F_215271863_vIkgZHNXDhLP1pqXdBPMFqqdaktwEBXz.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [76]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(5969025)
  ["title"]=>
  string(30) "Kangourous gris de l& 39 Ouest"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/500_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/220_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/240_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/500_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/1000_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(5969025)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/160_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/110_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(106) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-5969025-kangourous-gris-de-l-ouest.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/110_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/160_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/240_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/500_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/500_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/1000_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/240_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/160_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/500_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/05/96/90/1000_F_5969025_CH6moz3R8caJQfvTfrH4QvUIyARrZW3c.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [77]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(71490683)
  ["title"]=>
  string(58) "Kangourou australien (Macropus giganteus) en noir et blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/500_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/220_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/240_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/500_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/1000_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(356)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(71490683)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/160_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/110_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(137) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-71490683-kangourou-australien-macropus-giganteus-en-noir-et-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/110_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/160_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/240_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/500_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/500_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/1000_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/240_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/160_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/500_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/71/49/06/1000_F_71490683_lH7c3HVDMWXAkZ00LkFfxQRazdT4V9b6.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(356)
  ["ratio"]=>
  float(1.4044943820225)
 }
 [78]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(38323835)
  ["title"]=>
  string(9) "KANGOUROU"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/500_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/220_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/240_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/500_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/1000_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(38323835)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/160_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/110_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(90) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-38323835-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/110_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/160_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/240_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/500_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/500_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/1000_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/240_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/160_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/500_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/38/32/38/1000_F_38323835_wPBxGEqBd5KQPe6mJSPoli8JRK1uFxe2.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [79]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(192886602)
  ["title"]=>
  string(32) "kangourou nourrissant son bébé"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/500_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/220_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/240_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/500_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/1000_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(306)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(192886602)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/160_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/110_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-192886602-kangourou-nourrissant-son-b-b.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/110_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/160_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/240_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/500_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/500_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/1000_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/240_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/160_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/500_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/92/88/66/1000_F_192886602_zs7Ic2VTQ3jNRnUfgWSuSG5S9gX5gqbV.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(306)
  ["ratio"]=>
  float(1.6339869281046)
 }
 [80]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(120138923)
  ["title"]=>
  string(25) "Kangourou rouge sur blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/500_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/220_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/240_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/500_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/1000_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(120138923)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/160_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/110_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(107) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-120138923-kangourou-rouge-sur-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/110_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/160_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/240_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/500_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/500_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/1000_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/240_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/160_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/500_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/20/13/89/1000_F_120138923_W9GlZBoMDwPTAT6zShomcQX6Y8Idqm5C.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [81]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(195564666)
  ["title"]=>
  string(65) "Kangourou sur Lucky Bay - Cape Le Grand National Park - Australie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/500_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/220_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/240_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/500_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/1000_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(195564666)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/160_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/110_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(143) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-195564666-kangourou-sur-lucky-bay-cape-le-grand-national-park-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/110_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/160_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/240_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/500_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/500_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/1000_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/240_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/160_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/500_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/95/56/46/1000_F_195564666_kebcgRbsQr6R8tSWsZYB6Afv4VjhVJX6.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [82]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(60085860)
  ["title"]=>
  string(36) "jeune fille et kangourou dans le zoo"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/500_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/220_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/240_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/500_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/1000_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(60085860)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/160_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/110_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(117) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-60085860-jeune-fille-et-kangourou-dans-le-zoo.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/110_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/160_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/240_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/500_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/500_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/1000_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/240_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/160_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/500_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/60/08/58/1000_F_60085860_dsaRdtDfB0Vxp0y61yMexxnKmeh0o8GH.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [83]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(7633548)
  ["title"]=>
  string(46) "Jeune kangourou roux (9 mois) - Macropus rufus"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/500_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/220_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/240_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/500_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/1000_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(373)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(7633548)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/160_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/110_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(120) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-7633548-jeune-kangourou-roux-mois-macropus-rufus.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/110_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/160_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/240_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/500_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/500_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/1000_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/240_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/160_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/500_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/07/63/35/1000_F_7633548_OmuJ6QqcZO1zvDzWPOOEbpphGLbNVxqk.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(373)
  ["ratio"]=>
  float(1.3404825737265)
 }
 [84]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(19751993)
  ["title"]=>
  string(19) "Manger du kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/500_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/220_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/240_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/500_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/1000_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(19751993)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/160_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/110_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(100) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-19751993-manger-du-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/110_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/160_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/240_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/500_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/500_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/1000_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/240_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/160_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/500_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/19/75/19/1000_F_19751993_LDdqZnd0O5vPuqGpFyhLWI2dUgYTCSXN.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [85]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(51404429)
  ["title"]=>
  string(14) "bébé wallaby"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/500_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/220_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/240_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/500_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/1000_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(51404429)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/160_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/110_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(92) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-51404429-b-b-wallaby.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/110_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/160_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/240_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/500_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/500_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/1000_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/240_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/160_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/500_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/51/40/44/1000_F_51404429_9tI7dxaMy1OoqA2YRM39d97DCS0Qg8Hf.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
 [86]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(51637)
  ["title"]=>
  string(33) "kangourou de l& 39 île kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(84) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/500_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(84) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/220_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(83) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/240_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(84) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/500_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(85) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/1000_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(51637)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(84) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/160_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(84) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/110_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(105) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-51637-kangourou-de-l-le-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(84) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/110_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(84) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/160_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(83) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/240_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(84) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/500_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(84) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/500_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(85) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/1000_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(83) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/240_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(84) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/160_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(84) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/500_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(85) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/00/05/16/1000_F_51637_ZgYLnaKGqA6OLviA6PUvNolYV5OKmD.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [87]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(75517004)
  ["title"]=>
  string(50) "Outback de kangourous rouges Queensland, Australie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/500_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/220_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/240_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/500_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/1000_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(359)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(75517004)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/160_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/110_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(130) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-75517004-outback-de-kangourous-rouges-queensland-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/110_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/160_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/240_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/500_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/500_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/1000_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/240_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/160_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/500_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/75/51/70/1000_F_75517004_HTZ8WTjW7VRuj40g5aAydQ2NV7gEMyrT.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(359)
  ["ratio"]=>
  float(1.3927576601671)
 }
 [88]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(126046724)
  ["title"]=>
  string(29) "kangourou caché dans le noir"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/500_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/220_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/240_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/500_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/1000_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(406)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(126046724)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/160_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/110_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-126046724-kangourou-cach-dans-le-noir.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/110_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/160_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/240_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/500_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/500_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/1000_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/240_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/160_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/500_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/26/04/67/1000_F_126046724_rJDSGrXQgS6uspLfy15zGz2dnCFbw8ue.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(406)
  ["ratio"]=>
  float(1.2315270935961)
 }
 [89]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(91983415)
  ["title"]=>
  string(42) "Portrait de mère et de fils de kangourous"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/500_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/220_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/240_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/500_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/1000_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(91983415)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/160_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/110_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(122) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-91983415-portrait-de-m-re-et-de-fils-de-kangourous.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/110_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/160_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/240_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/500_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/500_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/1000_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/240_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/160_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/500_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/91/98/34/1000_F_91983415_1eVMykyqWKiUCZIQqS6De556KE5EGlF8.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [90]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(108516755)
  ["title"]=>
  string(53) "Kangourou dans l& 39 herbe. Île Kangourou, Australie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/500_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/220_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/240_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/500_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/1000_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(108516755)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/160_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/110_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(127) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-108516755-kangourou-dans-l-herbe-le-kangourou-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/110_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/160_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/240_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/500_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/500_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/1000_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/240_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/160_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/500_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/51/67/1000_F_108516755_NFlXzVxIuXPs8ZtZsv7Z8BSrEAld2bBF.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [91]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(143884893)
  ["title"]=>
  string(44) "Kangourou femelle avec un bébé veau mignon"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/500_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/220_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/240_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/500_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/1000_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(143884893)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/160_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/110_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(123) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-143884893-kangourou-femelle-avec-un-b-b-veau-mignon.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/110_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/160_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/240_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/500_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/500_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/1000_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/240_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/160_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/500_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/43/88/48/1000_F_143884893_bOjKqLFIoK5yDbZv8ZdlPjSl0GVHmy4E.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [92]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(64062946)
  ["title"]=>
  string(38) "Deux kangourous à l& 39 état sauvage"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/500_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/220_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/240_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/500_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/1000_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(64062946)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/160_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/110_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-64062946-deux-kangourous-l-tat-sauvage.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/110_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/160_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/240_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/500_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/500_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/1000_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/240_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/160_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/500_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/64/06/29/1000_F_64062946_kN7emgglEUsENSpqrmygqrTNNkdDhKHH.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [93]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(165174172)
  ["title"]=>
  string(28) "PLAGE DE KANGOUROU AUSTRALIE"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/500_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/220_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/240_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/500_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/1000_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(165174172)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/160_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/110_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-165174172-plage-de-kangourou-australie.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/110_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/160_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/240_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/500_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/500_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/1000_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/240_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/160_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/500_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/65/17/41/1000_F_165174172_m3W9K7t40zHAjYfJcd4FEm9lZl1lEHWr.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [94]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(96023570)
  ["title"]=>
  string(44) "Silhouette d& 39 un kangourou avec un bébé"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/220_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/240_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/1000_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(354)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(96023570)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/160_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/110_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(118) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-96023570-silhouette-d-un-kangourou-avec-un-b-b.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/110_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/160_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/240_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/1000_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/240_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/160_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/500_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/96/02/35/1000_F_96023570_yJ6StEMkx9lBLQLoObVpKC1ISlLlLCL9.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(354)
  ["ratio"]=>
  float(1.4124293785311)
 }
 [95]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(85319733)
  ["title"]=>
  string(9) "Kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/500_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/220_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/240_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/500_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/1000_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(375)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(85319733)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/160_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/110_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(90) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-85319733-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/110_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/160_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/240_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/500_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/500_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/1000_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/240_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/160_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/500_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/85/31/97/1000_F_85319733_11IIpeBuWQKKsPuj2UL3q38dpSMvsvzk.jpg"
  ["width"]=>
  int(375)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.75)
 }
 [96]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(6277801)
  ["title"]=>
  string(20) "Kangourou australien"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/500_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/220_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/240_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/500_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/1000_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(6277801)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/160_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/110_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(100) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-6277801-kangourou-australien.html"
  ["url_110"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/110_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/160_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/240_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/500_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/500_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/1000_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(87) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/240_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/160_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(88) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/500_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/06/27/78/1000_F_6277801_dnVY2BcZnDm1eU1cfd1cmOCV8QPw40eY.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [97]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(80317998)
  ["title"]=>
  string(42) "Kangourou dans un champ de brousse fleurie"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/500_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/220_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/240_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/500_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/1000_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(325)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(80317998)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/160_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/110_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(123) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-80317998-kangourou-dans-un-champ-de-brousse-fleurie.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/110_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/160_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/240_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/500_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/500_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/1000_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/240_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/160_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/500_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/80/31/79/1000_F_80317998_aXRjOg6AZQo7EKxGrHS4IsrBPY9Ej7x9.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(325)
  ["ratio"]=>
  float(1.5384615384615)
 }
 [98]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(144865186)
  ["title"]=>
  string(77) "Kangourou arbre assis sur une branche d& 39 arbre, Papouasie-Nouvelle-Guinée"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/500_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/220_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/240_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/500_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/1000_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(334)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(144865186)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/160_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/110_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(153) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-144865186-kangourou-arbre-assis-sur-une-branche-d-arbre-papouasie-nouvelle-guin-e.html"
  ["url_110"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/110_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/160_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/240_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/500_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/500_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/1000_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/240_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/160_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/500_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(91) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/44/86/51/1000_F_144865186_779ve5psKg2olggSfyClzijYtL8IyR0w.jpg"
  ["width"]=>
  int(334)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  float(0.668)
 }
 [99]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(55238729)
  ["title"]=>
  string(9) "Kangourou"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/500_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/220_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/240_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/500_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/1000_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(333)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["selected"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(55238729)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/160_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/110_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(90) "https://www.nikkel-art.fr/papier-peint-photo-lavable-782-kangourou-55238729-kangourou.html"
  ["url_110"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/110_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/160_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/240_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/500_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/500_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/1000_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/240_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/160_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/500_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/55/23/87/1000_F_55238729_qVltF5EOQWtKXw7FPV2QId1uYaf5LDA1.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(333)
  ["ratio"]=>
  float(1.5015015015015)
 }
}
Papier Peint photo lavable Kangourou - Nikkel-Art.fr
Voorvertoning

Achetez par thème