array(50) {
 [0]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(226467864)
  ["title"]=>
  string(65) "Modèle sans couture à carreaux de contrôle de texture de tissu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/500_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/26/46/78/220_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/46/78/240_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/500_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/1000_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(226467864)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/160_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/110_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(122) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-226467864-mod-le-sans-couture-carreaux-de-contr-le-de-texture-de-tissu.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/110_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/160_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/46/78/240_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/500_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/500_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/1000_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/46/78/240_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/160_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/500_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/46/78/1000_F_226467864_zTULeASdRpuMjCuassEWLvlLlvqsU8fK.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [1]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(279777311)
  ["title"]=>
  string(54) "Modèle sans couture à carreaux Glen. Fond de vecteur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/500_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/79/77/73/220_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/79/77/73/240_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/500_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/1000_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(279777311)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/160_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/110_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-279777311-mod-le-sans-couture-carreaux-glen-fond-de-vecteur.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/110_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/160_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/79/77/73/240_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/500_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/500_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/1000_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/79/77/73/240_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/160_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/500_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/1000_F_279777311_hXGi07yjktVmWTJ15gUJMsNuJZpxd2EB.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [2]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(230647266)
  ["title"]=>
  string(69) "Motif à carreaux en noir et bordeaux. Texture de tissu sans couture."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/500_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/30/64/72/220_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/30/64/72/240_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/500_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/1000_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(230647266)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/160_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/110_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(126) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-230647266-motif-carreaux-en-noir-et-bordeaux-texture-de-tissu-sans-couture.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/110_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/160_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/30/64/72/240_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/500_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/500_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/1000_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/30/64/72/240_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/160_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/500_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/64/72/1000_F_230647266_maUejRz6ikiEvF7F0wSM3dGJNoFO3Ucg.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [3]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(331422053)
  ["title"]=>
  string(58) "Motif Tartan Style Burberry - Contexte - Vecteur - Textile"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/500_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/31/42/20/220_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/31/42/20/240_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/500_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/1000_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(300)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(331422053)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/160_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/110_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(114) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-331422053-motif-tartan-style-burberry-contexte-vecteur-textile.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/110_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/160_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/31/42/20/240_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/500_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/500_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/1000_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/31/42/20/240_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/160_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/500_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/31/42/20/1000_F_331422053_xyfZuRNYfe4yJlRvvdpjnDEQRBhqT8gH.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(300)
  ["ratio"]=>
  float(1.6666666666667)
 }
 [4]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(298045204)
  ["title"]=>
  string(42) "Fond de vecteur de motif à carreaux rouge"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/500_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/98/04/52/220_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/98/04/52/240_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/500_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/1000_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(298045204)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/160_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/110_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(101) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-298045204-fond-de-vecteur-de-motif-carreaux-rouge.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/110_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/160_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/98/04/52/240_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/500_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/500_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/1000_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/98/04/52/240_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/160_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/500_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/98/04/52/1000_F_298045204_OjJqLYWHOEmaDPLURhec7qEfmsw2eHRs.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [5]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(327771770)
  ["title"]=>
  string(231) "Motif de fond à carreaux. Graphique à carreaux sans couture en gris, rose et blanc pour écharpe, couverture, jeté, rembourrage, housse de couette ou autre design de tissu moderne pour le printemps, l& 39 automne et l& 39 hiver."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/500_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/27/77/17/220_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/27/77/17/240_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/500_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/1000_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(327771770)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/160_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/110_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(267) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-327771770-motif-de-fond-carreaux-graphique-carreaux-sans-couture-en-gris-rose-et-blanc-pour-charpe-couverture-jet-rembourrage-housse-de-couette-ou-autre-design-de-tissu-moderne-pour-le-printemps-l-automne-et-l-hiver.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/110_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/160_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/27/77/17/240_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/500_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/500_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/1000_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/27/77/17/240_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/160_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/500_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/27/77/17/1000_F_327771770_lo83bu7A3BXqeo1176FLwUE4ENA1C74n.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [6]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(274007953)
  ["title"]=>
  string(25) "Plaid tartan sans couture"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/220_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/240_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/1000_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(274007953)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/160_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/110_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(87) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-274007953-plaid-tartan-sans-couture.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/110_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/160_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/240_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/1000_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/240_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/160_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/1000_F_274007953_Kuf0qLtBMt4TUvUMpEbGns3FTT3M7F8I.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [7]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(233863146)
  ["title"]=>
  string(57) "Motif à carreaux en marine, bleu pâle, indigo et blanc."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/500_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/33/86/31/220_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/33/86/31/240_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/500_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/1000_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(233863146)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/160_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/110_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(112) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-233863146-motif-carreaux-en-marine-bleu-p-le-indigo-et-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/110_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/160_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/33/86/31/240_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/500_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/500_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/1000_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/33/86/31/240_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/160_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/500_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/31/1000_F_233863146_7qoSfY5EgxcGtdqjThgQmXVkEHhMkZfh.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [8]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(99196847)
  ["title"]=>
  string(35) "Modèle de pique-nique sans couture"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/500_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/99/19/68/220_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/99/19/68/240_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/500_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/1000_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(350)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(99196847)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/160_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/110_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(95) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-99196847-mod-le-de-pique-nique-sans-couture.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/110_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/160_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/99/19/68/240_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/500_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/500_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/1000_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/99/19/68/240_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/160_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/500_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/99/19/68/1000_F_99196847_bEJrSypEknzhqs3CDRXrdFeBDXNSwroN.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(350)
  ["ratio"]=>
  float(1.4285714285714)
 }
 [9]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(239713621)
  ["title"]=>
  string(33) "Fond de motifs tartan multicolore"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/500_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/39/71/36/220_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/39/71/36/240_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/500_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/1000_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(239713621)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/160_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/110_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(95) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-239713621-fond-de-motifs-tartan-multicolore.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/110_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/160_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/39/71/36/240_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/500_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/500_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/1000_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/39/71/36/240_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/160_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/500_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/39/71/36/1000_F_239713621_Q6GDihYRs6obzqDUfoQhwZxTEIIcEWqU.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [10]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(251642463)
  ["title"]=>
  string(94) "Motif à carreaux sans couture à rayures. Impression de texture de tissu à carreaux. Vecteur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/500_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/51/64/24/220_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/51/64/24/240_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/500_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/1000_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(251642463)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/160_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/110_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(145) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-251642463-motif-carreaux-sans-couture-rayures-impression-de-texture-de-tissu-carreaux-vecteur.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/110_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/160_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/51/64/24/240_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/500_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/500_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/1000_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/51/64/24/240_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/160_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/500_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/51/64/24/1000_F_251642463_gdsJC3bBE0gE1QgeqRxN5ipzUs1wH7ko.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [11]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(57032003)
  ["title"]=>
  string(41) "Modèle sans couture tartan à carreaux 1"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/500_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as1.ftcdn.net/jpg/00/57/03/20/220_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/57/03/20/240_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/500_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/1000_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(57032003)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/160_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/110_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(96) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-57032003-mod-le-sans-couture-tartan-carreaux.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/110_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/160_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/57/03/20/240_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/500_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/500_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/1000_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t3.ftcdn.net/jpg/00/57/03/20/240_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/160_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/500_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/00/57/03/20/1000_F_57032003_V7wiNAvKxiXgZnQMVwDcSw8WJVNHbIOx.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [12]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(268073524)
  ["title"]=>
  string(33) "Tartan Plaid sans soudure de fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/500_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/68/07/35/220_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/68/07/35/240_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/500_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/1000_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(268073524)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/160_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/110_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(95) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-268073524-tartan-plaid-sans-soudure-de-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/110_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/160_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/68/07/35/240_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/500_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/500_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/1000_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/68/07/35/240_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/160_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/500_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/68/07/35/1000_F_268073524_571VppIgvYAVELpntWclU9q7k1PhIRIE.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [13]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(108206513)
  ["title"]=>
  string(48) "gordon tartan tissu texture modèle sans couture"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/500_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/20/65/220_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/20/65/240_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/500_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/1000_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(108206513)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/160_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/110_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(109) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-108206513-gordon-tartan-tissu-texture-mod-le-sans-couture.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/110_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/160_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/20/65/240_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/500_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/500_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/1000_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/20/65/240_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/160_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/500_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/1000_F_108206513_T2goiz1BVdWeJhX0QZVWNIgXtZrdWj6p.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [14]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(175821063)
  ["title"]=>
  string(60) "Modèle sans couture de style écossais tartan noir et blanc"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/500_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/75/82/10/220_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/75/82/10/240_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/500_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/1000_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(175821063)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/160_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/110_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(119) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-175821063-mod-le-sans-couture-de-style-cossais-tartan-noir-et-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/110_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/160_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/75/82/10/240_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/500_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/500_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/1000_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/75/82/10/240_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/160_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/500_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/75/82/10/1000_F_175821063_yMOBkZ5e4HIe29HuMA0jbVCNUwVO3MXr.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [15]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(364193759)
  ["title"]=>
  string(202) "Buffle noir et rouge vérifier le vecteur de motif à carreaux. Plaid à carreaux texturé à chevrons foncé sans couture pour chemise en flanelle, jupe ou autre imprimé textile automne hiver moderne."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/500_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/64/19/37/220_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/64/19/37/240_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/500_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/1000_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(364193759)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/160_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/110_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(245) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-364193759-buffle-noir-et-rouge-v-rifier-le-vecteur-de-motif-carreaux-plaid-carreaux-textur-chevrons-fonc-sans-couture-pour-chemise-en-flanelle-jupe-ou-autre-imprim-textile-automne-hiver-moderne.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/110_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/160_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/64/19/37/240_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/500_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/500_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/1000_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/64/19/37/240_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/160_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/500_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/64/19/37/1000_F_364193759_6A0AwtVZ3NfiIBQwE35sjRxTiHnCKP9G.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [16]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(301734884)
  ["title"]=>
  string(160) "Modèles sans couture à carreaux tartan rouge. Plaid de bûcheron Buffalo. Arrière-plans de Noël rustique. Motifs tartan de Noël. Tuile de motif répétitif"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/500_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/01/73/48/220_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/01/73/48/240_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/500_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/1000_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(301734884)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/160_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/110_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(208) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-301734884-mod-les-sans-couture-carreaux-tartan-rouge-plaid-de-b-cheron-buffalo-arri-re-plans-de-no-l-rustique-motifs-tartan-de-no-l-tuile-de-motif-r-p-titif.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/110_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/160_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/01/73/48/240_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/500_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/500_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/1000_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/01/73/48/240_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/160_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/500_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/73/48/1000_F_301734884_yNS5Myqlk48NhYKw93SI0e6zevgvIKG6.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [17]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(195117199)
  ["title"]=>
  string(69) "Motif à carreaux sans couture à rayures noires, rouges et blanches."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/500_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/95/11/71/220_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/95/11/71/240_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/500_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/1000_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(195117199)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/160_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/110_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(123) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-195117199-motif-carreaux-sans-couture-rayures-noires-rouges-et-blanches.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/110_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/160_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/95/11/71/240_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/500_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/500_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/1000_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/95/11/71/240_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/160_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/500_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/1000_F_195117199_wiybCrW6Ta3AVX3Nb2NlwiQA2MAaxAdk.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [18]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(274007926)
  ["title"]=>
  string(25) "Plaid tartan sans couture"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/220_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/240_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/1000_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(274007926)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/160_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/110_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(87) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-274007926-plaid-tartan-sans-couture.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/110_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/160_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/240_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/1000_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/240_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/160_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/1000_F_274007926_aKTzwyK6UGwOF3CazkVRdhEGceCPmgJC.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [19]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(296684074)
  ["title"]=>
  string(53) "Beau vecteur de motif à carreaux bleu vert classique"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/500_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/96/68/40/220_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/96/68/40/240_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/500_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/1000_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(296684074)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/160_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/110_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(112) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-296684074-beau-vecteur-de-motif-carreaux-bleu-vert-classique.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/110_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/160_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/96/68/40/240_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/500_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/500_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/1000_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/96/68/40/240_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/160_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/500_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/96/68/40/1000_F_296684074_eHMvgOZKFusSLl4EGvXiO3GPwowe54Wa.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [20]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(326442065)
  ["title"]=>
  string(203) "Impression de fond à carreaux tartan. Graphique à carreaux rayé sans couture en or et gris pour chemise en flanelle, couverture, jeté, rembourrage, housse de couette ou autre design de tissu moderne."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/500_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/26/44/20/220_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/26/44/20/240_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/500_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/1000_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(326442065)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/160_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/110_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(249) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-326442065-impression-de-fond-carreaux-tartan-graphique-carreaux-ray-sans-couture-en-or-et-gris-pour-chemise-en-flanelle-couverture-jet-rembourrage-housse-de-couette-ou-autre-design-de-tissu-moderne.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/110_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/160_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/26/44/20/240_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/500_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/500_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/1000_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/26/44/20/240_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/160_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/500_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/26/44/20/1000_F_326442065_Nhndp3CmNBePVtmT09pqcN0xVjSYPqFd.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [21]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(233863454)
  ["title"]=>
  string(55) "Motif à carreaux en gris foncé, taupe clair et blanc."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/500_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/33/86/34/220_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/33/86/34/240_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/500_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/1000_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(233863454)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/160_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/110_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(110) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-233863454-motif-carreaux-en-gris-fonc-taupe-clair-et-blanc.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/110_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/160_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/33/86/34/240_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/500_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/500_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/1000_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/33/86/34/240_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/160_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/500_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/33/86/34/1000_F_233863454_bpkXt1sadZcsUEmCHdmgpVXdE7gGjMsB.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [22]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(297242607)
  ["title"]=>
  string(262) "Modèle sans couture tartan. Motif à carreaux de texture à carreaux. Concevez des rayures géométriques pour l& 39 image d& 39 arrière-plan ou les imprimés de vêtements, le textile de maison, le papier peint, l& 39 emballage, etc. Illustration vectorielle."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/500_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/97/24/26/220_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/97/24/26/240_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/500_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/1000_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(297242607)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/160_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/110_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(292) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-297242607-mod-le-sans-couture-tartan-motif-carreaux-de-texture-carreaux-concevez-des-rayures-g-om-triques-pour-l-image-d-arri-re-plan-ou-les-imprim-s-de-v-tements-le-textile-de-maison-le-papier-peint-l-emballage-etc-illustration-vectorielle.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/110_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/160_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/97/24/26/240_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/500_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/500_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/1000_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/97/24/26/240_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/160_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/500_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/97/24/26/1000_F_297242607_z1lqwoIiHTQ1QBiO5zmTN7vjiZEf7h1w.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [23]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(193160922)
  ["title"]=>
  string(219) "Nappe de couverture à carreaux rayés Vichy Vector. Serviette de table en tissu rouge blanc sans couture de fond avec une texture textile naturelle. Tissu de campagne pour le petit-déjeuner ou le pique-nique du dîner"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/500_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/93/16/09/220_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/93/16/09/240_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/500_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/1000_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(250)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(193160922)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/160_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/110_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(273) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-193160922-nappe-de-couverture-carreaux-ray-s-vichy-vector-serviette-de-table-en-tissu-rouge-blanc-sans-couture-de-fond-avec-une-texture-textile-naturelle-tissu-de-campagne-pour-le-petit-d-jeuner-ou-le-pique-nique-du-d-ner.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/110_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/160_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/93/16/09/240_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/500_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/500_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/1000_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/93/16/09/240_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/160_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/500_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/93/16/09/1000_F_193160922_4sZ2ak9EXrcTIpPINMujzsyAAFNVT2tN.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(250)
  ["ratio"]=>
  int(2)
 }
 [24]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(191060116)
  ["title"]=>
  string(109) "Modèle vectorielle continue de tartan. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/500_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/91/06/01/220_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/91/06/01/240_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/500_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/1000_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(191060116)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/160_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/110_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(158) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-191060116-mod-le-vectorielle-continue-de-tartan-texture-carreaux-carreaux-fond-carr-g-om-trique-pour-tissu.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/110_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/160_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/91/06/01/240_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/500_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/500_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/1000_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/91/06/01/240_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/160_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/500_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/91/06/01/1000_F_191060116_HThEu1Edy24P5G7VYwBUpOs44Me2Ubab.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [25]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(162061839)
  ["title"]=>
  string(66) "Modèle sans couture de bûcheron. Vecteur de texture à carreaux."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/500_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/62/06/18/220_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/62/06/18/240_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/500_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/1000_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(162061839)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/160_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/110_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(121) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-162061839-mod-le-sans-couture-de-b-cheron-vecteur-de-texture-carreaux.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/110_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/160_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/62/06/18/240_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/500_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/500_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/1000_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/62/06/18/240_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/160_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/500_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/62/06/18/1000_F_162061839_725dPkxUHqbXW4nqel7K6hgtdltOlCQi.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [26]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(277971817)
  ["title"]=>
  string(43) "Plaid tartan Stewart Royal. cage écossaise"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/500_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/77/97/18/220_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/77/97/18/240_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/500_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/1000_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(277971817)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/160_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/110_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(102) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-277971817-plaid-tartan-stewart-royal-cage-cossaise.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/110_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/160_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/77/97/18/240_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/500_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/500_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/1000_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/77/97/18/240_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/160_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/500_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/77/97/18/1000_F_277971817_vTJAccZlEz5q0ORwtxvt2kPljzmBYV7K.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [27]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(301850776)
  ["title"]=>
  string(70) "Modèle sans couture de contrôle de tartan. Fond de carreaux de Noël"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/500_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/01/85/07/220_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/01/85/07/240_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/500_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/1000_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(301850776)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/160_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/110_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(128) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-301850776-mod-le-sans-couture-de-contr-le-de-tartan-fond-de-carreaux-de-no-l.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/110_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/160_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/01/85/07/240_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/500_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/500_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/1000_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/01/85/07/240_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/160_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/500_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/01/85/07/1000_F_301850776_R8RvT5b3rB55YnRKQEe3aOsUcK4VLggd.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [28]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(182580233)
  ["title"]=>
  string(107) "Tissu de laine écossais. Tartan. Tissu à carreaux traditionnel. Modèle pour tissu de costume à la mode."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/500_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/82/58/02/220_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/82/58/02/240_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/500_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/1000_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(318)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(182580233)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/160_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/110_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(156) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-182580233-tissu-de-laine-cossais-tartan-tissu-carreaux-traditionnel-mod-le-pour-tissu-de-costume-la-mode.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/110_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/160_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/82/58/02/240_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/500_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/500_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/1000_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/82/58/02/240_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/160_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/500_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/82/58/02/1000_F_182580233_l2anhpylIZVtDTlYZnUkYNg48oxB4k1f.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(318)
  ["ratio"]=>
  float(1.5723270440252)
 }
 [29]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(274007923)
  ["title"]=>
  string(25) "Plaid tartan sans couture"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/220_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/240_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/1000_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(375)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(274007923)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/160_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/110_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(87) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-274007923-plaid-tartan-sans-couture.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/110_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/160_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/240_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/1000_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/74/00/79/240_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/160_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/500_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/74/00/79/1000_F_274007923_u9B8hWjmeDRhIe7AzjPWevYuuUMhRgFB.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(375)
  ["ratio"]=>
  float(1.3333333333333)
 }
 [30]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(241409166)
  ["title"]=>
  string(55) "Modèle sans couture simple à carreaux blancs et noirs"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/500_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/41/40/91/220_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/41/40/91/240_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/500_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/1000_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(241409166)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/160_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/110_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(113) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-241409166-mod-le-sans-couture-simple-carreaux-blancs-et-noirs.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/110_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/160_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/41/40/91/240_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/500_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/500_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/1000_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/41/40/91/240_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/160_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/500_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/41/40/91/1000_F_241409166_FsRwHSJtdOpvfHW03H0ZeO7wY1OJa8dg.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [31]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(359064842)
  ["title"]=>
  string(240) "Papier numérique à carreaux bleu, plaid de bûcheron, modèles sans couture de pack de scrapbooking, nappe de pique-nique Buffalo Check, arrière-plans Vichy. La couleur pourrait être facilement changée. Illustration vectorielle. EPS 10"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/500_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/03/59/06/48/220_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/59/06/48/240_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/500_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/1000_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(359064842)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/160_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/110_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(282) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-359064842-papier-num-rique-carreaux-bleu-plaid-de-b-cheron-mod-les-sans-couture-de-pack-de-scrapbooking-nappe-de-pique-nique-buffalo-check-arri-re-plans-vichy-la-couleur-pourrait-tre-facilement-chang-e-illustration-vectorielle-eps.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/110_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/160_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/59/06/48/240_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/500_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/500_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/1000_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/03/59/06/48/240_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/160_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/500_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/03/59/06/48/1000_F_359064842_vqjJjD50ridP4CKtjgkRrfZ8CjLsWjfI.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [32]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(87231768)
  ["title"]=>
  string(48) "Modèle sans couture de vecteur tartan écossais"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/500_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/87/23/17/220_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/87/23/17/240_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/500_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/1000_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(87231768)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/160_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/110_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(106) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-87231768-mod-le-sans-couture-de-vecteur-tartan-cossais.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/110_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/160_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/87/23/17/240_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/500_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/500_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/1000_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/87/23/17/240_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/160_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/500_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/87/23/17/1000_F_87231768_3L25jXdiONsp34BoCuyVoElSPXFpqnzj.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [33]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(224179288)
  ["title"]=>
  string(44) "Modèle sans couture tartan. Fond de vecteur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/500_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/24/17/92/220_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/17/92/240_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/500_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/1000_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(224179288)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/160_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/110_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(104) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-224179288-mod-le-sans-couture-tartan-fond-de-vecteur.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/110_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/160_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/17/92/240_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/500_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/500_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/1000_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/24/17/92/240_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/160_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/500_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/24/17/92/1000_F_224179288_fzuAkNpVwnLMwqWDplkckTIZHSqy7Iwc.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [34]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(295425456)
  ["title"]=>
  string(54) "Tissu imprimé à carreaux dans les tons bleu et rouge"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/500_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/95/42/54/220_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/95/42/54/240_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/500_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/1000_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(250)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(295425456)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/160_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/110_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-295425456-tissu-imprim-carreaux-dans-les-tons-bleu-et-rouge.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/110_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/160_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/95/42/54/240_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/500_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/500_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/1000_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/95/42/54/240_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/160_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/500_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/95/42/54/1000_F_295425456_AKg1uB0UflmdCQHTqd5wOKg4CIyoLiJM.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(250)
  ["ratio"]=>
  int(2)
 }
 [35]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(289965719)
  ["title"]=>
  string(27) "damier sans soudure de fond"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/500_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/89/96/57/220_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/89/96/57/240_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/500_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/1000_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(343)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(289965719)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/160_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/110_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(89) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-289965719-damier-sans-soudure-de-fond.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/110_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/160_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/89/96/57/240_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/500_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/500_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/1000_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/89/96/57/240_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/160_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/500_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/89/96/57/1000_F_289965719_GgZwNAQC6vJhca3aJS11dKIMYFwR9rBG.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(343)
  ["ratio"]=>
  float(1.4577259475219)
 }
 [36]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(230686651)
  ["title"]=>
  string(39) "Motif tartan noir et blanc sans couture"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/500_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/30/68/66/220_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/30/68/66/240_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/500_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/1000_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(230686651)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/160_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/110_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(101) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-230686651-motif-tartan-noir-et-blanc-sans-couture.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/110_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/160_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/30/68/66/240_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/500_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/500_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/1000_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/30/68/66/240_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/160_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/500_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/30/68/66/1000_F_230686651_HT3Ik8f08kDbkkw9AmwhTB92DEYRH7LO.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [37]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(226690086)
  ["title"]=>
  string(57) "texture transparente tartan aux couleurs de l& 39 automne"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/500_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/26/69/00/220_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/69/00/240_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/500_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/1000_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(226690086)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/160_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/110_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(115) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-226690086-texture-transparente-tartan-aux-couleurs-de-l-automne.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/110_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/160_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/69/00/240_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/500_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/500_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/1000_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/69/00/240_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/160_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/500_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/69/00/1000_F_226690086_04Tj3yHy81rqypEGvxlirEXr5pvjM2vC.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [38]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(108206510)
  ["title"]=>
  string(58) "gordon tartan tissu texture vérifier modèle sans couture"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/500_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/08/20/65/220_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/20/65/240_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/500_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/1000_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(108206510)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/160_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/110_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(118) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-108206510-gordon-tartan-tissu-texture-v-rifier-mod-le-sans-couture.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/110_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/160_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/20/65/240_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/500_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/500_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/1000_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/08/20/65/240_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/160_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/500_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/08/20/65/1000_F_108206510_5TWcSVP1LVcT0ntoCfOyjc941qmnX3IT.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [39]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(89814548)
  ["title"]=>
  string(48) "Fond transparent en diagonale tartan bleu foncé"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/500_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(89) "https://as2.ftcdn.net/jpg/00/89/81/45/220_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/89/81/45/240_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/500_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/1000_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(89814548)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/160_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/110_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(107) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-89814548-fond-transparent-en-diagonale-tartan-bleu-fonc.html"
  ["url_110"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/110_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/160_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/89/81/45/240_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/500_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/500_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/1000_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(88) "https://t4.ftcdn.net/jpg/00/89/81/45/240_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/160_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(92) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/500_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/89/81/45/1000_F_89814548_kOWq9GZ5w1wUkgYjzo4qHWrrwkbKpaHP.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [40]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(113735853)
  ["title"]=>
  string(237) "Modèle sans couture tartan. Plaid de texture géométrique à carreaux. Conception écossaise traditionnelle de mode. Papier peint modèle britannique classique, emballage, tissu ou textile, matériau, flanelle. Illustration vectorielle"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/500_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/13/73/58/220_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/13/73/58/240_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/500_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/1000_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(113735853)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/160_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/110_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(281) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-113735853-mod-le-sans-couture-tartan-plaid-de-texture-g-om-trique-carreaux-conception-cossaise-traditionnelle-de-mode-papier-peint-mod-le-britannique-classique-emballage-tissu-ou-textile-mat-riau-flanelle-illustration-vectorielle.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/110_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/160_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/13/73/58/240_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/500_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/500_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/1000_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/13/73/58/240_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/160_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/500_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/13/73/58/1000_F_113735853_ZlpAIqXzAty7JDK26RRNK9PlUGSdiU98.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [41]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(228244497)
  ["title"]=>
  string(109) "Modèle vectorielle continue de tartan. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/500_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/28/24/44/220_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/28/24/44/240_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/500_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/1000_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(228244497)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/160_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/110_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(158) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-228244497-mod-le-vectorielle-continue-de-tartan-texture-carreaux-carreaux-fond-carr-g-om-trique-pour-tissu.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/110_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/160_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/28/24/44/240_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/500_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/500_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/1000_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/28/24/44/240_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/160_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/500_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/28/24/44/1000_F_228244497_QmMb8rSiA2Gl0kh1KccUNMpfonamun2B.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [42]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(275282170)
  ["title"]=>
  string(19) "damier sans couture"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/500_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/75/28/21/220_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/75/28/21/240_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/500_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/1000_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(384)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(275282170)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/160_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/110_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(81) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-275282170-damier-sans-couture.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/110_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/160_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/75/28/21/240_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/500_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/500_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/1000_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/75/28/21/240_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/160_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/500_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/75/28/21/1000_F_275282170_R3up77hZAQfjHztPHCbThGz15LUmDWKU.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(384)
  ["ratio"]=>
  float(1.3020833333333)
 }
 [43]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(105631732)
  ["title"]=>
  string(75) "Fierté de la texture du tissu écossais or tartan sans couture diagonale p"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/500_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/05/63/17/220_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/05/63/17/240_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/500_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/1000_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(105631732)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/160_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/110_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(133) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-105631732-fiert-de-la-texture-du-tissu-cossais-or-tartan-sans-couture-diagonale-p.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/110_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/160_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/05/63/17/240_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/500_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/500_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/1000_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/05/63/17/240_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/160_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/500_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/05/63/17/1000_F_105631732_AlhjprUWY5bRilxmzQMUlBKPCFyzlYZl.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
 [44]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(226500200)
  ["title"]=>
  string(109) "Modèle vectorielle continue de tartan. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/500_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/26/50/02/220_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/50/02/240_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/500_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/1000_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(226500200)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/160_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/110_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(158) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-226500200-mod-le-vectorielle-continue-de-tartan-texture-carreaux-carreaux-fond-carr-g-om-trique-pour-tissu.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/110_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/160_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/50/02/240_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/500_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/500_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/1000_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/26/50/02/240_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/160_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/500_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/26/50/02/1000_F_226500200_DNZlN3tUF7PlDMLXWmZQvM4WfJOdX1Na.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [45]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(199287897)
  ["title"]=>
  string(119) "Modèle vectorielle continue de tartan bleu vert. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/500_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/01/99/28/78/220_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/99/28/78/240_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/500_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/1000_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(199287897)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/160_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/110_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(168) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-199287897-mod-le-vectorielle-continue-de-tartan-bleu-vert-texture-carreaux-carreaux-fond-carr-g-om-trique-pour-tissu.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/110_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/160_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/99/28/78/240_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/500_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/500_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/1000_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/01/99/28/78/240_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/160_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/500_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/99/28/78/1000_F_199287897_tammcIxc6DhO0hrKwEfpebNpUEwKQ8J9.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [46]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(279777388)
  ["title"]=>
  string(51) "Modèle sans couture pied-de-poule. Fond de vecteur"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/500_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/02/79/77/73/220_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/79/77/73/240_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/500_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/1000_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(279777388)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/160_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/110_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(111) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-279777388-mod-le-sans-couture-pied-de-poule-fond-de-vecteur.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/110_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/160_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/79/77/73/240_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/500_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/500_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/1000_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/02/79/77/73/240_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/160_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/500_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/79/77/73/1000_F_279777388_02LzjYgIxAsCibPna8RHasbc6SfluMmk.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [47]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(195117181)
  ["title"]=>
  string(76) "Motif à carreaux tartan sans couture. Fond de texture de tissu à carreaux."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/500_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/01/95/11/71/220_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/95/11/71/240_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/500_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/1000_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(195117181)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/160_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/110_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(130) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-195117181-motif-carreaux-tartan-sans-couture-fond-de-texture-de-tissu-carreaux.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/110_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/160_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/95/11/71/240_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/500_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/500_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/1000_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/01/95/11/71/240_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/160_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/500_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/01/95/11/71/1000_F_195117181_cuyb3Q9QOR30M2Vv4YvmYMcRN87mVBwx.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [48]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(215697031)
  ["title"]=>
  string(115) "Modèles vectorielle continue de tartan rose. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu"
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/500_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as1.ftcdn.net/jpg/02/15/69/70/220_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/15/69/70/240_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/500_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/1000_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(500)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(215697031)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/160_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/110_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(164) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-215697031-mod-les-vectorielle-continue-de-tartan-rose-texture-carreaux-carreaux-fond-carr-g-om-trique-pour-tissu.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/110_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/160_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/15/69/70/240_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/500_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/500_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/1000_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t3.ftcdn.net/jpg/02/15/69/70/240_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/160_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/500_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/02/15/69/70/1000_F_215697031_w8qx6BuKuA9I1IKKguExbL33RXw0kuJW.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(500)
  ["ratio"]=>
  int(1)
 }
 [49]=>
 array(32) {
  ["id"]=>
  int(361472772)
  ["title"]=>
  string(134) "Vecteur de motif à carreaux sans soudure tartan ecosse. Tissu de fond rétro. Texture géométrique carrée de couleur vintage check."
  ["thumbnail_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/500_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["thumbnail_220_url"]=>
  string(90) "https://as2.ftcdn.net/jpg/03/61/47/27/220_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["thumbnail_240_url"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/61/47/27/240_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["thumbnail_500_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/500_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["thumbnail_1000_url"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/1000_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["thumbnail_width"]=>
  int(500)
  ["thumbnail_height"]=>
  int(334)
  ["selected"]=>
  bool(true)
  ["wlasne"]=>
  bool(false)
  ["id_oryginal"]=>
  int(361472772)
  ["thumbnail_160_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/160_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["thumbnail_110_url"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/110_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["meta_title"]=>
  string(0) ""
  ["meta_desc"]=>
  string(0) ""
  ["meta_keywords"]=>
  string(0) ""
  ["description"]=>
  string(0) ""
  ["href"]=>
  string(186) "https://www.nikkel-art.fr/coussins-1317-tartan-361472772-vecteur-de-motif-carreaux-sans-soudure-tartan-ecosse-tissu-de-fond-r-tro-texture-g-om-trique-carr-e-de-couleur-vintage-check.html"
  ["url_110"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/110_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["url_160"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/160_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["url_240"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/61/47/27/240_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["url_400"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/500_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["url_500"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/500_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["url_1000"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/1000_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["url_thumb_mos"]=>
  string(89) "https://t4.ftcdn.net/jpg/03/61/47/27/240_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["url_thumb"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/160_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["url_creator"]=>
  string(93) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/500_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["url_zoom"]=>
  string(94) "https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/03/61/47/27/1000_F_361472772_LNBzSCLqjx8mYi9CGEroJYDZihvmrQc3.jpg"
  ["width"]=>
  int(500)
  ["height"]=>
  int(334)
  ["ratio"]=>
  float(1.497005988024)
 }
}
Coussins décoratifs Tartan - Nikkel-Art.fr
Voorvertoning

Collecties

Coussins décoratifs Tartan personnaliser à vos dimensions ✓ Qualité photoréaliste de l\'impression ✓ Choisissez parmi 100 millions de photos ✓ Commandez directement auprès du fabricant ✓ Garantie de satisfaction à 100%Livraison rapideBesoin d\'aide? Nos conseillers sont heureux de vous aider
Shop per categorie
 • Modèle sans couture à carreaux de contrôle de texture de tissu favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture à carreaux de contrôle de texture de tissu

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle sans couture à carreaux Glen. Fond de vecteur favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture à carreaux Glen. Fond de vecteur

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Motif à carreaux en noir et bordeaux. Texture de tissu sans couture. favorite favorite

  Coussins décoratifs Motif à carreaux en noir et bordeaux. Texture de tissu sans couture.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Motif Tartan Style Burberry - Contexte - Vecteur - Textile favorite favorite

  Coussins décoratifs Motif Tartan Style Burberry - Contexte - Vecteur - Textile

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fond de vecteur de motif à carreaux rouge favorite favorite

  Coussins décoratifs Fond de vecteur de motif à carreaux rouge

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Motif de fond à carreaux. Graphique à carreaux sans couture en gris, rose et blanc pour écharpe, couverture, jeté, rembourrage, housse de couette ou autre design de tissu moderne pour le printemps, l& 39 automne et l& 39 hiver. favorite favorite

  Coussins décoratifs Motif de fond à carreaux. Graphique à carreaux sans couture en gris, rose et blanc pour écharpe, couverture, jeté, rembourrage, housse de couette ou autre design de tissu moderne pour le printemps, l& 39 automne et l& 39 hiver.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Plaid tartan sans couture favorite favorite

  Coussins décoratifs Plaid tartan sans couture

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Motif à carreaux en marine, bleu pâle, indigo et blanc. favorite favorite

  Coussins décoratifs Motif à carreaux en marine, bleu pâle, indigo et blanc.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle de pique-nique sans couture favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle de pique-nique sans couture

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fond de motifs tartan multicolore favorite favorite

  Coussins décoratifs Fond de motifs tartan multicolore

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Motif à carreaux sans couture à rayures. Impression de texture de tissu à carreaux. Vecteur favorite favorite

  Coussins décoratifs Motif à carreaux sans couture à rayures. Impression de texture de tissu à carreaux. Vecteur

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle sans couture tartan à carreaux 1 favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture tartan à carreaux 1

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Tartan Plaid sans soudure de fond favorite favorite

  Coussins décoratifs Tartan Plaid sans soudure de fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • gordon tartan tissu texture modèle sans couture favorite favorite

  Coussins décoratifs gordon tartan tissu texture modèle sans couture

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle sans couture de style écossais tartan noir et blanc favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture de style écossais tartan noir et blanc

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Buffle noir et rouge vérifier le vecteur de motif à carreaux. Plaid à carreaux texturé à chevrons foncé sans couture pour chemise en flanelle, jupe ou autre imprimé textile automne hiver moderne. favorite favorite

  Coussins décoratifs Buffle noir et rouge vérifier le vecteur de motif à carreaux. Plaid à carreaux texturé à chevrons foncé sans couture pour chemise en flanelle, jupe ou autre imprimé textile automne hiver moderne.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèles sans couture à carreaux tartan rouge. Plaid de bûcheron Buffalo. Arrière-plans de Noël rustique. Motifs tartan de Noël. Tuile de motif répétitif favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèles sans couture à carreaux tartan rouge. Plaid de bûcheron Buffalo. Arrière-plans de Noël rustique. Motifs tartan de Noël. Tuile de motif répétitif

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Motif à carreaux sans couture à rayures noires, rouges et blanches. favorite favorite

  Coussins décoratifs Motif à carreaux sans couture à rayures noires, rouges et blanches.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Plaid tartan sans couture favorite favorite

  Coussins décoratifs Plaid tartan sans couture

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Beau vecteur de motif à carreaux bleu vert classique favorite favorite

  Coussins décoratifs Beau vecteur de motif à carreaux bleu vert classique

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Impression de fond à carreaux tartan. Graphique à carreaux rayé sans couture en or et gris pour chemise en flanelle, couverture, jeté, rembourrage, housse de couette ou autre design de tissu moderne. favorite favorite

  Coussins décoratifs Impression de fond à carreaux tartan. Graphique à carreaux rayé sans couture en or et gris pour chemise en flanelle, couverture, jeté, rembourrage, housse de couette ou autre design de tissu moderne.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Motif à carreaux en gris foncé, taupe clair et blanc. favorite favorite

  Coussins décoratifs Motif à carreaux en gris foncé, taupe clair et blanc.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle sans couture tartan. Motif à carreaux de texture à carreaux. Concevez des rayures géométriques pour l& 39 image d& 39 arrière-plan ou les imprimés de vêtements, le textile de maison, le papier peint, l& 39 emballage, etc. Illustration vectorielle. favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture tartan. Motif à carreaux de texture à carreaux. Concevez des rayures géométriques pour l& 39 image d& 39 arrière-plan ou les imprimés de vêtements, le textile de maison, le papier peint, l& 39 emballage, etc. Illustration vectorielle.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Nappe de couverture à carreaux rayés Vichy Vector. Serviette de table en tissu rouge blanc sans couture de fond avec une texture textile naturelle. Tissu de campagne pour le petit-déjeuner ou le pique-nique du dîner favorite favorite

  Coussins décoratifs Nappe de couverture à carreaux rayés Vichy Vector. Serviette de table en tissu rouge blanc sans couture de fond avec une texture textile naturelle. Tissu de campagne pour le petit-déjeuner ou le pique-nique du dîner

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle vectorielle continue de tartan. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle vectorielle continue de tartan. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle sans couture de bûcheron. Vecteur de texture à carreaux. favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture de bûcheron. Vecteur de texture à carreaux.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Plaid tartan Stewart Royal. cage écossaise favorite favorite

  Coussins décoratifs Plaid tartan Stewart Royal. cage écossaise

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle sans couture de contrôle de tartan. Fond de carreaux de Noël favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture de contrôle de tartan. Fond de carreaux de Noël

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Tissu de laine écossais. Tartan. Tissu à carreaux traditionnel. Modèle pour tissu de costume à la mode. favorite favorite

  Coussins décoratifs Tissu de laine écossais. Tartan. Tissu à carreaux traditionnel. Modèle pour tissu de costume à la mode.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Plaid tartan sans couture favorite favorite

  Coussins décoratifs Plaid tartan sans couture

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle sans couture simple à carreaux blancs et noirs favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture simple à carreaux blancs et noirs

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Papier numérique à carreaux bleu, plaid de bûcheron, modèles sans couture de pack de scrapbooking, nappe de pique-nique Buffalo Check, arrière-plans Vichy. La couleur pourrait être facilement changée. Illustration vectorielle. EPS 10 favorite favorite

  Coussins décoratifs Papier numérique à carreaux bleu, plaid de bûcheron, modèles sans couture de pack de scrapbooking, nappe de pique-nique Buffalo Check, arrière-plans Vichy. La couleur pourrait être facilement changée. Illustration vectorielle. EPS 10

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle sans couture de vecteur tartan écossais favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture de vecteur tartan écossais

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle sans couture tartan. Fond de vecteur favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture tartan. Fond de vecteur

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Tissu imprimé à carreaux dans les tons bleu et rouge favorite favorite

  Coussins décoratifs Tissu imprimé à carreaux dans les tons bleu et rouge

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • damier sans soudure de fond favorite favorite

  Coussins décoratifs damier sans soudure de fond

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Motif tartan noir et blanc sans couture favorite favorite

  Coussins décoratifs Motif tartan noir et blanc sans couture

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • texture transparente tartan aux couleurs de l& 39 automne favorite favorite

  Coussins décoratifs texture transparente tartan aux couleurs de l& 39 automne

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • gordon tartan tissu texture vérifier modèle sans couture favorite favorite

  Coussins décoratifs gordon tartan tissu texture vérifier modèle sans couture

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fond transparent en diagonale tartan bleu foncé favorite favorite

  Coussins décoratifs Fond transparent en diagonale tartan bleu foncé

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle sans couture tartan. Plaid de texture géométrique à carreaux. Conception écossaise traditionnelle de mode. Papier peint modèle britannique classique, emballage, tissu ou textile, matériau, flanelle. Illustration vectorielle favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture tartan. Plaid de texture géométrique à carreaux. Conception écossaise traditionnelle de mode. Papier peint modèle britannique classique, emballage, tissu ou textile, matériau, flanelle. Illustration vectorielle

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle vectorielle continue de tartan. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle vectorielle continue de tartan. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • damier sans couture favorite favorite

  Coussins décoratifs damier sans couture

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Fierté de la texture du tissu écossais or tartan sans couture diagonale p favorite favorite

  Coussins décoratifs Fierté de la texture du tissu écossais or tartan sans couture diagonale p

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle vectorielle continue de tartan. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle vectorielle continue de tartan. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle vectorielle continue de tartan bleu vert. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle vectorielle continue de tartan bleu vert. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèle sans couture pied-de-poule. Fond de vecteur favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèle sans couture pied-de-poule. Fond de vecteur

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Motif à carreaux tartan sans couture. Fond de texture de tissu à carreaux. favorite favorite

  Coussins décoratifs Motif à carreaux tartan sans couture. Fond de texture de tissu à carreaux.

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Modèles vectorielle continue de tartan rose. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu favorite favorite

  Coussins décoratifs Modèles vectorielle continue de tartan rose. Texture à carreaux à carreaux. Fond carré géométrique pour tissu

  à partir de 38.95€ 31.16€
 • Vecteur de motif à carreaux sans soudure tartan ecosse. Tissu de fond rétro. Texture géométrique carrée de couleur vintage check. favorite favorite

  Coussins décoratifs Vecteur de motif à carreaux sans soudure tartan ecosse. Tissu de fond rétro. Texture géométrique carrée de couleur vintage check.

  à partir de 38.95€ 31.16€